نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

تعيين الگويي مناسب جهت بازيابي شبکه برق آذربايجان بعد از فروپاشي شبکه برق کشور

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10001462.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي تعيين الگويي مناسب جهت بازيابي شبکه برق آذربايجان بعد از فروپاشي شبکه برق کشور

تعيين الگويي مناسب جهت بازيابي شبکه برق آذربايجان بعد از فروپاشي شبکه برق کشور

وظيفه اساسي سيستمهاي قدرت، تامين انرژي الکتريکي مشترکان به ترتيبي است که از پيوستگي و کيفيت قابل قبول برخوردار و انجام آن نيز تا حد امکان اقتصادي بوده و همچنين بتواند سريعترين زمان بازگشت به حالت قبل از اختلال در سيستم راداشته و کيفيت برق رادر وسيعترين محدوده هاي تعذيه دارا باشد. بوجود آوردن چنين اهدافي جز باارايه روشها و الگوريتمهاي چه در مرحله توليد و چه در مرحله انتقال و توزيع و آينده نگري در سيستم مورد بهره برداري ميسر نخواهد بود.الگويي که براي خروج ازحالت فروپاشي شبکه تدوين شده است در جريان بررسي با مشکل جمع آوري اطلاعات صحيح بخصوص از نيروگاهها مواجه شد که به ناچار به کندي و محدود شدن بررسي ها انجاميد. در ذيل به پاره اي از اين مشکلات اشاره شده است.

مطالعات انجام شده در اين مقاله طي مراحلي به ترتيب از تعيين وظايف براي مسوولان و اپراتورها بر طبق چندين تجربه عملي که به وقوع پيوسته شروع و با انجام بررسي محدوديتهاي موجود در هر يک از نيروگاههاي تحت پوشش ادامه و در قسمت آخر به ايجاد يک الگوريتم براي شبکه برق آذربايجان با توجه به توليد واحدهاي منطقه مي انجامد.

در اولين نگاه به نظر مي رسيد بررسي دقيق دلايل عدم موفقيت در برقداري سريع شبکه درگذشته، مي تواند بهترين راهنماي تدوين الگوي مناسب خروج از فروپاشي شبکه باشد و انتظار مي رفت چنين تحليلي دراين الگو آورده شود. متاسفانه عليرغم تلاشهاي انجام شده براي گردآوري اطلاعات، به دليل تاخير افتادن عمليات خروج از فروپاشي شبکه درگذشته، همچنين ثبت ناقص اطلاعات در دفاتر پستها و نيروگاهها، اطلاعات چنداني بدست نيامد و تمام آنچه بدست آمد دلايلي مبهم و غيرقابل اتکا بود که به صورت شفاهي در خاطر عده اي از کارشناسان باقي مانده بود.

به عنوان نمونه گفته مي شد که عمليات انتقال توليد از نيروگاههاي گازي اروميه و آبي ارس به نيروگاه خوي به دلايل نامشخص موفق نبوده است و نيروگاه خوي امکان راه اندازي نيافته است. از جمله دلايل اظهار شده وجود نوسان شديد ولتاژ، تريپ واحدهاي ارس، خروج واحدهاي نيروگاه خوي قبل از رسيدن به دور نامي بوده است (البته بررسي ها نشان داد که عامل اصلي وجود رله ولتاژي روي باس ۶/۶ کيلوولت مي توانست علت قطع و توقف تغذيه سيستم راه اندازي واحدهاي خوي باشد) و يا در انتقال بار از طريق نيروگاه گازي صوفيان به نيروگاه حرارتي تبريز مشکلات کنترل ولتاژ وجود داشته و حتي در مسير انتقال توليد به نيروگاه بخار تبريز مشکلات برقداري طرف ۲۳۰ کيلوولت در پست آذر از طرف ۱۳۲ کيلوولت به دليل وجود رله هاي ولتاژي در مسير ترانسفورماتورها وجود داشته است. در هر صورت هدف اصلي بررسي هاي اوليه که منجر به اتخاذ تصميمات در دفعات بعدي شود بطور کامل حاصل نشد.

