نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

رده بندي گياهان دو لپه

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10002146.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي رده بندي گياهان دو لپه

رده بندي گياهان دو لپه

سلسله گياهان (Metaphyta) در ۴ شاخه قرار مي گيرند. شاخه تالوفيتها يا ريسه داران که شامل جلبکها و قارچها هستند. شاخه خزه ايها ، شاخه نهانزادان آوندي و شاخه گياهان دانه دار. سه شاخه اخير تحت عنوان کروموفيتها يا گياهان تنه دار ، ناميده مي شوند. شاخه گياهان دانه دار به دو زير شاخه بازدانگان و نهاندانگان تقسيم مي شود. زير شاخه نهاندانگان شامل دو رده تک لپه ايها و دو لپه ايها مي باشد. دو لپه ايها خود شامل دو لپه ايهاي بي گلبرگ ، دو لپه ايهاي جدا گلبرگ و دو لپه ايهاي پيوسته گلبرگ مي باشد که تعداد زيادي از گياهان دانه دار را در خود جاي داده اند.

دو لپه ايهاي جدا گلبرگ Dialypetalae

گياهاني هستند با گلهاي کامل و دو جنسه که پوشش گل آنها به صورت کاسبرگ و گلبرگ تمايز يافته و اجزاي گل در چرخه هاي متوالي و به صورت متناوب باهم قرار دارند و گرده افشاني در آنها بوسيله حشرات صورت مي گيرد. جدا گلبرگها بالغ بر ۷۰ هزار گونه گياهي هستند و براساس ساختمان نهنج و نحوه قرار گرفتن اجزاي گل در سه گروه فرعي قرار مي گيرند.

▪ تالاميفلورها

که در آنها نهنج گل برآمده يا گنبدي شکل است و اجزاي گل مستقيما بر روي نهنج استقرار يافته اند و شامل ۵ راسته است.

ـ راسته آلاله گان (Ranales):

که برچه ها جدا از هم و اجزاي گل غالبا در روي يک خط مارپيچي در سطح نهنج قرار دارند.

ـ راسته پاريتال (parietals): که برچه ها پيوسته بهم و تمکن آنها جانبي است.

ـ راسته گوتيفرال (Gutti ferales):

که برچه ها پيوسته بهم و تمکن آنها محوري و کاسبرگها در داخل غنچه گل ، همپوشان هستند.

ـ راسته ختمي (Malvales):

که برچه ها پيوسته بهم و تمکن آنها محوري و کاسبرگها در داخل گل به صورت کفه اي قرار دارند.

ـ راسته فرفيون (Euphorbiales):

که برچه ها پيوسته بهم و تمکن آنها محوري ، گلها يک جنسه و غالبا فاقد گلبرگ هستند.

▪ ديسيفلورها

که در آنها نهنج گل برآمده يا گنبدي شکل است و اجزاي گل در سطح دستگاه مولد شهد و يا به حالت فررفته در آن قرار دارند.

ـ راسته شمعداني (Geraniales):

نافه شامل دو رديف پرچم و دستگاه ترشحي به صورت غده هايي در پاي پرچمها قرار دارد.

ـ راسته افرا (Sapindales):

نافه شامل دو رديف پرچم و دستگاه مولد شهد به صورت يک صفحه در محوطه خارجي پرچمها قرار دارند.

ـ راسته شمشاد (Celastrales):

نافه شامل يک رديف پرچم و دستگاه مولد شهد در داخل پرچمها و خارج پرچمها قرار دارد.

▪ کالسيفلورها

سه جزء خارجي اجزاي گل يعني کاسبرگها ، گلبرگها و پرچمها از قسمت زيرين خود بهم پيوسته اند و نهنج پياله مانند يا کوزه اي شکل را در انتهاي دمگل بوجود آورده اند. اين گروه شامل ۵ راسته است.

ـ راسته گل سرخ (Rosales)

ـ راسته چتريان (Umbellales)

ـ راسته مورد (Myrtales)

ـ راسته گل ساعتي (Passiflorales)

ـ راسته کاکتوسها (Cactales)

دو لپه ايهاي پيوسته گلبرگ Sympetalae

اين گياهان بالغ بر ۵۰ هزار گونه هستند. گلبرگها در اين گياهان بهم پيوسته هستند. در اغلب پيوسته گلبرگها پرچمها به قسمت داخلي جام گل پيوستهاند. اين گروه از گياهان شامل ۱۱ راسته هستند که در سه گروه قرار مي گيرند.

▪ پيوسته گلبرگهاي ۵ پيراموني ، با تخمدان فوقاني و ۵ برچه.

ـ راسته اريکال (Ericales):

ابتدايي ترين راسته هستند، جام گل گاهي ناپيوسته ، نافه ۱۰ پرچمي و پرچمها غير متصل به گلبرگها.

ـ راسته پامچال (Primulales):

جام گل پيوسته ، پرچمها به قسمت داخلي جام گل پيوسته اند.

ـ راسته خرمالو (Ebenales)

ـ راسته (Plumbaginales)

▪ پيوسته گلبرگهاي ۴ پيراموني ، با تخمدان فوقاني و ۲ برچه.

ـ راسته Gentianales:

که از اين راسته مي توان به زيتون ، زبان گنجشک و ياسمن اشاره کرد.

ـ راسته Polemoniales:

که از اين راسته مي توان به گاو زبان ، سيب زميني و گوجه فرنگي اشاره کرد.

ـ راسته Personales: که از اين راسته مي توان به گل ميمون ، گل جاليز و کنجد اشاره کرد.

ـ راسته Lamiales:

که از اين راسته مي توان به نعنا، بارهنگ و شاه پسند اشاره کرد.

