نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

سياست هاي توليد محصول سالم

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10000481.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي سياست هاي توليد محصول سالم

سياست هاي توليد محصول سالم

● واژگان

▪ سيستم:

مجموعه اي ست که در آن تمام اجزاي تشکيل دهنده ي آن با هم در ارتباط هستند و به صورت يکپارچه عمل مي کنند و اجزاء به صورت مجزا ومنفک از هم نيستند.

▪ سيستم کشاورزي:

منظور از سيستم کشاورزي اجزاي تشکيل دهنده آن اعم از خاک، گياه، ميکروارگانيسم ها، انسان، حشرات و... با هم در ارتباط نزديکي هستند که به صورت يکپارچه با هم عمل مي کنند و هيچ يک از اين اجزاء را نبايد به صورت مجزا درنظر گرفت که برخلاف کشاورزي مدرن و صنعتي درکشاورزي اکولوژيک کشاورزي به عنوان يک سيستم درنظرگرفته مي شود.

▪ فناوري هاي بوم سازگار:

فناوري هايي که با محيط زيست سازگار بوده و استفاده از روش ها و عملياتي که بر خلاف جهت محيط نباشند، براي بارور و حاصلخيز کردن خاک کشاورزي از کودهاي بيولوژيک (کودهاي زيستي) که منشا زيستي و طبيعي دارند استفاه مي کنيم بنابراين بوم سازگار بوده و تکنولوژيي است که با محيط و کشت بوم هم خواني دارد، اين درحالي ست که کاربرد کود شيميايي براي حاصلخيز کردن خاک بوم سازگار نيست چراکه از مواد غيرطبيعي و برون مزرعه اي استفاده مي شود و با کشت بوم و مزرعه هم خواني ندارد.

▪ اکولوژي:

اکولوژي از دو واژه ي (Okios) به معناي مسکن، بستر زيست، خانه يا محل زندگي و (Logos) به معناي شناخت، علم يا دانش تشکيل شده و معناي رايج آن عبارتست از، مطالعه ي موجودات زنده در بستر زيست شان. به عبارت ديگر اکولوژي عبارت است از، علم بررسي روابط متقابل موجودات زنده با يکديگر و با محيط اطراف شان، که معادل فارسي واژه ي بوم شناسي، محيط شناسي و کد شناسي است.

▪ اکوسيستم:

از دو واژه ي اکولوژيکي(Ecological) و سيستم(system) تشکيل شده است و به مجموعه ي موجودات زنده و محيط اطراف آن ها، اکوسيستم گفته مي شود.

▪ آشيان اکولوژيکي يا نيچ اکولوژيکي:

محدوده ي اطراف موجود زنده که فعاليت هاي حياتي خود را انجام داده و نيازهايش را تامين مي کند؛ از سويي در نظرگرفتن نقش موجود در آن محدوده را نيچ اکولوژيکي گويند، براي نمونه نيچ اکولوژيکي تمساح، برکه و قسمتي از خشکي اطراف آن است.

▪ اکوسيستم کشاورزي:

از نظر اکولوژيکي، کشاورزي نوعي همزيستي ميان انسان، گياه، ميکروارگانيسم ها و حيوانات است.

▪ کشاورزي پايدار:

نوعي ازسيستم کشاورزي که در آن با به کارگيري حداقل نهاده ها وعوامل مصنوعي و شيميائي خارجي، بتوان عملکرد مطلوبي بدست آورد؛ به شيوه اي که حداقل تاثير سوء بر محيط زيست گذاشته شود، کشاورزي پايدار در دراز مدت کيفيت محيط و منابع طبيعي را ارتقاء مي دهد.

▪ کشاورزي اکولوژيک:

شاخه اي از کشاورزي پايدار که در کاربرد مفاهيم و اصول اکولوژي براي طراحي و مديريت اکوسيستم هاي زراعي را شامل مي شود، در کشاورزي اکولوژيک به جاي استفاده ي زياد از نهاده هاي خارجي، به مديريت و کنترل اکوسيستم مزرعه بيشتر توجه مي شود؛ که با نام هاي کشاورزي بوم شناختي و اگرو اکولوژي نيز بيان مي شود.