در قسمت دوم تلاش بر آن گذاشته شد که ضمن اخذ اطلاعاتي از مسائل و روشهاي راه اندازي واحدهاي مختلف درنيروگاههاي حوزه فعاليت شرکت برق منطقه اي آذربايجان موانع و نواقصات و نيز امکانات موجود راه اندازي مشخص شد تا در صورت امکان توصيه هاي جمع بندي شده اي از اين امکانات و نواقصات ضميمه تحليل شد. در اين خصوص نيز اطلاعات محدودي جمع آوري شد که به مجموعه اضافه شده است. از جمله اين مسائل معيوب بودن سيستم راه انداز واحدهاي گازي نيروگاه تبريز، اشکالات راه اندازي نيروگاه گازي صوفيان، عدم نصب و راه اندازي واحدهاي ديزل ژنراتور نيروگاه خوي و نيز عدم توانايي ديزل ژنراتور نيروگاه گازي اروميه براي راه اندازي هر کدام از واحدها را مي توان طرح کرد. پاره اي اطلاعات هرچند ناقص نيز در مورد نيروگاههاي گازي صوفيان، حرارتي تبريز، سيکل ترکيبي خوي و گازي اروميه نيز در بخشي از مجموعه حاضرارايه شده است.

● روشهاي مختلف برقداري مجدد شبکه آذربايجان در مواقع فروپاشي شبکه:

براي شروع راه اندازي واحدهاي مختلف سعي شده همه گزينه هاي موجود به ترتيب اولويت در نظر گرفته شده و مسير تعريف شده اي براي راه اندازي نيروگاهها به ترتيب زير مشخص شود:

▪ راه اندازي از طريق به مدار آوردن واحدهاي نيروگاه سيکل ترکيبي خوي:

راه اندازي نيروگاه خوي است که به دليل وجود دو واحد گازي با ظرفيت هر کدام ۱۲۵ مگاوات توانايي توليد ۲۵۰ مگاوات را در کوتاه مدت داراست. لذا در جريان بررسيها به عنوان يکي از گزينه هاي اصلي براي راه اندازي به عنوان پيشاهنگ براي گذر از حالت فروپاشي شبکه در نظر گرفته شده است و در ابتداي اقدام براي خروج از فروپاشي شبکه سعي شده است که واحدهاي گازي اين نيروگاه در مدار قرار گيرند.

براي انجام اين راه اندازي از انواع گزينه هاي در دسترس، از ديزلهاي نيروگاه خوي، نيروگاه گازي اروميه تا واحدهاي آبي سد ارس و ديگر منابع تامين تغذيه داخلي نيروگاه به ترتيب در نظر گرفته شده اند و به صورت شماتيک الگوريتمي نشان داده شده است.

▪ راه اندازي از طريق به مدار آوردن واحدهاي نيروگاه تبريز:

نيروگاه تبريز داراي دو واحد بخار هر کدام به قدرت ۳۵۰ مگاوات و از طريق دو دستگاه ترانسفورماتور راه اندازي هر کدام به قدرت ۲۵ مگاولت آمپر راه اندازي مي شوند که در حالت فروپاشي شبکه واحدهاي نيروگاه تبريز مي توانند از طريق دو واحد گازي هر کدام به قدرت ۲۵ مگاوات واز مسير ترانسفورمرهاي راه انداز در مدار قرار مي گيرند و اين مرحله در صورتي است که امکان راه اندازي سريع نيروگاه حرارتي تبريز وجود داشته باشد. اين قابليت را خواهد داشت که بتواند ريگ دور درياچه اروميه را در مسيرهاي ۱۳۲ و ۲۳۰ کيلوولت در جهت تامين تغذيه داخلي پستها و نيروگاههاي ديگر براحتي برق دار کند. لذا براي رساندن تغذيه براي راه اندازي واحدهاي تبريز به عنوان گزينه همزمان با نيروگاه خوي در نظر گرفته شده است و کليه منابعي که در شبکه برق آذربايجان براي برقداري پست نيروگاهي تبريز موجود بوده اند به ترتيب اولويت به عنوان گزينه هاي مختلف پيش رو منظور شده و در الگوريتم آورده شده اند.در صورت راه اندازي واحدهاي تبريز شبکه رينگ ۲۳۰ تبريز و رينگ ۲۳۰ دور درياچه اروميه مي توانند مطابق نقشه هاي شماتيک ارايه شده در دو جهت برق دار شوند و بارگيري از آنها صورت پذيرد. فلوچارت شماره (۲-۱) اين مرحله را نشان مي دهد.

