نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

زغال فعال شده (Avtivate Carbon) چيست ؟

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10000590.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي زغال فعال شده (Avtivate Carbon) چيست ؟

زغال فعال شده (Avtivate Carbon) چيست ؟

اصطلاح زغال فعال شده نشان دهنده يک سري از مواد جذب کننده سطحي , با جنسي زغالي و شکل کريستالي مي باشد که در ساختار داخلي آن روزنه هاي زيادي وجود دارد زغال فعال شده داراي کاربردهاي زيادي است, از جمله مصارف آن:

- رنگزدايي از قند و شکر

- بازيافت طلا

- بهسازي رنگ و طعم در نوشيدني ها و آب ميوه ها

- تصفيه آبها ( آب شرب, آب آکواريومها, آبهاي صنعتي), از نظر رنگ و بو و طعم

- استفاده در دستگاههايي مثل: تصفيه کننده هاي هوا, خوش بو کننده ها, تصفيه کننده هاي صنعتي و...

● توليد زغال فعال شده

فعال سازي شيميايي :

اين شيوه بيشتربراي مواردي است که مواد اوليه آن چوب و يا زغال سنگ نارس(Peat) مي باشد. مواد اوليه را با يک عامل آبگير مانند اسيد فسفريکP۲O۵ يا کلريد زنيک ZnCl۲ آغشته مي کنند تا مادهاي خميري حاصل شود. اين مادهرا در بازه دمايي ۵۰۰ - ۸۰۰ درجه سانتيگراد حرارت ميدهند تا کربن فعال شود.

زغال فعال شده حاصل را بعد از شستشو خشک و به پودر تبديل مي کنند.

زغال فعال شده بدست آمده توسط اين روش, داراي منافذ باز زيادي است و براي جذب مولکول هاي بزرگ بسيار مناسبند.

فعال سازي توسط بخار (C+H۲O) :

اين روش بيشتر براي موادهاي اوليه اي چون چوب نيم سوخته, زغال سنگ و پوست نارگيل که زغالي شده اندبه کار مي رود. فعال سازي دربازه دمايي ۸۰۰ – ۱۱۰۰ درجهسانتيگراد و در حضور بخار انجام مي شود.

در آغاز موادزغالي با بخار به گاز تبديل مي شوند که به واکنش Water - Gas معروف است:

(۲CO + O۲ ----> ( CO + H۲ – ۱۷۵.۴۴۰ (KJ/KgMol

(۲H۲ + O۲

اين واکنش گرماگيراست و گرماي مورد نياز توسط سوختن ناقصCO و H۲ بصورت زير تامين مي شود:

( ۲ CO۲ + ۳۹۳.۷۹۰ (KJ/KgMol )-----> ۲H۲O + ۳۹۶.۶۵۰( KJ/KgMol

در ضمن هوا به مقدار مورد نياز وارد واکنش مي شود تا زغال نسوزد.

زغال هاي فعال شده ي توليد شده توسط اين روش معمولاداراي منافذ ريزند و براي جذب مواد از مايعات و گازها مناسبند.

● ويژگي هاي جذبي و فيزيکي

▪ ويژگي هاي جذبي :

ـ سطح: با استفاده ازN۲ حدود منافذ سطحي زغال فعال شده را اندازه مي گيرند.هر چه سطح زغال فعال شده بيشنرباشد, قسمتهاي جاذب نيزبيشترند.

ـ اندازه منافذ: تعيين اندازه هاي يکزغال فعال شده ميتواند راهي مناسب براي تشخيص خصوصيات آن باشد.که درIUPAC منافذ بر اساس اندازه به صورت زير دسته بندي شدهاند:

Micropores r۲۵

کهmesopore ها براي جا به جايي وMicropore ها براي جذب موادهستند.

▪ تخلخل: يکي از راههاياندازه گيري ميزان تخلخل در توده اي از زغال فعال شده, استفاده از ميزان جذبCCl۴ خالص در حالت گازي مي باشد.