▪ کشاورزي ارگانيک(کشاورزي زيستي):

شاخه اي از کشاورزي پايدار که در آن کاربرد مواد شيميايي مصنوعي ممنوع است و تمام مراحل توليد، فرآوري و بازاريابي محصولات اين سيستم کشاورزي داراي استاندارد هاي خاصي مي باشد که توسط يک موسسه ي گواهي کننده، نظارت مي شود و محصول توليدي از سيستم کشاورزي ارگانيک داراي برچسب ارگانيک يا زيستي است.

در کشاورزي ارگانيک تاکيد بيشتري به استفاده از نهاده هاي درون مزرعه اي و طبيعي همانند کود سبز، کود دامي، بقاياي گياهي، تناوب زراعي، کشت مخلوط و... دارد و محصول سالم با کيفيت مطلوب و طبيعي را اختيار مصرف کنندگان قرار مي دهد.

● تاريخچه ي اگرواکولوژي

دو شاخه ي علمي (بوم شناسي و زراعت) که اگرواکولوژي از آن منشاء گرفته است، در طي قرن بيستم رابطه ي نه چندان پيچيده اي با يکديگر داشتند؛ بوم شناسي به مطالعه ي نظام هاي طبيعي مربوط مي شود، اين درحالي ست که زراعت کاربرد روش هاي علمي براي عمليات کشاورزي را مورد بحث قرار مي دهد.

اولين برخورد مثبت ميان بوم شناسي و زراعت در اواخر دهه ي ۱۹۲۰ با توسعه ي زمين اکولوژي محصولات زراعي صورت گرفت.

متخصصان اکولوژي محصولات زراعي با مکان رويش گياه و شرايط اکولوژيکي که اين محصولات در آن بيشتر رشد مي کنند ارتباط دارند، در دهه ي ۱۹۳۰ متخصصان اکولوژي محصولات زراعي، اصطلاح اکولوژي کشاورزي را به عنوان اکولوژي کاربردي کشاورزي به کار بردند، اما پس از آن چون اکولوژي، علمي تجربي و مربوط به سيستم هاي طبيعي بود، اکولوژيست ها جنبه هاي کاربردي اکولوژي را به متخصصان زراعت واگذار کردند و توجه خود را بيشتر به محيط طبيعي معطوف کردند.

پس از جنگ جهاني دوم به علت رشد مکانيزاسيون و استفاده زيادتر از مواد شيميائي، فاصله ميان اکولوژي و زراعت بيشتر شد و محققان به زمينه هاي مشترک آنها توجه کمتري مبذول داشتند.

در اواخر دهه ي ۱۹۵۰، با تکامل مفهوم اکوسيستم علاقمندي در ارتباط با اکولوژي محصولات زراعي بيشتر شد و براي اولين بار مفهوم اکوسيستم چارچوب همه جانبه اي براي کشاورزي تجربي فراهم کرد.

در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ توجه به کاربرد اکولوژي در کشاورزي به تدريج با گسترش پژوهش هايي بر اکولوژي جمعيت ها و جوامع توسعه يافته و رهيافت سيستمي و افزايش آگاهي از مسائل زيست محيطي قوت گرفت و اولين بار در سال ۱۹۷۴ در اولين کنگره ي بين المللي اکولوژي، يک گروه کاري گزارشي تحت عنوان تجزيه و تحليل اکوسيستم هاي کشاورزي ارائه کرد.

در دهه ي ۱۹۷۰ تعداد بيشتري از اکولوژيست ها به کشاورزي به عنوان يک سيستم مي نگرند و جمع بيشتري از متخصصان زراعت به اهميت و ارزش ديدگاه هاي اکولوژيکي پي بردند و در نتيجه پايه هاي اکولوژي کشاورزي شکل گرفت.

از آغاز دهه ي۱۹۸۰ اکولوژي کشاورزي به عنوان يک روش شناخته شده و چارچوبي نظري براي مطالعه ي اکوسيستم هاي کشاورزي در کمک به توسعه ي ديدگاه پايداري در کشاورزي سهيم شد و امروزه اکولوژي کشاورزي هم چنان سهم قابل توجهي در اين زمينه داراست.