▪ راه اندازي از طريق به مدار آمدن واحدهاي نيروگاه صوفيان:

نيروگاه گازي صوفيان باداشتن ۴ واحد ۲۵ مگاواتي و ارتباط ۱۳۲ با شبکه نقش مهمي در راه اندازي ساير نيروگاهها دارد.

▪ راه اندازي از طريق به مدار آمدن واحدهاي نيروگاه سهند:

امکان راه اندازي واحدهاي نيروگاه حرارتي سهند است که در شرايط وجود امکان تامين برق از خط ۲۳۰ کيلوولت سقز- مياندوآب ۲ مي تواند از طريق مياندوآب به سهند صورت گيرد که در الگوريتم نيز به عنوان يکي از گزينه ها مطرح شده است. با راه اندازي اين نيروگاه نيز عمليات برقداري شبکه هاي ۲۳۰ کيلوولت بصورت جدا و يا شبکه هاي ۲۳۰ و ۱۳۲ بصورت توام حسب انتخاب ديسپاچينگ مي تواند در دو جهت رينگ با بارهاي مورد نظر صورت گيرد.

بعد از برقداري رينگ دور درياچه امکان راه اندازي و آماده شدن نيروگاههاي ديگر متصل به رينگ فراهم مي شود. که ضمن در مدار قرار گرفتن واحدهاي آنها به تدريج رينگهاي فرعي مثل رينگ دور تبريز و ... بايد برقدار شوند. بارگيري در شبکه بايد به تدريج و متناسب با توانايي توليد متصل شده به شبکه صورت پذيرد و در نهايت براي مرتبط شدن با شبکه سراسري بايد بخشي از ظرفيت واحدهاي توليدي خالي مانده باشد.

در ضمن امکان برقراري مجدد شبکه از طريق نقاط تبادلي برون مرزي و شبکه استانهاي مجاور نيز مورد بررسي کامل قرار گرفت ولي به سبب در اولويت نبودن اين مراحل در اين مقاله مورد توجه قرار نگرفته اند و از پرداختن مفصل به آنها صرفنظر مي شود.

برقداري از طريق خط ارمنستان

جهت بارگيري از خطوط ارمنستان ضرورت دارد شرايط زير برقرار باشد:

▪ حداقل يکي از خطوط ارمنستان هنگام بلاک اوت تحت تانسيون باقي مانده باشد.

▪ در صورت قطع بودن هر دو خط از طريق ديسپاچينگ ملي امکان برقداري حداقل يکي از خطوط مقدور شود.

▪ هماهنگي لازم جهت بارگيري حدود ۵۰ مگاوات از طريق ديسپاچينگ ملي بعمل آيد.

▪ حداکثر ولتاژ انتهايي خط ارمنستان در پست اهر بيش از ۲۴۲ کيلوولت نباشد.

● وظايف واحدهاي مختلف در شرايط فروپاشي شبکه:

۱) وظايف ديسپاچينگ منطقه در شرايط فروپاشي شبکه:

- اعلام وضعيت فروپاشي شبکه به پستها از طريق شبکه بي سيم و DTS به پستهاي اصلي ۲۳۰ کيلوولت و واگذاري وظيفه آگاه کردن بقيه پستها به ايشان و نيز يادآوري قطع کليه کليدهاي قدرت به پستها

- کارشناس مسوول شيفت بلافاصله بعد لز حادثه، کشيکهاي جانشين مديرعامل، معاون، مدير و رئيس اداره بهره برداري ديسپاچينگ را مطلع سازد.

- کنترل قطع شدن کليدهاي قدرت خطوط مرتبط با شبکه از طريق سيستم ميميک و CRT

- مهندس مسوول شيفت تا رسيدن مدير يا رئيس بهره برداري ديسپاچينگ بايددر مرحله اول ابعاد حادثه را شناسايي و استراتژي مشخصي را براي ادامه عمليات اتخاذ کند.