● ويژگيهاي فيزيکي:

زغال فعال شده چگونه کار مي کند؟

اين۳ مرحله همزمان رخ مي دهند ...

▪ بازيافت زغال فعال شده

به مرور زمان و استفاده از زغال فعال شده, سطح آن از مواد آلايندهاشباع مي شود. زغال فعال شدهيک محصول گران است و در عين حال ميتواند در چرخه بازيافت قرار گيرد و مجددا مورداستفاده قرار گيرد. بازيافتزغال فعال شده, هزينه کمينسبت به توليد اوليه دارد و داراي قيمت ارزانتري نيز مي باشد.زغال فعال شده مواداورگانيک را از محيط اطرافش جذب مي کند, که عمل انتقال آلاينده از فاز مايع( آب) به فاز جامد( کربن) صورت مي گيرد.نيروي جاذبه اي باعث تشکيل يکپيوند بين آلاينده و کربن و چسبيدن آنها به هم مي شود.

علاوه بر اين باکتري هايي به سطح خارجي زغال فعال شده مي چسبند و بخشي ازآلاينده ها را جذب و مصرف مي کنند.

جذب منجر به پخش يک گاز يا ترکيب در شبکه متخلخل زغال فعال شده مي گردد, جايي که يک واکنش شيميايي يا يک ثبات فيزيکي روي مي دهد. به عنوان مثال ازنO۳

در قسمتي که جذب مي شود, قسمتي از زغال فعال شده را اکسيد ميکند, وO۳ بهO۲ تبديل مي شود و ازن در ساختار کربن اندوخته و گردآوري نميشود.

جذب در زغال فعال شده داراي۳ مرحلهاست:

▪ تماس ذرات آلاينده محلول در مايع( آب) با ذرات زغالفعال شده

▪ پخش شدن ذرات آلاينده در شبکه متخلخل زغال فعالشده

▪ جذب ذرات آلاينده به زغال فعال شده و بوجود آمدن يک پبوند برگشت ناپذيرسختي و مقاومتدر برابر حرارت و فشار: زغال هاي فعال شده داراي سختي هاي متفاوتي هستند که مربوز به مواد اوليه و شيوه تهيه آنها مي باشد.

بنا به درجه سختي, هر يک از آنهاکاربردهاي متفاوتي دارند.

۱) چگالي

۲) اندازهذرات: هر چقدرکه اندازه ذرات زغال فعال شده کوچکتر باشد, سرعت جذب بيشتراست.زغال فعال شده را به سه شکل دانه اي, پودر و استوانه اي ميسازند.گونه هاي مختلفي از زغال هاي فعال شده با ويژگي هايمشخص وجود دارند که خصوصيات هر يک از آنها بستگي به مواد اوليه و فنون به کا ر رفتهدر توليد آنها بستگي دارد. درانتخاب يک گونه زغال فعال شده, براي بهبود بخشيدن به فرايندها, نياز به شناخت دقيق ويژگي هاي فيزيکي و جذبي موادداريم.

اصول و فنون گوناگوني در ساخت و توليد زغالهاي فعالشده وجود دارد که به ۳ اصل بستگي دارد:

- نوع ماده اوليه

- مشخصات فيزيکيمورد نظر براي محصول(زغالفعال شده)

- مشخصات جذبيبراي کاربردهاي مختلف

شيوههاي فعالسازي که بيشتر در توليدات تجاري بکار ميرود عبارتند از:

فعال سازي شيميايي

فعال سازي توسط بخار


منابع :
----------------------
aftab.ir
واکنش ( www.vakonesh.ir )

----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
زغال-زغال فعال شده- تولید زغال فعال شده-ویژگی های زغال فعال شده-فعال سازی شیمیایی
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 7587 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

نانوسراميک چيست ؟

زمان ظهور نانوسراميک ها را مي توان دهه ۹۰ ميلادي دانست. در اين زمان بود که با توجه به خواص بسيار مطلوب پودرهاي نانوسراميکي، توجهاتي به سمت آنها جلب شد، اما روشهاي فرآوري آنها چندان آسان و مقرون به صرفه نبود. با پيدايش نا ... ادامه ...