در بسياري از منابع به اکولوژي کشاورزي تنها از ابعاد بيولوژيک نگاه نمي شود، بلکه به جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي نيز توجه خاصي مي شود؛ جنبه هاي اخلاقي و احساس مسووليت در ارتباط با محيط زيست و استفاده از منابع موارد ديگري ست که در چارچوب اکولوژي کشاروزي مورد توجه قرار مي گيرد.

فناوري هاي بوم سازگار و نقش دانش بومي در توسعه ي اکوسيستم هاي کشاورزي و چگونگي استفاده از آنها در طراحي نظام هاي پايدار کشاورزي نيز از ديگر مفاهيم مطرح در کشاورزي اکولوژيک است.

ارتقاي مقياس رد رابطه با پژوهش هاي مربوط به کشاورزي از سطح کرت هاي آزمايشي (واحدهاي آزمايشي) به مزارع کشاورزان و نقش مشارکت آنها در اين فرآيند از موارد مهم در اکولوژي کشاورزي است.

بنابراين کشاورزي اکولوژيک، علمي همه جانبه، کلي نگر، جامع و ميان رشته اي ست و در اين مورد جنبه هاي گوناگوني از علوم متفاوت (بيولوژي تا اقتصاد و علوم اجتماعي) را در بردارد.

اين رشته امروزه در دانشگاه هاي گوناگون جهان تدريس مي شود و داراي مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا است؛ با توجه به آن که اين اگرواکولوژي ميان رشته اي است در بسياري از دانشگاه ها، دانشکده هاي کشاورزي و در برخي موارد در دانشکده هاي محيط زيست (دانشگاه کاليفرنيا در سانتاکروز) تدريس مي شود.

در ايران مفهوم بوم شناسي کشاورزي در قالب کشاورزي پايدار، ۱۵ سال پيش در اولين کنگره ي علوم زراعي ايران در مشهد ارائه و پس از آن کتاب هاي زيادي در اين زمينه از منابع خارجي ترجمه شد و امروزه تعداد قابل توجهي کتاب تحت عناوين کشاورزي پايدار، کشاورزي اکولوژيک، اگرو اکولوژي، کشاورزي ارگانيک و نظير آنها در دسترس است.

گرچه در ايران اين رشته از سابقه ي چنداني برخوردار نيست اما خوشبختانه دامنه ي توجه به آن در حال گسترش است و دو دانشگاه شهيد بهشتي و فردوسي مشهد در مقطع کارشناسي ارشد پذيرش دانشجو دارد.

● ضرورت نگرش به کشاورزي اکولوژيک

وقوع دو جنگ جهاني در قرن بيستم منجر به توليد مواد شيميايي همانند کود و آفت کش شد؛ سادگي توليد و دسترسي فراوان به نيتروژن و هم چنين افزايش توليد اسيدها و توليد نسبتاً ارزان سوپر فسفات هاي غني از نتايج جنگ جهاني دوم است، تجهيزات و ماشين هايي که به منظور مصارف نظامي استفاده مي شد با تغييراتي تبديل به تجهيزات توليد حشره کش هاي آلي فسفات دار شد که د.د.ت و تو. فور. دي از جمله شناخته ترين اين آفت کش ها بودند.

توسعه ي ماشين هاي کشاورزي و ادوات آن در مقياس کلان و سودمند اقتصادي، با آزاد شدن سطح قابل توجه از زمين هايي صورت گرفت که پيش از آن براي تغذيه دام هايي اختصاص داشت که در فعاليت هاي مزرعه شرکت داشتند که اين موضوع منجر به گسترش بي رويه کشاورزي تک کشتي شد، زيرا نمي توان از ماشين هاي بزرگ با هزينه هاي در مزارعي که محصولات متنوعي در آنها کشت مي شود استفاده کرد و تمام اين تکنولوژي ها در راستاي توسعه ي سيستم تک کشتي به کارگرفته شدند.

