نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

فلورايد در آب (2)

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10001740.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي فلورايد در آب (2)

فلورايد در آب (2)

▪ روش هاي حذف منگنز از آب:

۱) هوادهي

۲) صاف سازي تماسي

۳) نرم كردن توسط آهك با آهك كربنات كلسيم

۴) نرم سازي توسط زئوليت

● عناصر ناچيز موجود در آب :

اصطلاح عنا صر ناچيز به آن دسته از عنا صر كه به مقدار بسيار اندك (درحد اثر) در يك سيستم معين وجود داشته باشند اشاره دارد .

يك تعريف قابل قبول براي عناصر ناچيز چنين است ، عنصري كه به مقدار چند قسمت در ميليون يا كمتر در نمونه وجود داشته باشد اصطلاح مواد ناچيز تعريف كلي تري است كه هم براي مواد شيميايي و هم براي عناصر بكار مي رود .

جدول زير مهمترين عنا صر ناچيز را كه در آبها يافت مي شوند را نشان مي دهد ، بعضي از اين عناصر به عنوان مواد غذايي براي زندگي جانوري وگياهي شناخته مي شوند ، ، بعضي از اين عناصر به مقدار كم مورد نياز حتمي هستند ولي مقدار زياد آنها سمي است . بسياري از مواد موجود در محيط زيست آبي داراي چنين رفتاري هستند.به خواص و ويژگي برخي از آنها در زير اشاره شده است .

▪ وجود و اهميت عناصر ناچيز در آبهاي طبيعي و فاضلاب ها: (۳)

ـ عنصر منبع تأثير و اهميت حدمجاز (ppm)

آرسنيك محصول فرعي استخراج معدن آفت كش ها سمي و احتمالاً سرطان زا ۵ ppm

كادميم ضايعات صنايع فضولات استخراج معادن- آبكاري- لوله هاي آب در فرآيندهاي شيميايي جانشين روي مي شود- باعث افزايش فشار خون وآسيب به كليه ها و... ۰.۰۱ppm

بريليم زغال سنگ و نيروگاههاي هسته اي و صنايع فضايي مسموميت حاد و مزمن و احتمالاً سرطان زا بور زغال سنگ،موادپاك كننده ،فضولات صنعتي سمي براي گياهان ۱ ppm

كروم آبكاري فلزات، مواد افزودني به برجهاي خنك كننده عنصر ناچيز ضروري ۰.۰۵ ppm

مس آبكاري فلزات،فضولات صنعتي،زباله هاي شهري و معدنكاوي، عنصر ناچيز ضروري،براي جانوران سمي نيست ولي براي گياهان سمي است ۱ ppm

فلوئور(يون) منابع ژئولوژيكي- پسمانده صنعتي بيش از ۱ppm باعث خرابي دندان ميشود ۱.۷-۱.۸ ppm آهن پسمانده صنعتي-كان آب اسيدي ماده غذايي نه چندان سمي ضروري ۰.۰۵ppm سرب لوله هاي آب-بنزين معد نكاوي مسموميت-نابودي حشرات ۰.۰۵ppm منگنز پسمانده صنعتي-كان آب اسيدي به مقدار زياد براي گياهان سمي ۰.۰۵p روي پسمانده صنعتي،لوله هاي آب آبكاري فلزات به مقدار زياد براي گياهان سمي ۵ ppm

● فلوئور

فلوئور (۰.۳)گرم به ازاء هر كيلو گرم از وزن پوسته زمين را شامل مي شود . تركيبات فلوئور در توليد آلومينيم مورد استفاده قرار مي گيرند . و فلورايد در طي ساخت و استفاده كودهاي فسفاته كه تا ۴ درصد فلوئور دارندآزاد مي شود مقادير تماس روزانه با فلورايد بستگي به منطقه جغرافيايي دارد. اگر رژيم غذايي شامل ماهي، و چاي باشد ،تماس از طريق غذا ممكن است به طور خاص زياد باشد . در مناطق ويژه ،ساير غذاها و آلودگي هوا در محيط بسته ممكن است به مقدار قابل توجه در كل ميزان تماس سهيم باشند مقادير دريافتي بيشتر ممكن است از مصرف خميردندان حاوي فلورايد ناشي شوند .

تماس با فلورايد از طريق آب آشاميدني به مقدار زياد بستگي به شرايط طبيعي دارد. مقادير آن در آب خام معمولاًپايين تر از (۱.۵ mg/lit) است اما آبهاي زير زميني ممكن است در مناطق غني از مواد معدني فلوئوردار ، محتوي حدود (۱۰ mg/lit) باشند برخي اوقات فلورايد جهت پيشگيري از پوسيدگي دندان به آب آشاميدني افزوده مي شود .فلورايدهاي محلول پس از ورود آب آشاميدني به بدن به سرعت در سيستم گوارش جذب ميشوند. (۳)

در سال ۱۹۸۷ ، IARC (سازمان بين المللي پژوهش بر روي سرطان) فلورايدهاي معدني را در گروه ۳ طبقه بندي كرد. گر چه در يك مطالعه انجام شده بر روي موش هاي صحرايي نر ،شواهد دو پهلويي در خصوص سرطانزايي به دست آمده ولي مطالعات اپيدميولوژي گسترده هيچ گونه شواهدي از سرطانزايي در انسان نشان نداده اند .