- تماس با نيروگاههاي اصلي منطقه جهت مشخص کردن وضعيت خارج شدن و يا در مدار ماندن واحدهاي آنها براي تصميم گيري نحوه عمليات

- مهندس مسوول شيفت بايد افرادتحت سرپرستي خود را براي ارتباطات و عمليات با ديسپاچينگ ملي، نيروگاهها و پستها تعيين وظيفه کند و خود هدايت ونظارت عمليات را به عهده گيرد تا از پراکنده کاري افراد شيفت اجتناب شود.

- اجراي برنامه هدايت برقرساني به نيروگاههاي مهم شبکه از قبيل نيروگاه حرارتي تبريز، سيکل ترکيبي خوي و سهند و نيروگاه جديد اروميه بر اساس بلوک دياگرامهاي ضميمه (روشهاي تامين تغذيه داخلي نيروگاهها) از طريق نيروگاههاي کوچک منطقه (نيروگاههاي گازي تبريز، اروميه، صوفيان، ارس و ...) و يا سيار منايع در دسترسي و پستهاي مربوطه

- در صورت موفقيت راه اندازي واحدهاي هر کدام از نيروگاههاي خوي، تبريز، سهند و اروميه جديد اقدام درجهت برقرساني و بارگيري رينگ ۲۳۰ کيلوولت دور درياچه با حرکت در دو جهت رينگ و اعمال بارهايي که در دياگرام رينگ مشخص شده اند در اين مرحله هدف ادامه برقرساني به نيروگاههاي ديگر دور رينگ درياچه اروميه و بستن رينگ ۲۳۰ کيلوولت است.

- مدير و يا رئيس اداره بهره برداري ديسپاچينگ به محض اطلاع از حادثه ضمن حضور در مرکز ديسپاچينگ، گروه نوبت کار ذخيره (گروه شيفت بعدي) و افراد موثر در کمک رساني در برقداري شبکه را مطلع وبه محل کار خود احضار کند.

- پرسنل شيفت ديسپاچينگ به کليه تلفنهايي که به عنوان اطلاع گيري و غيرعملياتي و موجب اشغال تلفن و وقت ديسپاچينگ مي شود از پاسخگويي خودداري کرده و آنها را به مديران کشيک، مديرعامل و معاونت ارجاع کنند.

- حذف وضعيت اضطراري فروپاشي شبکه بعداز عادي سازي شبکه و اعلام به پستها و نيز مسوولان به همان ترتيبي که در بالا ذکر شد انجام خواهد شد.

۲) وظايف مديران کشيک و مسوولان در زمان بلاک اوت:

- کليه مسوولان محترم با حفظ ارتباط سلسله مراتبي جهت کسب و انتقال اطلاعات حادثه از اشغال تلفنهاي شهري و PLC مرکز ديسپاچينگ، پستها و نيروگاهها خوداري کنند.

- کشيک جانشين مديرعامل به محض اطلاع از بلاک اوت شبکه بايد مديران عامل و يا جانشينان شرکتهاي توزيع، توليد و مديران روابط عمومي و حراست و ديگر مسوولان ذيربط و ذينفع را مطلع کنند.

- کشيک جانشين معاونت بهره برداري به محض اطلاع از بلاک اوت شبکه بايد کليه مديران بهره برداري استانها، مديران دفاتر نظارت، فني، مديران شرکت تعميرات و کليه کارشناسان موثر را مطلع و به محل کارهاي خود فرا خوانند.

- توصيه مي شود مديران کشيک از طريق پيغام SMS وضعيت فروپاشي شبکه و درخواست آمادگي شرکت را سريعتر به مسوولان مورد نظر اعلام کنند.

- مديران بهره برداري انتقال آذربايجان غربي، اردبيل و يا در صورت عدم دسترسي به آنها جانشين ايشان مسوول اجرا دستورالعمل برقداري شبکه در حوزه مسووليت خود و حفظ ارتباط تلفني با ديسپاچينگ جهت هماهنگيهاي لازم هستند.

- مديران يا جانشينان بهره برداري انتقال نيروي آذربايجان غربي و اردبيل بلافاصله بعد از فروپاشي شبکه در محل پستهاي اصلي تعيين شده (پست ۱۳۲ اروميه ۱ و پست ۲۳۰ اردبيل) مستقر و نسبت به هدايت برقرساني عمل کنند.