بخش عمده اي از توليد نيز وابسته به گسترش سامانه هاي آبياري بود که به شکل بي رويه از منابع آب براي افزايش توليد استفاده مي کرد، افزايش چشمگير توليد غذا همراه با افزايش هزينه بود و در اين راستا برخي از مشکلات به تدريج آشکار شد؛ استفاده از ماشين آلات در مقياس وسيع و زمين هاي بزرگ به همراه حذف پرچين ها و علفزارهاي تامين کننده علوفه دام هاي کارگر باعث تشديد قابل ملاحظه فرسايش آبي و بادي شد.

فاجعه ي طوفان گرد وغبار در دهه ي ۱۹۳۰ را که ناشي از خشکسالي شديد ناشي از خاک ورزي هاي فشرده و شديد زمين هاي حاشيه اي و حذف پوشش چمني و درختان به وقوع پيوست؛ سامانه هاي تک کشتي عموماً ثبات کمتري دارند، زيرا کشت يک محصول، آسيب پذيري نظام را در برابر نوسانات بازار افزايش مي دهد، از سويي از ديگر مشکلات نظام هاي فشرده مي توان به استفاده ي مفرط از مواد شيميائي اشاره کرد که اين امر، ماهيت نظام هاي موجود را مورد ترديد قرار مي دهد. يکي از مهمترين چالش هاي اين نظام ها، زيان بار بودن استفاده از اين مواد شيميايي براي انسان، ديگر موجودات و محيط زيست است.

خانم راشل کارسون در کتاب خود «بهار خاموش» (۱۹۶۲)، با طرح اين ادعا که استفاده ي بي رويه از مواد شيميايي کشاورزي براي حيات کره ي زمين زيان بار است توجه اذهان عمومي را به اين مسئله جلب کرد، ايشان به بررسي اثر د.د.ت بر جمعيت پرندگان پرداخت و پيش بيني کرد که در صورت تداوم کاربرد د.د.ت نسل برخي از پرندگان منقرض خواهد شد، نکته اي که از اين مطلب درک مي شود اين است که اگر اين مواد شيميائي چنين زيان بارند که به انقراض چند گونه پرنده منجر مي شوند، پس با سلامتي انسان چه خواهند کرد؟!

کاربرد موادشيميائي با انتقادهاي خاص خود همراه و دامنه ي اعتراض آن گسترده تر و شديدتر از ساير مسائل بود؛ هر چند محصولاتي که با اين موادشيميايي تغذيه مي شوند اگر هم سمي نباشند از کيفيت غذاي پائين تري نسبت به محصولات طبيعي برخوردارند.

در راستاي چنين مشکلات گسترده ي حاصل از مصرف مواد شيميايي تلاش هاي بين المللي براي کاهش اثرات آنها اوج گرفت و از سويي تغييرات گسترده اي در قانون گذاري ها طي دو مقطع ۱۹۷۲ و ۱۹۷۵ به وقوع پيوست که براساس آن کنگره ي ايالات متحد، لايحه ي سال ۱۹۴۷ که به تصويب لايحه ي فدرال حشره کش، قارچ کش و جونده کش منجر شده بود را به طور کامل بازنگري کرد و همين بازنگري به تاسيس آژانس حفظ محيط زيست منجر شد؛ با فعاليت هاي وسيع طي سال هاي گذشته آفت کش هاي فوق العاده سمي مانند ترکيبات آرسنيک و جيوه به طور کامل از بازار خارج و يا استفاده از آنها محدود شد.

بيشتر مشکلات ناشي از کودهاي شيميايي براي محيط زيست نيز به آبشويي آنها به ويژه کودهاي نيتروژن و آلوده کردن منابع آب زير زميني مربوط مي شود؛ بنابراين در اکثر کشورها ضرورت ايجاد سيستم کشاورزي پايدار به عنوان جايگزيني براي کاهش مشکلات سيستم رايج کشاورزي مطرح شد که خوشبختانه در دهه هاي اخير توجه بسياري از سياستگذاران بخش کشاورزي را نيز به خود معطوف کرده است.

کشاورزي پايدار يک سيستم کشاورزي جامع است که چندين نظام کشاورزي را زير پوشش خود قرار مي دهد و از زير شاخه هاي آن مي توان به کشاورزي ارگانيک و کشاورزي اکولوژيک اشاره کرد که متاسفانه جايگاه چنداني در کشورما ندارند.