▪ پيوسته گلبرگهاي ۴ پيراموني ، با تخمدان تحتاني و ۲ برچه.

ـ راسته گل استکاني (Campanulales):

که شامل گل استکاني و کدو است.

ـ راسته روناس (Rubiales):

که شامل تيره روناس و بداغ است.

ـ راسته گل مينا (Asterales):

که شامل تيره گل مينا ، تيره سنبل الطيب و تيره خواجه باشي مي باشد.

دو لپه ايهاي بي گلبرگ Monochlamideae

ـ راسته کازوآرينال (Casuarinales):

گياهاني هستند درختي با ظاهري شبيه دم اسبيان و گلها يک جنسه مي باشد.

ـ راسته آمنتال (Amentales):

در اين راسته تيره هاي بيد ، راش ، فندق و گردو قرار دارد.

ـ راسته گزنه (Urticales):

در اين راسته تيره هاي گزنه ، توت ، نارون و شاهدانه قرار دارد.

ـ راسته دانه مرکزيان (Centrospermales):

در اين راسته تيره هاي اسفناج ، گل ميخک ، چغندر و لاله عباسي قرار دارد.

ـ راسته علف هفت بند (Polygonales):

در اين راسته تيره هاي ترشک ، علف هفت بند و ريواس قرار دارد.

ـ راسته Santalales:

که در اين راسته تيره معروف دارواش قرار دارد.


منابع :
----------------------
aftab.ir
ایستگاه کشاورزی
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
گیاهان دو لپه-رده بندی گیاهان دو لپه-دو لپه ایهای جدا گلبرگ-تالامیفلورها-دیسیفلورها-کالسیفلورها-دو لپه ایهای پیوسته گلبرگ-راسته اریکال-دو لپه ایهای بی گلبرگ
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 10065 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

تاريخچه بسته بندي و انواع آن

تاريخ نشان داده است که در ابتداي تمدن بشري نيازي به بسته بندي مواد غذايي نبود، بلکه مردم براي به دست آوردن غذا از محلي به محل ديگر مي رفتند تا زماني که پناهگاه هاي دايمي براي خود پيدا کردند. در چنين شرايطي ... ادامه ...

بسته بندي هاي شيشه اي، فلزي، کاغذي و پلا ...

هدف از بسته بندي کردن اين است که هم زمان نگهداري آنها افزايش يابد و هم به طور کلي از خطر عوامل فساد دروني و بيروني و اکسايش حفظ شود. همچنين حمل و نقل مواد غذائي بهتر و آسان تر انجام گردد. بسته بندي کالاهاي ... ادامه ...

نسخه اي براي آشنايي با گياهان دارويي

دانه، برگ، ريشه، عصاره و پوست درختان و انواع گياهان موجود در طبيعت، اولين ترکيباتي بود که آدمي از بدو تولد به جاي قرص و ديگر داروهاي شيميايي از آن براي درمان بيماري ها بهره گرفته است. اين ترکيبات اگرچه جنبه ... ادامه ...

برج با سازه لوله با مهار بندي داخلي

لوله خارجي را ممکن است يا با افزودن عناصر قطري در صفحه هاي خارجي تقويت نمود و يا آن را از داخل با اضافه نمود ديوار هاي برشي يا هسته هاي داخلي تقويت کرد. در قسمت هاي زير چند روش براي مهار بندي داخلي بررسي مي گردن ... ادامه ...

طبقه بندي مواد شيميايي

مواد شيميايي بطور عمده به دو گروه بزرگ مواد معدني و مواد آلي تقسيم بندي مي شوند. هر يک از اين دو گروه ، در دو مبحث شيمي آلي و شيمي معدني بررسي مي شوند. در اين مطالعه ، خواص فيزيکي و شيميايي مواد آلي و معدني ، من ... ادامه ...

آب بندي اجزاي کمپرسور و توربين با استفاد ...

آب بندي در توربو ماشينها در فصل مشترک قطعات ثابت و متحرک به منظور کنترل جريانات نشتي و خنک کننده لازم و ضروري است. کنترل لقي موجود در بين قطعات متحرک و ثابت باعث بهبود عملکرد توربو ماشين و عمر قطعات مي شود. يکي از مواد م ... ادامه ...

افات گياهان زينتي

● روش هاي کنترل آفات گياهان زينتي - توليد گياهان مقاوم به آفات؛ - استفاده از تکنيک هاي زراعي؛ - تکنيک رهاسازي نرهاي عقيم؛ - استفاده از تله هاي فرموني. علاوه بر اين ۴ روش در مبارزه با آفات روش هاي ديگري وجو ... ادامه ...

تاثير آبياري بر رشد گياهان گلخانه اي

کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در گياهان حساس به ريزش برگ مشاهده مي شود . علايم کمبود آب در گل داوودي شا ... ادامه ...

آشنايي با سنگ هاي کربناته و رده بندي سنگ ...

● آشنايي: سنگ آهک کربنات کلسيم(CaCO۳) به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي شود. اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي ، آهک ماسه اي و دولوميت يافت مي گردد. ناخالصيهاي مهم سنگ آهک شامل منيزيم ، سليس ، آلومينيم و منگنز است ... ادامه ...

آشنايي با سنگ هاي کربناته و رده بندي سنگ ...

▪ کانيهاي سنگين: سنگهاي آذرين و دگرگوني حاوي يک سري کانيهاي سنگين با وزن مخصوص بيشتر از ۲.۶۵ (وزن مخصوص کوارتز) و ۲.۵۶ تا ۲.۷۶ (وزن مخصوص فلدسپاتها) مي باشند که در برابر تجزيه شيميايي مقاوم هستند. اين کانيها درصد ناچي ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.10seconds