- مديران بهره برداري انتقال بلافاصله پس از رفع بلاک اوت و عادي شدن بهره برداري شبکه کليه عمليات، اقدامات و مانورها در پستهاي تحت پوشش خود را به همراه ذکر اشکالات و محدوديتهاي ايجاد شده در زمان حادثه و عوامل و موانع برقداري يا تاخير در عمليات را دقيقاً بصورت ترتيب زماني (به همراه ساعت و دقيقه) جمع آوري و جمع بندي کرده و به معاونت بهره برداري وديسپاچينگ گزارش کنند.

۳) وظايف اپراتورها در شرايط فروپاشي شبکه:

- بعد از قطع برق شبکه و مشخص شدن حالت فروپاشي شبکه اپراتورها موظف هستند با انجام مراحل زير آماده شوند.

- حصول اطمينان از قطع همه ديژنکتورهاي قدرت انتقال، فوق توزيع و فيدرهاي ۲۰ کيلوولت اعم ازورودي و خروجي

- به حداقل رساندن مصرف ۱۱۰ ولت جريان مستقيم از طريق خاموش کردن روشنايي اضافي اضطراري جهت جلوگيري از بروز مشکلات ناشي از افت ولتاژ مستقيم در موقع نياز

- در پستهايي که ژنراتور اضطراري دارند لازم است در صورتي که به صورت اتوماتيک به مدار نمي آيند بصورت دستي ژنراتور در مدار آورده شود.

- در پستهايي که در فروپاشي شبکه امکان تامين تغذيه برق متناوب براي شارژر فنر کليدها وجود ندارد بايد تمهيدات و لوازم ضروري براي شارژر دستي ديژنکتورها در محوطه فراهم کند (مثل نرده بان يا چهارپايه و غيره) توصيه مي شود تعداد دور هندل دستي براي شارژر فنر کليدها روي باکس آنها از قبل نوشته شده باشد تا با اضافه دور از مشکلات شکستن قطعات داخلي احتراز شود.

- از زدن تلفنهاي متعدد به ديسپاچينگ خودداري و منتظر دستور ديسپاچينگ منطقه باقي بمانند.

- مسوولان پستها موظف هستند با اعلام شرايط فروپاشي شبکه خود را به پست رسانده و در صورت نياز از اپراتورهاي ديگر نيز براي همکاري بخواهند در محل پست حاضر شوند

- بدون دستور ديسپاچينگ منطقه هيچ يک از پستها اجازه وصل فيدر يا باري را ندارند و در موقع درخواست ديسپاچينگ براي وصل بار مشخص، ميزان حدود بار بايد رعايت شود.

- در شرايطي که ديسپاچينگ درخواست وصل تنها خطوط ورودي و خروجي را در يک پست کنند يا به هر طريق ديگر شينه اصلي پست با نظر ديسپاچينگ برقدار شود، مسوولان پست بدون اجازه ديسپاچينگ مجاز به اقدام وصل تجهيزات ديگر مثل ترانسفورماتور بي بار، خازن و يا راکتور نيستند. همچنين برقداري ترانسفورماتور قدرت بري تامين بار پست نيز با نظر ديسپاچينگ صورت خواهد گرفت. (به منظور جلوگيري از اعمال بار راکتيو کنترل نشده).

- بعد از اعلام ديسپاچينگ به پست براي بارگيري عادي لازم است فيدرها با فواصل زماني در حد دقيقه وصل شوند و از وصل سريع پشت سر هم آنها خودداري شود.

- در اولين فرصت بعد از خاموشي وضعيت تپ ترانسفورماتور را در وضعيت تپ نرمال قرار داده و بخصوص در پستهايي که بصورت دستي تغيير تپ داده مي شود حتماً قراردادن تپ چنجر ترانسفورماتور در تپ نرمال صورت گيرد.

۴) وظايف بهره برداران نيروگاهها در زمان بلاک اوت:

- نيروگاههاي گازي بايد سوخت اضطراري گازوئيل جهت ۸ ساعت توليد را هميشه درمخازن خود ذخيره داشته باشند. کليه نيروگاههاي گازي بايد امکان خودراه اندازي را داشته و يا در صورت وجود نواقص و يا اشکالات در اين مورد تمهيداتي خود را جهت رفع آن بعمل آورند

- کليه نيروگاههاي توربين گازي که مولدهايي با قابليت خودراه اندازي دارند بايد بلافاصله بعد از رفع فروپاشي شبکه نسبت به راه اندازي واحدها و برقدار کردن پست بلافصل نيروگاهي اقدام و مراتب را جهت اقدامات بعدي به اطلاع مراکز ديسپاچينگ برسانند.