وب چيست و چگونه کار مي کند؟

ارتقاي سطح دانش, توانايي و مهارتهاي ارتباطي براي پاسخگويي به نيازهاي جديد يکي از رويکردهاي مهم در سازمانهايي است که به اصل پويايي مداوم پايبندند. هر سازماني براي ايجاد ارتباط مستحکم تر و بهتر با گروههاي مخاطب و مشتريان خ ... ادامه ...

انرژي سبز به سياهي زغال سنگ

در نزديکي واحد صنعتي زغال سنگ ايلت در ماساچوست، مرکز انرژي پاک مي فلور واقع شده است. اين مرکز ۳۷ ميليون دلاري که متعلق به شرکت گريت پوينت انرژي است، يک واحد صنعتي نمادين براي تبديل زغال سنگ به گاز طبيعي است ... ادامه ...

زناني که به جنون زيبايي مبتلا شده اند

در سفرنامه اي از يک غربي درباره اذعان آنان به زيبايي زنان ايران مطالبي خوانده بودم. اما امروز زنان ايراني هيچ اعتقادي به آن نداشته و به هر ترتيبي در حال تغيير آن هستند. شايد اين روزها زيبايي آن چيزي تعريف مي شود که ... ادامه ...

ماهواره ي مصنوعي چيست ؟

ماهواره ي مصنوعي شي ايست که توسط انسان ساخته شده و به طور مداوم در حال حرکت در مداري حول زمين يا اجرام ديگري در فضا مي باشد. بيشتر ماهواره هاي ساخته شده تاکنون حول کره زمين در حرکتند و در مواردي چون مطالعه ... ادامه ...

روغن کبد کوسه ماهي چيست ؟

روغن کبد کوسه ماهي که با نام علمي Shark Liver Oil شناخته مي شود روغني است که از کبد (جگر) کوسه ماهي استخراج مي شود. از کبد برخي کوسه ماهيان مي توان بيش از ۵۰% وزن کبد آن ، روغن استحصال نمود.روغن کبد کوسه سرشار از ويتامين ... ادامه ...

بيابان زايي چيست و چگونه اتفاق مي افتد؟

اجازه مي خواهم از تشريح عوامل بيابان زايي نظير بوته کني، چراي مفرط و خارج از فصل دام در مراتع ، تبديل مراتع به ديمزار، برداشت بي رويه آب از سفره هاي آب زيرزميني، معدن کاوي و بهره برداري از معادن، جاده سازي و توسعة شهرها ... ادامه ...

نيترات چيست و چگونه وارد آب مي شود؟

اخيرا کيت هاي اندازه گيري نيترات نيز به بازار آمده اند که روش ديگري بدون کادميوم را به کار ميبرند و بنابراين خطرات کيت هاي قديمي را ندارند. نيترات يک ماده شيميايي به فرمول NO۳- است. نيترات اکسيده ترين شکل نيتروژن است ... ادامه ...

نانو سيم چيست ؟

شايد هنوز ساخت تراشه هاي کامپيوتري که براي ايجاد سرعت محاسباتي بالا به جاي جريان الکتريسيته از نور استفاده مي کنند، تشخيص انواع سرطان و ساير بيماريهاي پيچيده فقط با گرفتن يک قطره خون، بهبود و اصلاح کارت هاي هوشمند و نماي ... ادامه ...

اتر چيست ؟

اترها ، ترکيباتي با فرمول عمومي R-O-R ، Ar-O-R يا Ar-O-Ar هستند. (Ar ، فنيل يا يک گروه آروماتيک ديگر است). ● نام گذاري اترها براي ناميدن اترها ، معمولا دو گروه متصل به اکسيژن را نام مي بريم و به دنبال آن ، واژه اتر ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.06seconds