نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

رسوبات در محيطهاي دريايي

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10003009.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي رسوبات در محيطهاي دريايي

رسوبات در محيطهاي دريايي

● خصوصيات محيطهاي دريايي

▪ وجود فسيلهاي جانوري و گياهي متعدد و گوناگون.

▪ عدم وجود ساختمانهاي خروجي (Emersion structures ) جز در مورد جزر و مدي يا اينترتايدان (Intertidal Zone)

▪ وجود شوري قديمي هميشگي (پايدار جز در مناطق کولابي و مردابي)

▪ وجود رسوبات شيميايي و بيوشيميايي (مخصوصاً کربناته) که بيشتر از رسوبات آواري و تخريبي هستند.

▪ وجود پيوستگي افقي لايه ها در زير توده وسيع و دائمي آب.

▪ وجود واحدهاي رسوبي عموما کم عمق ، فراوانتر بودن چينه بندي هاي متقاطع (Cross bedding) صفحه اي و افقي نسبت به انواع انحنادار و مقعر.

▪ فقدان تقريبا کامل رنگ قرمز در رابطه با اکسيدهاي آهن موجود در محيط به استثناي رسوبات قرمز رنگ گلي (Red clay) و داديولاريت هاي مربوط به اعماق بيشتر از رسوبگذاري کربنات کلسيم.

▪ رخساره هاي محيط دريايي (Marin Facies) :

شناسايي رخساره هاي دريايي مستلزم شناخت محيطهاي مختلف تشکيل آنها در درياهاست.

● اساس تقسيم بندي محيطهاي دريايي

▪ تقسيم بندي محيطهاي دريايي از نظر شکل شناسي

ـ فلات قاره :

کرانه درياها معمولا از يک قسمت کم و بيش مسطح يا داراي شيب ملايم به طرف دريا تشکيل مي گردد که به آن فلات قاره مي گويند.

ـ شيب قاره :

دنباله فلات قاره که داراي شيب تند بوده و به اعماق دريا منتهي مي گردد اصطلاحا آن را شيب قاره مي گويند.

● تقسيم بندي محيطهاي دريايي از نظر عمق

▪ منطقه ساحلي بين جزر و مد (Intertidal) :

در اين منطقه تغييرات سطح آب معمولا بين جزر و مد است.

▪ منطقه کم عمق (Littoral Zone) :

اين منطقه بين ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ متر و از نظر بعضي زمين شناسان تا ۴۰۰۰ متر عمق واقع بوده و شيب قاره را شامل مي گردد.

▪ منطقه بسيار عميق (Abyssal Zone) :

اين منطقه شامل قسمتي از درياست که عمق آن بيشتر از ۳۰۰۰ متر تا ۴۰۰۰ مي باشد.

● تقسيم بندي محيطهاي دريايي از نظر نوع رسوبات

تقسيم بندي محيط دريايي از نظر نوع رسوبات مبتني بر نزديکي يا دوري رسوبات از کرانه دريا بوده و به محيطهاي مختلفي چون محيط ساحلي (اينترتايدال) ، محيط ساب تايدال يا نريتيک ، محيط همي پلاژيک و محيط هولوپلاژيک تقسيم مي شود.

▪ يط اينترتايدال :

اين منطقه بين جزر و مد دريا محصور است و رسوبات آن مخلوطي از رسوبات زميني (Terigenous) و دريايي بوده و شامل قطعه سنگها ، قلوه سنگها ، ماسه ها ، گلها و رسوبات آلي مي باشد.

▪ محيط نريتيک (Neritic) يا ساب تايدال :

رسوبات اين محيط از حد جزر تا عمق ۲۰۰ متر گسترش دارد و فلات قاره را مي پوشاند. رسوبات از نوع مواد درشت دانه تا ريز دانه همراه با بقايا و صدف جانوران دريايي معمولا فراوان مي باشد.

▪ محيط همي پلاژيک يا مزوپلاژيک :

رسوبات اين محيط بين ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ متر قرار داشته يعني کف منطقه باتيال و محدوده فلات شيب (Continental slope) را شامل مي گردد که در برخي حوضه ها تا ۴۰۰۰ متر نيز مي رسد. اين محيط داراي رسوبات شيميايي و در بخش کم عمق تر همراه با عناصر تخريبي زميني دانه ريز با کمي از بقاياي جانوران پلانکتون مي باشد.

به عنوان مثال گلهاي آبي رنگ از نوع رسوبات همي پلاژيک هستند که حاوي روزنه داران پلانکتون مي باشند، ميزان آهک در اين گلها به ۳۵% مي رسد. در اين منطقه حمل مواد تخريبي زميني به علت دانه ريز بودن به حالت معلق انجام مي گيرد.

