نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

آرايش الکتروني و جدول تناوبي

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10000476.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي آرايش الکتروني و جدول تناوبي

آرايش الکتروني و جدول تناوبي

مندليف و لوتار ميردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انها بررسي هاي دقيق تري انجام دادندودر سال ۱۸۶۹م به اين نتيجه رسيدند که خواص عنصرها تابعي تناوبي از جرم انهاست. به اين معنا که اگر عنصرها را به ترتيب افزايش جرم اتمي مرتب شوند نوعي تناوب در انها اشکار ميگرددوپس ازتعداد معيني از عنصرها عنصرهايي با خواص مشابه خواص پيشين تکرار مي شوند.

مندليف در سال ۱۸۶۹ بر پايه ي قانون تناوب جدولي از ۶۳عنصر شناخته شده ي زمان خود منتشر کرد .در فاصله ي بين سالهاي ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۱م مندليف هم مانند لوتار مير با بررسي خواص عنصرها و ترکيب هاي انها متوجه شد که تغييرهاي خواص شيميايي عنصرها مانند خواص فيزيکي انها نسبت به جرم اتمي روند تناوبي دارد.از اين رو جدول جديدي در ۸ ستون و۱۲سطر تنظيم کرد.او با توجه به نارسايي هاي جدول نيو لندز ولوتار مير و حتي جدول قبلي خود جدولي تقريبابدون نقص ارايه دادکه فراگير وماندني شد.

● شاهکارهاي مندليف در ساخت شهرک عناصر :

▪ روابط همسايگي:

دانشمندان پيش از مندليف در طبقه بندي عناصر هر يک را جداگانه و بدون وابستگي به ساير عناصر در نظر مي گرفتند.اما مندليف خاصيتي را کشف کرد که روابط بين عنصرها را به درستي نشان ميدادو ان را پايه تنظيم عناصر قرار داد.

▪ وسواس وي:

او برخي از عناصر را دوباره بررسي کرد تا هر نوع ايرادي را که به نادرست بودن جرم اتمي از بين ببرد.در برخي موارد به حکم ضرورت اصل تشابه خواص در گروهها را بر قاعده افزايش جرم اتمي مقدم شمرد.

▪ واحدهاي خالي:

در برخي موارد در جدول جاي خالي منظور کرديعني هر جا که بر حسب افزايش جرم اتمي عناصر بايد در زير عنصر ديگري جاي مي گرفت که در خواص به ان شباهتي نداشت ان مکان را خالي مي گذاشتو ان عنصر را در جايي که تشابه خواص رعايت ميشد جاي داد.اين خود به پيش بيني تعدادي ا زعنصرهاي ناشناخته منتهي شد.

▪ استقبال از ساکنان بعدي:

مندليف با توجه به موقعيت عنصرهاي کشف نشده و با بهره گيري از طبقه بندي دوبرايزتوانستخواص انها را پيش بيني کند.براي نمونه مندليف در جدولي که در سال ۱۸۶۹ تنظيم کرده بودمس و نقره وطلا را مانند فلزي قليايي در ستون نخست جا داده بود اما کمي بعد عناصر اين ستون را به دو گروه اصلي و فرعي تقسيم کرد.سپس دوره هاي نخست و دوم و سوم هر يک شامل يک سطر و هر يک از دوره هاي چهارم به بعد شامل دو سطر شده وبه ترتيب از دوره هاي چهارم به بعد دو خانه اول وشش خانه اخر از سطر دوم مربوط به عناصر اصلي ان دوره و هشت خانه باقي مانده ي سطر اول و دو خانه اول سطر دوم مربوط به عناصر فرعي بود

▪ ساخت واحد مسکوني هشتم:

مندليف با توجه به اين که عناصراهن وکبالت ونيکل وروتينيم وروديم وپالاديم واسميم وايريديم وپلاتينخواص نسبتا با يکديگر دارند اين عناصر را در سه رديف سه تايي و در ستون جداگانه اي جاي دادو به جدول پيشين خود گروه هشتم ا هم افزود. در ان زمان گازهاي نجيب شناخته نشده بوداز اين رودر متن جدول اصلي مندليف جايي براي اين عناصر پيش بيني نشد. پس از ان رامسي و رايله در سال ۱۸۹۴ گاز ارگون را کشف کردند و تا سا ل ۱۹۰۸ م گازهاي نجيب ديگرکشف شد و ظرفيت شيميايي انها ۰ در نظر گرفته شدو به گازهاي بي اثر شهرت يافتند.