- بهره برداري نيروگاههاي گازي و يا بخاري که بعد از حادثه در مدار باقي مانده و در وضعيت مصرف داخلي و يا بصورت تغذيه بخشي از شبکه قرار دارند ضمن بکارگيري کليه امکانات جهت حفظ مولد فوراً مراتب را به ديسپاچينگ منطقه اعلام کنند.

- بعد از رفع بلاک اوت مديران بهره برداري نيروگاه شرح کامل از گزارش عملکرد، وضعيت، مشکلات و موانع راه اندازي و بارگيري واحدهاي خود را دقيقاً به معاونت بهره برداري و دفتر فني توليد گزارش کند.

انجام مراحل فوق توسط فلوچارتهايي براي هر يک از نيروگاههاي تحت پوشش برق منطقه اي آذربايجان انجام شده است و سعي شده که انجام هر يک از مراحل توسط مطالعات پخش بار تاييد شود.

تامين تغذيه داخلي نيروگاهها طبق اولويت بندي زير انجام شده است:

- تامين تغذيه داخلي توسط واحدهاي ديزلي و يا گازي موجود در هر نيروگاه

- تامين تغذيه داخلي نيروگاه توسط نيروگاههاي ديگر منطقه

- تامين تغذيه داخلي نيروگاه توسط خطوط برون مرزي

- تامين تغذيه داخلي نيروگاه از طريق خطوط فرامنطقه اي

● نتيجه گيري و پيشنهادات:

از بررسي مراحل مختلف مشخص مي شود که با تعيين الگويي مناسب و منطبق بر واقعيات شبکه موجود مي توان تا حدودي از فروپاشي شبکه جلوگيري کرده و در مواقع بروز چنين پديده اي درحداقل زمان ممکن شبکه را بازيابي و به حالت نرمال درآورد تا از خاموشيهاي گسترده جلوگيري کرد جهت رسيدن به اين هدف علاوه بر انجام هر مرحله بسته به شرايط مکاني و زماني لازم است اقدامات زير صورت پذيرد:

▪ اقدامات تکميلي و اوليه در شرايط فعلي صورت پذيرد و موارد زير را شامل مي شود:

- نصب ديزل ژنراتور سيار در پستهاي کليدي ۱۳۲ کيلوولت و ۲۳۰ کيلوولت دور رينگ درياچه اروميه به جهت تامين برق کليدهاي قدرت خطوط و ترانسفورماتورها و نيز تامين قسمتي از مصارف ضروري پستها درحالت فروپاشي شبکه در صورت عدم وجود ديزل ژنراتور

- حدف تريپ رله هاي ولتاژي خطوط به منظور اجتناب از مشکلات وصل کليدهاي قدرت در شرايط بي برقي

- بررسي و اجراي يک سيستم هشدار فروپاشي شبکه از طرف ديسپاچينگ براي اعلام شرايط فروپاشي به همه پستها

- بررسي اينترلاک هاي مانع برقداري ترانسفورماتورهاي انتقال از طرف ولتاژ فوق توزيع ۱۳۲ کيلوولت در پستهاي ۱۳۲/۲۳۰ کيلوولت مورد نياز و در صورت لزوم تهيه دستورالعمل رفع اينترلاک در شرايط فروپاشي شبکه و آموزش اپراتورهاي مربوطه جهت افزايش قابليت اطمينان

- کاهش ميزان مصرف برق ۱۱۰ ولت جريان مستقيم پستها با استفاده از جداسازي گروهي لامپهاي روشنايي با ولتاژ مستقيم و استفاده حداقل و موردي از آنها در شرايط فروپاشي شبکه جهت جلوگيري از کاهش ولتاژ جريان مستقيم

- برنا�


منابع :
----------------------
aftab.ir
ماهنامه صنعت برق
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
بازیابی شبکه برق آذربایجان-تامین انرژی الکتریکی-نیروگاههای گازی ارومیه-نیروگاه گازی صوفیان-نیروگاه حرارتی تبریز-نیروگاه سیکل ترکیبی خوی-وظایف دیسپاچینگ-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 11541 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

رژيم غذايي مديترانه اي الگويي مناسب براي ...