▪ گلهاي مرجاني :

نتيجه تجمع قطعات اسکلتي مرجانهاي مخلوط با قطعات جلبکهاي آهکي هستند، همچنين خرده هاي صدف نرم تنان ، خارپوستان و روزنه داران در رسوبات اين محيط ديده مي شوند.

▪ گلهاي آهکي :

نوعي از رسوبات همي پلاژيک هستند که نسبت درصد کربنات کلسيم آنها زياد است.

▪ گلهاي آتشفشاني :

نتيجه آتشفشانهاي زيردريايي و از نوع خاکسترهاي آتشفشاني هستند احيانا در اين منطقه وجود دارند.

منطقه آبيسال (Abyssal Zone) يا محيط يوپلاژيک (Eupelagic) :

معمولا رسوبات عميق تر از ۲۰۰۰ متر در آن قرار دارد. اين رسوبات از نوع رسوبات شيميايي بوده و بطور فراوان داراي آثار و بقاياي جانوران پلاژيک هستند.

رسوبات فسيل دار منطقه آبيسال

رسوبات آهکي بسيار دانه ريز (Micrite) حاوي فرامينيفرهاي پلاژيک مانند گلوبي ژرينا (Globigerina) يا سنگهاي سيليسي راديولردار از رسوبات اين منطقه است که گاه نسبت درصد گلوبي ژرين و يا رايولر در آنها به ۹۰% مي رسد. ذرات رسي به حالت کلوئيدي و معلق در آبهاي اين منطقه وجود دارند و به علت وزن مخصوص کمتري که دارند در شرايطي که آب دريا کاملا آرام و جريانهاي دريايي وجود نداشته باشد به آرامي رسوب مي کنند .

▪ انواع آنها عبارتند از :

ـ لجنهاي آهکي ( Calcareous ooze ) :

اين لجنها اصولا از نوع رسوبات آلي بوده، يا اينکه صدف آهکي ارگانيسمهاي پلاژيک قسمت مهمي از اين رسوبات را تشکيل مي دهند.

ـ لجنهاي سيليسي (Siliceous ooze) :

شامل لجنهاي حاوي پوسته راديولاريا (Radiolaria) و لجنهاي دياتومه دار هستند. نسبت درصد هر يک از موجودات (راديولر يا دياتومه) در اين لجنها از ۲۰% تا ۷۰% تغيير مي کند.

ـ رخساره هاي پلاژزيک (Pelagic Facies) :

اين رخساره ها در مناطق عميق درياها گسترش دارد و فاقد عناصر تخريبي بوده ولي حاوي بقاياي موجودات پلاژيک است. رخساره هاي پلاژيک را بر حسب عمق محيط و اينکه مواد تخريبي داشته يا نداشته باشد، تقسيم بندي مي شوند.

ـ رخساره هاي محيط باقي پلاژيک و آبسيوپلاژيک :

داراي رسوبات شيميايي و بسيار دانه ريز بوده ، نسبت درصد موجودات پلاژيک آنها زياد است.

ـ رخساره هاي محيط اپي و فروپلاژيک :

نسبت درصد کمي عناصر تخريبي دارد. از رخساره هاي اين محيطها مي توان آهکهاي مارني يا گلهاي گلوبي پرين دار را که گاهي تا ۹۰% گلوبي ژرين دارد، نام برد. همچنين گلهاي راديولردار و گلهاي دياتومه دار جزو اين رخساره ها به شمار مي روند.

ـ تناوب سنگهاي منطقه آبيسال :

در اين منطقه ، گاه تناوب سنگهاي سرپانتين و پريدوتيت در قاعده و سپس روي آن گابرو و دايکهايي که ترکيب بازالتي دارند و گدازه بالشي (Pillow Lawa) مشاهده مي شود که روي آنها رسوبات پلاژيک که اغلب چرتهاي راديولار است قرار مي گيرند. اين تناوب قسمتي از پوسته اقيانوسي و مقداري از قسمت بالاي قشر فانتل است که باهم در حين تصادم صفحات قاره اي تلفيق و مخلوط شده اند.

● منطقه هادال (Hadal zone)

از عمق ۶۰۰۰ متر بيشتر بوده و شامل گودال کف اقيانوسي (trench) هم مي شود. اگرچه نور در اين منطقه به هيچ وجه نفوذ نمي کند، ولي موجودات زنده اي در اين منطقه وجود دارند. آثار موجودات به صورت کانالهاي حفرشده بوسيله موجودات در اين منطقه مشاهده شده است که احتمالا ممکن است از نواحي کم عمق به اين منطقه آورده شده باشند.