شواهدي دال بر اينكه مقدار رهنمودي (۱.۵ mg/lit) در سال ۱۹۸۴ نياز به تجديدنظر داشته باشد ، غلظت هاي بالاتر از اين مقدار افزايش خط فلوروزيس دندان را به دنبال دارد و غلظت هاي بسيار بالاتر به فلوروزيس اسكلتي مي انجامد . اين مقدار بالاتر از آن چيزي است كه براي فلوئورزني مصنوعي آب توصيه شده است. (۵)

يكي از مطالبي كه بايد به آن اشاره كرداين نكته است كه تركيباتي مثل كربنات ? سولفات ودماي محيط وهمچنين pH برروي غلضت فلورايد مؤثر است. تأثير سولفات بر فلورايد.(۱۱)

▪ آشنائي بيشتر با خواص فلوئور درآب

در سال ۱۹۰۳ براي اولين بار در کلرادوي آمريکا يک دندان پزشک متوجه شد مردمي که ازآبهاي داراي فلوئوراستفاده مي کننداستحکام دندانهايشان بيشترمي شوداما لکه هاي قهوه اي رنگي روي دندانهايشان ايجاد مي شود . مطالعات بعدي نشان داد که اگر ميزان فلوئور آب حدود (۱mg/lit)يا به طور متوسط(۰.۷-۱.۵mg) باشد حداقل ۶۰% کاهش پوسيدگي دندان داريم و لکه هاي قهوه اي رنگ ايجاد نمي شود .

بررسي ديگري در آمريکا انجام شد . دو منطقه انتخاب شد که آب آنهاکمتر از(۷ mg/lit) يا PPM ( Parts Permillion ) فلوئور داشت.به آب يکي از مناطق فلوئور اضافه کردندو به آب منطقه ديگر فلوئور اضافه نشد. بعد از گذشت۱۰ سال کودکان را موردمطالعه قرار دادند . مشاهده کردند کودکاني که بعداز ۱۰ سال از اضافه شدن فلوئور۱۶ساله شده اند۴۰% پوسيدگي دندانهايشان نسبت به منطقه اي که به آب آن فلوئوراضافه نشده بودکاهش يافته است.و درکودکان۱۲ ساله در حقيقت ۴۸% از پوسيدگي دندانهاکاهش يافته بود.

بدين ترتيب اگراز بدو تولد بتوان فلوئور را به آب اضافه کرد و فلوئور مورد نياز بدن را تأمين کرد، خطر پوسيدگي دندان ها کاهش مي يابد.ضمن اينکه مطالعات بعدي نشان داداصولاً مردمي که ازآبهايي استفاده مي کنندکه فلوئورکافي را دارد در آينده کلسي فيکاسيون عروق قلبي مخصوصاً عروق کروندوآئورت کمتر اتفاق مي افتد.اما اگر ميزان فلوئور از ۱.۵) (PPM تجاوز کند و به ۲برسد فلوئورزيس دنداني شروع مي شودو اگر به ۲.۵ برسد معمولاً نشانه هاي انباشت فلوئور دردندانها که فلوئورزيس نام دارد مشاهده مي شود. نکته مهم اين است که اگر فلوئور آب در حد ۲.۵ PPM باشد فلوئورزيس ، زيبايي دندانها را از بين مي برد .

منظره عمومي دندانها گچ مي شود و شفافيت و براقي آنها را از بين مي برد.روي اين حالت کج دندانها ، يک نوار براق وجود دارد و روي اين نوار براق لکه هاي قهوه اي رنگ ديده مي شود . زماني که فلوئور آب در حد۲.۵ PPM است.فلوئورزيس زيبايي دندانها را از بين مي برد اما باعث استحکام دندانها مي شود .

در حالي که وقتي مقدار فلوئور آب از حد ۲.۵ PPM بيشتر شود و مخصوصاً زماني که به ۵-۶) (PPM برسد فلوئورزيس باعث استحکام دندانها نمي شود ، بلکه موجب تخريب بافت دنداني مي شود و دندانها کاملاً قهوه اي رنگ شده و به مرور زمان پوسيده و پوک مي شوندو کم کم مي ريزند.

اگر فلوئور آب به بيش از۱۰ PPM برسدبراي افرادي که بيش از۳۰ سال در چنين منطقه اي زندگي مي کنند نه تنها دندانها از بين مي رود بلکه تئوزيز استخواني هم ايجاد مي شود. به گونه اي که اگر از ستون فقرات اين افراد راديولوژي تهيه کنيديک لايه ستون يکنواخت به همراه زوائدي ديده مي شودوافرادازدردهاي استخواني به شدت رنج مي برند. نکته اي که حائز اهميت است اين است که در مناطقي که فلوئور آب زياد است فلوئورزيس در دندانهاي شيري معمولاً مشاهده نمي شود اما در دندانهاي دائمي مشاهده مي شود .


منابع :
----------------------
aftab.ir
پایگاه مقالات علمی ملاصدرا

----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
فلوراید در آب -روش های حذف منگنز از آب- فلوئور- خواص فلوئور درآب- فلوئورزیس- کلسی فیکاسیون- خمیردندان
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 8099 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط
گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.20seconds