▪ اسانسور مندليفبه سوي اسمان شيمي:

جدول مندليف در تنظيم و پايدار کردن جرم اتمي بسياري از موارد مندليفنادرست بودن جرم اتمي برخي از عناصر را ثابت و برخي ديگر را درست کرد .جدول تناوبي نه تنها به کشف عنصرهاي ناشناخته کمک کرد بلکه در گسترش و کامل کردن نظريه ي اتمي نقش بزرگي بر عهده داشت و سبب اسان شدن بررسي عناصر و ترکيب هاي انها شد.

● مجتمع نيمه تمام:

جدول تناوبي با نارسايي هايي همراه بود که عبارتند از :

۱) جاي هيدروژن در جدول بطور دقيق مشخص نبود .گاهي ان را بالا ي گروه فلزهاي قليايي و گاهي بالاي گروه هاي گروه هالوژن ها جا ميداد.

۲) در نيکل و کبالت که جرم اتمي نزديک به هم دارند خواص شيميايي متفاوت است و با پايه قانون تناوبي ناسازگاري دارد.

۳) کبالت را پيش از نيکل و همچنين تلور را پيش از يد جاي داد که با ترتيب صعودي جرم اتمي هم خواني نداشت .با پيش رفت پژوهش ها و با کشف پرتوايکس و عنصرهاو بررسي دقيق طيف انها عدد اتمي کشف و اشکار شد و عناصر بر حسب افزايش عدد اتمي مرتب و نار سايي هاي جزيي موجود در جدول مندليف از بين رفت .زيرا تغييرات خواص عناصر نسبت به عدد اتمي از نظم بيشتري برخوردارست تا جرم اتمي انها .

۴) سال پس از نشر جدول مندليف بوابو در ات به روش طيف نگاري اکا الومينيوم را کشف کرد و گاليم ناميد و ۴ سال بعد نيلسون اکا بور را کشف کرد و اسکانديم ناميد و هفت سال بعد ونيکلر هم اکا سيلسيم را از راه تجربه طيفي کشف کرد و ان را ژرمانيم ناميد.

● تغييرات خواص عناصر در دوره ها و گروههاي جدول:

▪ تغييرات شعاع اتمي :

در هر گروه با افزايش عدد اتمي شعاع اتمي افزايش مي يابد ودر هر دوره با افزايش عدد اتمي شعاع اتمي به تدريج کوچکتر مي گردد.

▪ تغييرات شعاع يوني :

شعاع يون کاتيون هر فلز از شعاع اتمي ان کوچکتر و شعاع هر نا فلز از شعاع اتمي ان بزرگتر است.به طور کلي تغييرهاي شعاع يوني همان روند تغييرات شعاع اتمي است.

▪ تغييرات انرژي يونش:

در هر دوره با افزايش عدد اتمي انرژي يونش افزايش

مي يابد و در هر گروه با افزايش لايه هاي الکتروني انرژي يونش کاهش مي يابد.

▪ تغييرات الکترون خواهي :

در هر دوره با افزايش عدد اتمي انرژي الکترونخواهي افزايش مي يابدودر هر گروه با افزايش عدد اتمي اصولا انرژي الکترون خواهي از بالا به پايين کم مي شود .

▪ تغييرات الکترونگاتيوي:

در هر دوره به علت افزايش نسبتا زيا د شعاع اتمي الکترونگاتيوي عناصر کم ميشود و در هر دوره به علت کاهش شعاع اتمي الکترونگاتيوي عناصر افزايش مي يابد .

▪ تغييرتعدادالکترونهاي لايه ظرفيتوعدد اکسايش:

در هر دوره از عنصري به عنصر ديگريک واحد به تعداد الکترون ها ي ظرفيت افزوده ميشود و تعداد اين الکترونها و عدد اکسايش در عنصرهاي هر گروه با هم برابرند.

▪ تغييرات پتانسيل الکترودي :

در ازاي هردوره با افزايش عدد اتمي توانايي کاهندگي عنصرها کاهش مي يابد و توانايي اکسيدکنندگي انها افزايش مي يابد .از اين روفلزهايي که در سمت چپ دوره ها جاي دارندخاصيت کاهندگي ونا فلزهايي که در سمت راست دوره ها جاي دارندتوانايي اکسيد کنندگي دارند.در موردعناصر يک گروه توانايي اکسيد –کنندگي با افزايش عدد اتمي وپتانسيل کاهش مي يابد.