منابع :
----------------------
aftab.ir
مفاهیم
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
محیطهای دریایی-رسوبات در محیطهای دریایی-خصوصیات محیطهای دریایی-رخساره های محیط دریایی-تقسیم بندی محیطهای دریایی-یط اینترتایدال-محیط نریتیک-محیط همی پلاژیک یا مزوپلاژیک -گلهای مرجانی- رسوبات فسیل دار منطقه آبیسال- رخساره های پلاژزیک- منطقه هادال (Hadal zone)-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 3981 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

بررسي رسوبات آبي كف دريا

مناطق قطبي بخش مهمي از سيستم آب و هوايي زمين را تشكيل مي دهند و مي توانند تغييرات زيادي را بر آب وهواي كل جهان كه در اثر انباشته شدن گازهاي گلخانه يي در اتمسفر در حال دگرگوني است ، اعمال كنند. گرم شدن قطب ج ... ادامه ...

تاريخچه مهندسي صنعت و دانش دريايي ايران

برخي نويسندگان غربي بارها، با حق کشي هر چه تمام تر اين ادعاي تهي از انديشه را بر قلم رانده اند که ايرانيان هرگز مردمي دريانورد نبوده اند . اين ادعا نه تنها کاملاً به دور از حقيقت است بلکه در دوره هايي از تاريخ نيروي دريا ... ادامه ...

عروس دريايي آسمان

گهگاه پديدار شدن ستاره هاي دنباله دار، آسمان شب را بيش از حد شگفت انگيز مي کند؛ جرمي که با دنباله يي بلند براي مدتي پرنور شده و سپس فروغ خود را از دست مي دهد و از زمين و خورشيد دور مي شود. مردمان باستان با ظهور هر دنباله ... ادامه ...

ستاره دريايي

● اطلاعات اوليه عمومي ترين صفات جانوران که طي مراحل رشد نيز قبل از همه ظاهر مي شود، تراز ساختماني آنهاست. همه جانوران زندگي را از يک ياخته آغاز مي کنند و برخي از تراز بافت بالاتر نمي روند، اما بقيه آنها از اين تراز مي ... ادامه ...

زير دريايي چگونه کار ميکند

زيردريايي ها از شگفت انگيزترين اختراعات بشر هستند. طي صدها سال دريانوردان فقط مي توانستند روي عرشه کشتي ها کار کنند. اختراع زيردريايي به انسان اجازه داد تا بتواند همچون موجودات دريايي براي مدت طولاني (ماه ها و حتي سالها) ... ادامه ...

خيار دريايي و كاربرد هاي آن

خيار دريايي گروه بزرگي از آبزيان را تشكيل مي دهد و از نظر رده بندي جزء راسته خارپوستان و رده خياران دريايي است . اين جاندار بدني چرم مانند دارد و بيشتر در كف درياها زندگي مي كند و نامگذاري آن به خاطر شكل خيار مانند آن اس ... ادامه ...

رسوبات در محيطهاي حد واسط

محيطهاي حد واسط (Transitional environment) اين محيطها در منطقه ليتورال مابين حد متوسط جزر و حد متوسط مد قرار دارد. عرض منطقه ليتورال ممکن است تا چند مايل برسد که بستگي به گسترش شيب ساحل و ارتفاع امواج دارد. ▪ سوا ... ادامه ...

بافت رسوبات آواري

اندازه ، شکل و طرز قرار گرفتن (فابريک) عناصر تشکيل دهنده رسوبات را بافت (Texture) مي نامند. در واقع بافت طرز قرار گيري دانه ها در کنار هم و نحوه ارتباط آنها با يکديگر را مورد بررسي قرار مي دهد. عوامل مختلفي در بافت رسوبا ... ادامه ...

رسوبات محيطهاي قاره اي

محيطهاي قاره اي توسط دو عامل آب و هوايي ، گرما و رطوبت متاثر و کنترل مي شوند. ▪ اين محيطها با مشخصات متعددي از محيطهاي دريايي تشخيص داده مي شوند: ـ حضور و وجود فسيلهاي آب شيرين و فسيلهاي مناطق خشکي ـ وجود ساختما ... ادامه ...

قيطس (cet) هيولاي دريايي – نهنگ

▪زمان رسيدن به نصف النهار : ۹ آذر ؛ مساحت : ۱۲۳۱ درجه مربع قيطس يکي از صورت هاي فلکي است که از ديرزمان شناخته شده و چهارمين صورت فلکي از نظر وسعت مي باشد، ضمن اين که درخشان ترين ستاره آن از قدر دوم است. در تمدن هاي ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.05seconds