منابع :
----------------------
aftab.ir
خبرگزاری ایسنا ( www.isna.ir )
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
سیستم کشاورزی-فناوری های بوم سازگار-کشاورزی پایدار-کشاورزی اکولوژیک-کشاورزی ارگانیک-تاریخچه ی اگرواکولوژی-نیچ اکولوژیکی-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 14171 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

چرخه سوخت هسته اي: از استخراج اورانيوم ت ...

● استخراج اورانيوم از معدن اورانيوم که ماده خام اصلي مورد نياز براي توليد انرژي در برنامه هاي صلح آميز يا نظامي هسته اي است، از طريق استخراج از معادن زيرزميني يا سر باز بدست مي آيد. اگر چه اين عنصر بطور ... ادامه ...

روش هاي توليد کامپوزيت ها و مزاياي آن در ...

صنعت کامپوزيت يکي از صنايع رو به رشد در عرصه مواد مهندسي است. امروزه به خاطر مزايايي که کامپوزيت ها نسبت به فلزات دارند، توسعه زيادي پيدا کرده اند. از جمله مي توان به کاربرد قطعات کامپوزيتي در صنعت خودرو اش ... ادامه ...

تکنيک هاي تهيه و توليد کشت آگار

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده هاي خود به مناطق ديگر از باد کمک مي گيرند. در صورت عدم رعايت نکات بهد ... ادامه ...

چرخه سوخت هسته اي: از استخراج اورانيوم ت ...

● استخراج اورانيوم از معدن اورانيوم که ماده خام اصلي مورد نياز براي توليد انرژي در برنامه هاي صلح آميز يا نظامي هسته اي است، از طريق استخراج از معادن زيرزميني يا سر باز بدست مي آيد. اگر چه اين عنصر بطور طبيعي در سرتاس ... ادامه ...

فرآيند توليد قطعات الکترونيکي

● ماده اوليه امروزه همه مي دانند که ماده اوليه پردازنده ها همچون ديگر مدارات مجتمع الکترونيکي، سيليکون است. در واقع سيليکون همان ماده سازنده شيشه است که از شن استخراج مي شود. البته عناصر بسيار ديگري هم در اين فرايند ب ... ادامه ...

افزايش پذيري در انعطاف توليد PET

افزايش ظرفيت توليد خطوط پليمري شدن پلي اتيلن ترفتالات (PET) موجب شده است که روش ها و تکنيک هاي افزايش انعطاف پذيري در خط توليد نيز بيش از گذشته مورد توجه واقع شوند. همان طور که مي دانيم PET را مي توان به صورت مات، نيمه م ... ادامه ...

تغذيه سالم در ماه مبارک رمضان

در ماه پربرکت رمضان، به منظور حفظ سلامتي و بهره گيري بيشتر از روزه داري به ذکر برخي نکات مورد نياز و مشترک اغلب روزه داران در مورد تغذيه سالم در اين ماه، اشاره مي شود. ● بدون سحري روزه نگيريد گرفتن روزه بدون سحري د ... ادامه ...

تغذيه سالم امروز، آينده روشن فردا

امروزه مسئله چاقي پديده اي است که همه سنين و اقشارمختلف را درگيرخود کرده است، اما به راستي برخورد صحيح با اين معضل چيست؟ ازآنجا که همواره پيشگيري بهتر از درمان است، خوب است از کودکي آداب صحيح غذا خوردن و تغذيه سالم را به ... ادامه ...

روش هاي توليد ماشيني کامپوزيت ها

روش هاي مختلفي جهت توليد قطعات کامپوزيتي پايه پليمري وجود دارد که به طور کلي به سه دسته تقسيم مي شوند : ۱) روش هاي توليد ساده لايه چيني دستي و پاششي که شامل روش هاي توليد با قالب باز هستند . تيراژ دراين نوع توليد ، مح ... ادامه ...

فرايند توليد و مصارف گريس

يکي از مهمترين روانکارهايي که در اکثر صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد، گريس است. اين ماده بعد از روغنها بيشترين مصرف را در جهان( در حدود چهار درصد) به خود اختصاص مي دهد. شايد بتوان گفت که بدون استفاده از اين روانکار چرخ ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.04seconds