▪ تغييرات توانايي بازي هيدروکسيد:

توانايي بازي هيدروکسيدعناصر در گروهها ازبالا به پايين افزايش مي يابد اما در دوره از سمت چپ به راست رو به کاهش است.

▪ تغييرات دما وذوب يا جو ش:

در هر دوره دماي ذوب و جوش تا اندازه اي به طورتناوبي تغيير مي کند ولي اين روندمنظم نيست و در موردعناصرگروهها نيز روندواحدي وجود ندارد

در جدول تناوبي جديد که بر اساس آرايش الکتروني عنصرها مرتب شده است، عنصرها به چهار دسته تقسيم مي شوند.

۱) عنصرهاي اصلي دسته S :

همگي فلز هستند ( به جز H و He ) و تنها يک يا دو الکترون در اوربيتال S لايه ظرفيت آنها وجود دارد.

- گروه ۱ ( IA ) با آرايش nS۱ به خانواده فلزهاي قليائي مشهورند و خاصيت فلزي دارند.

- گروه ۲ ( IIA ) با آرايش nS۲ به خانواده فلزهاي قليائي خاکي مشهورند و خاصيت فلزي دارند.

۲) عنصرهاي اصلي دسته P :

در اين سري از عنصرها که اوربيتال P آنها در حال پر شدن مي باشد جزو عنصرهاي اصلي بوده و شامل برخي از فلزها و تمامي نافلزها و گازهاي نجيب مي باشند.

ـ گروه ۱۳ ( IIIA ) با آرايش nS۲, nP۱ اغلب خاصيت آمفوتري دارند.

ـ گروه ۱۴ ( IVA ) با آرايش nS۲, nP۲

ـ گروه ۱۵ ( VA ) با آرايش nS۲, nP۳ خاصيت نافلزي دارند.

ـ گروه ۱۶ ( VIA ) با آرايش nS۲, nP۴ خاصيت نافلزي دارند.

ـ گروه ۱۷ ( VIIA ) با آرايش nS۲, nP۵ به خانواده هالوژنها مشهورند و خاصيت نافلزي دارند.

ـ گروه ۱۸ ( VIII ) با آرايش nS۲, nP۶ به خانواده گازهاي نجيب مشهورند و فعاليت شيميائي ندارند.

۳) عنصرهاي دسته d ( عنصرهاي واسطه ) :

عنصرهاي که اوربيتال nS لايه ظرفيت آنها يک يا دو الکترون و اوربيتال (n-۱) d آنها در حال پر شدن است، به نام عنصرهاي واسطه مشهورند. همگي فلز مي باشند و در ده ستون ميان گروههاي ۲ ( IIA ) و ۱۳ ( IIIA ) قرار دارند.

۴) عنصرهاي دسته f ( عنصرهاي واسطه داخلي ) :

عنصرهاي که اوربيتال nS لايه ظرفيت آنها يک يا دو الکترون و اوربيتال ( n-۲ )f آنها در حال پر شدن است، به نام عنصرهاي واسطه داخلي مشهورند و به دو سري تقسيم مي شوند.

ـ سري لانتانيدها :

عنصرهاي که اوربيتال ۴f آنها در حال پر شدن است. اين عنصرها به نام لانتانيدها و يا خاکهاي کمياب مشهورند و شامل ۱۴ عنصر از سريم ( Ce۵۸) تا لوتسيم ( Lu۷۱) مي باشند. مکان اصلي اين عنصرها در خانه شماره ۵۷ کنار عنصر لانتان مي باشد که آنها را به پايين جدول انتقال داده اند.

ـ سري آکتينيدها :

عنصرهاي که اوربيتال ۵f آنها در حال پر شدن است. اين عنصرها به نام آکتينيدها مشهورند و شامل ۱۴ عنصر از توريم ( Th۹۰) تا لورانسيم ( Lr۱۰۳) مي باشند. همگي جزو عنصرهاي سنگين و راديو اکتيو هستند و اغلب به طور مصنوعي تهيه مي شوند. مکان اصلي اين عنصرها نيز در خانه شماره ۸۹ کنار عنصر آکتينيم مي باشد.

مشابهت جدول تناوبي با آرايش الکتروني اتمها را مي توان به اين صورت به خاطر سپرد.