شايد شما هم نکاتي را درباره رژيم غذايي مديترانه اي شنيده باشيد به ويژه که در مطالعات سال هاي اخير تاثيرات مفيد اين نوع رژيم غذايي بر سلامتي،در مطالعات فراوان در مقايسه با رژيم غذايي غربي به اثبات رسيده است. شايد ... ادامه ...

چه معيارهايي براي انتخاب همسر مناسب است ...

ازدواج، يکي از مهم ترين وقايعي است که در زندگي هر انساني رخ مي دهد. با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، تربيت فرزندان، داشتن زندگي سالمِ همراه با رضايت، خوشبختي و احساس موفقيت ... ادامه ...

اتوماسيون صنعتي: نقش Hub در شبکه هاي PRO ...

پروفيباس(PROFIBUS) ، سيستم فيلدباس(Process Field Bus) سيستم پيشرفته اي در اروپا بوده و از پذيرش جهاني برخوردار مي باشد. حوزه کاربرد آن شامل اتوماتيک سازي، توليد، فرآيند و ساختمان است... امروزه تمامي توليد کنندگان پ ... ادامه ...

علل افتادگي بيني بعد از جراحي زيبايي

گاهي شما ميليون ها تومان خرج مي کنيد تا بيني تان سربالا شود ولي بعد از مدتي، مي بينيد که بيني تان دچار افتادگي شده و وقتي به جراح تان هم گله مي کنيد، جواب مي شنويد که: «تقصير خودتان است؛ چون خودتان نسبت به مراقبت ه ... ادامه ...

چرا بعد از ازدواج چاق مي شويد؟!

«بچه ها! اين خبر و شنيدين: زنان متاهل از زنان مجرد چاق ترند. خب، معلوم است؛ آنها انگيزه اي براي تناسب اندام ندارند. زن و مرد هم ندارد.... مردان هم همين طوري اند ...» اينها بخشي از صحبت هاي يکي از همکاران س ... ادامه ...

آشنايي با حفاري جهت دار (Directional Dri ...

● تعريف: حفاري جهت دار نوعي از حفاري است که در آن مسير چاه بر اساس نقشه اي معين و از پيش طراحي شده، براي رسيدن به ناحيه هدف (Target Area) از حالت عمودي منحرف مي شود. اين نوع حفاري زماني انجام مي شود که بنابه دلايلي هد ... ادامه ...

آشنايي با ابزار و وسايل حفاري جهت دار ـ ...

● ابزارها ▪ لوله هاي طوقه (Drill Collar): لوله هاي فولادي سنگين و سختي هستند که درانتهاي رشته هاي حفاري به منظور تأمين وزن روي مته (WOB) و هم چنين سختي رشته حفاري قرارمي گيرند. ازنظر ساختار بدنه دوگونه مارپيچي و صا ... ادامه ...

ارائه راهکار جهت استفاده بهينه از منابع ...

جمعيت رو به افزايش جهان جهت تامين نيازهاي روز افزون خود احتياج به غذا دارد. نياز هاي غذايي از زاه هاي مختلفي تامين مي گردد که ميتوان از توليدات زراعي ودامي وزمينهاي کشاورزي مستعد ونيزاستحصال آبزيان از درياها واقيانوس ها ... ادامه ...

نيروي برق زمين گرمائي (ژئوترمال)

اصطلاح Geothermal Power از حروف يوناني Geo به معني زمين و therme به معني حرارت تشکيل شده است. نيروي برق زمين گرمائي از انرژي توليد شده به وسيله حرارت موجود در زمين به وجود مي آيد. پرنس پيرو جنيوري کنتي Prince Piero Ginor ... ادامه ...

کفش مناسب پاي کودک شما

به طور معمول کودک تا هنگامي که راه نمي رود نيازي به پوشيدن کفش ندارد. اين مسئله خصوصا در مواقعي که در منزل است، اهميت بيشتري پيدا مي کند زيرا هنگام بيرون رفتن است که بايد از پاها به وسيله کفش محافظت کرد. ● پاي برهنه د ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.06seconds