۱s ۲s, ۲p ۳s, ۳p ۴s, ۳d, ۴p ۵s, ۴d, ۵p ۶s, ۴f, ۵d, ۶p ۷s, ۵f, ۶d, ۷p

در هر دوره اگر شماره دوره را n در نظر بگيريم وضعيت شماره لايه براي هر اوربيتال به اين صورت است. nS , nP - nS , (n-۱)d - nS , (n-۲)f

ـ عنصرهاي دسته S ( فلزهاي قليائي و قليائي خاکي ) از دوره اول شروع مي شوند.

ـ عنصرهاي دسته P ( نافلزها ) از دوره دوم شروع مي شوند.

ـ عنصرهاي دسته d ( فلزهاي واسطه ) از دوره چهارم شروع مي شوند.

ـ عنصرهاي دسته f ( عنصرهاي واسطه داخلي ) از دوره ششم شروع مي شوند. لانتانيدها ۴f دوره ششم و آکتينيدها ۵f در دوره هفتم قرار دارند.


منابع :
----------------------
bmirzaie.blogfa.com
jumptochem.com
راسخون ( www.rasekhoon.net )
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
آرایش الکترونی- جدول تناوبی- مندلیف- خواص عناصر- آکتینیدها- جرم اتمی- شیمی-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 12809 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

بعد از تاريخ انقضا لوازم آرايش تان را دو ...

بيشتر خانم ها به تاريخ مصرف لوازم آرايش شان توجهي ندارند و با اين کار، سلامت پوست، چشم و اجزاي صورت شان را به خطر مي اندازند.... به طور متوسط تاريخ مصرف لوازم درون کيف لوازم آرايش بيشتر بانوان انگليسي، ۴ سال است ... ادامه ...

جدول تناوبي و آرايش الکتروني

جدول تناوبي مهم ترين ويژگي يک عنصر که باعث مي شود آن عنصر خواص ويژه و منحصر به فردي داشته باشد، آرايش الکتروني آن عنصر است. در کتاب درسي با نحوه تعيين آرايش الکتروني عناصر آشنا شده ايد. اما همان طور که مي دانيد آراي ... ادامه ...

آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) ...

در ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) مانند ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM)، يک پرتو الکتروني به نمونه مي تابد. منبع الکتروني (تفنگ الکتروني) معمولاً از نوع انتشار ترمويونيکي فيلامان يا رشته تنگستني است اما استف ... ادامه ...

۶ آرايش خطرناک

باوجود اينکه خانم ها اهميت زيادي به موهايشان مي دهند اما بسيار تعجب آور است که گاهي با انجام برخي اقدام هاي آرايشي روي موهايشان باعث آسيب رساندن به موهاي خود و گاهي موجب ريزش آن مي شوند و حتي گاهي بر اثر استعمال برخي رنگ ... ادامه ...

جدول تناوبي و آرايش الکتروني

جدول تناوبي مهم ترين ويژگي يک عنصر که باعث ميشود آن عنصر خواص ويژه و منحصر به فردي داشته باشد، آرايش الکتروني آن عنصر است. در کتاب درسي با نحوه تعيين آرايش الکتروني عناصر آشنا شده ايد. اما همان طور که ميدانيد آرايش ... ادامه ...

دستور العمل فني آبياري تناوبي برنج رقم م ...

● مقدمه برنج يکي از مهمترين منابع تامين غذاي نيمي از مردم ايران است. برنج در ايران بعد از گندم به عنوان مهمترين غله به شمار مي آيد به طوريکه سرانه مصرف هر ايراني بالغ بر ۳۸ کيلوگرم در سال مي باشد. استانهاي شمالي گيلان ... ادامه ...

درباره ي جدول تناوبي

مندليف و لوتار ميردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انها بررسي هاي دقيق تري انجام دادندودر سال ۱۸۶۹م به اين نتيجه رسيدند که خواص عنصرها تابعي تناوبي از جرم انهاست.به اين معنا که اگر عنصرها را به ترتيب افزايش جرم اتمي مرتب شوند ... ادامه ...

درباره ي جدول تناوبي

مندليف و لوتار ميردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انها بررسي هاي دقيق تري انجام دادندودر سال 1869م به اين نتيجه رسيدند که خواص عنصرها تابعي تناوبي از جرم انهاست.به اين معنا که اگر عنصرها را به ترتيب افزايش جرم اتمي مرتب شوند ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.15seconds