نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

خاک رس

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10003076.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي خاک رس

خاک رس

رسها به همراه کلوئيدها ، فعالترين بخش خاک محسوب مي شوند و اکثر آنها داراي ساختمان بلوري هستند. قبل از مطالعه کانيها توسط اشعه ايکس تصور مي شد که کانيهاي رسي ذرات کوچک و ريز کانيهاي اوليه نظير ذرات کوارتز ، فلدسپار و ميکاها باشند، در حالي که در حال حاضر کانيهاي رسي ، ترکيب شناخته شده اي دارند که شبيه اين کانيها نيست و تنها کاني ميکا به آنها شبيه است. کانيهاي رسي ، اغلب کانيهاي جديد يا حاصل انحلال کانيهاي اوليه يا کانيهاي ثانويه هستند.

● تاثير آب و هوا بر خاک رس

خاکها در مناطق گرم و شرايط آب و هوايي مرطوب جايي که زهکشي مناسبي ندارد، داراي ميزان بالايي از کانيهاي اوليه حل شده مي باشند که به کانيهاي رسي تبديل شده اند. خاکهاي موجود در مناطق گرم و مرطوب ، ميزان بالايي از رس حتي در اعماق ۵ تا ۲۰ متري دارند. در حالت زهکشي مناسب ، کانيهاي رسي از درون سيستم خاک خارج مي شوند. بعضي کانيهاي رسي در اثر تجزيه و دگرساني کانيهاي اوليه نظير ميکاها تشکيل مي شوند.

● منشا تشکيل دهنده رسها

رسهاي درجا که در حين تشکيل خاک شکل مي گيرند.

رسهاي تغيير مکان يافته که در اثر فرسايش بيشتر حرکت کرده و مجددا در محل جديد نهشته مي شوند.

رسهاي تبديل شده که از رسهاي به شدت هوازده و فرسايش يافته تجمع کرده و در رسوبات و خاکها رسوب گذاري مي کنند.

رسهاي تشکيل شده جديد که در اثر تبلور مجدد رسهاي موجود در محلولها ، در خاک در حال تشکيل شکل مي گيرند.

● کانيهاي رسي

اين کانيها سيليکاتهاي آلومينيوم آبداري هستند که ساختمان ورقه اي داشته و مانند ميکاها ، از فيلوسيليکاتها مي باشند.

● ساختمان کانيهاي رسي

لايه اي از چهار وجهي هاي (تتراهدرالهاي) Si _ O. در اين لايه ، هر چهار وجهي با چهار وجهي مجاورش ، سه اتم اکسيژن به اشتراک گذاشته اند. واحد پايه است، اما Al مي تواند حداکثر جانشين نصف اتمهاي Si شود.

لايه اي متشکل از Al در موقعيت اکتاهدرال با يونهاي و بطوري که در عمل يونهاي بين دو لايه از يونهاي O/OH قرار مي گيرند. عناصر Mg ، Fe و ساير يونها ، ممکن است جانشين Al شوند.

▪ گيبسيت :

لايه Al _ O/OH را لايه گيبسيت مي گويند. چون ساختمان اين کاني کلا از چنين لايه هايي تشکيل شده است.

▪ بروسيت :

لايه Mg _ O/OH را لايه بروسيت مي گويند. چون ساختمان اين کاني کلا از اين لايه ها تشکيل شده است.

● تقسيم بندي ساختماني رسها

▪ گروه کانديت :

ـ ساختمان دو لايه اي دارند يعني لايه تتراهدرال بوسيله يونهاي O/OH به لايه اکتاهدرال متصل است.

ـ در آن جانشيني به جاي Al و Si صورت نمي گيرد، لذا فرمول ساختماني آن است.

ـ اعضا اين گروه کائولينت ، هالوئيزيت (کائولينيت آبدار) ، ديکيت ، ناکريت هستند.

ـ فاصله بنيادي (فاصله بين يک لايه سيليس با لايه سيليس بعدي) ۷ آنگستروم است.

▪ گروه اسمکتيت :

ـ ساختمان ۳ لايه اي دارند. بطوري که يک لايه اکتاهدرال مانند ساندويچ بين دو لايه تتراهدرال سيليس قرار دارد.

ـ فاصله بنيادي ۱۴ آنگستروم است و با جذب آب تا ۲۱ آنگستروم مي رسد.

ـ اعضا اين گروه شامل مونتموريلونيت ، ساپونيت ، نانترونيت (وقتي Fe جانشين Al مي شود) و استونزيت (وقتي Mg جانشين Al شود) مي باشند.

▪ اعضاي گروه اسمکتيت :

ـ ورميکوليت :

ساختماني مشابه اسکمتيت دارد، ولي در آن تمام موقعيتهاي اکتاهدرال بوسيله و اشغال شده و جانشين شده است.

ـ ايليت :

اين کاني نيز ساختماني مشابه اسکمتيت دارد، اما به علت جانشيني به جاي در لايه هاي تتراهدرال ، کمبود بار بوجود مي آيد که بوسيله که در موقعيتهاي بين لايه اي قرار مي گيرد، جبران مي شود. يونهاي ، و نيز در آن ديده مي شوند. فاصله بنيادي ۱۰ آنگستروم است.

ـ کلريت :

ساختمان سه لايه اي (مثل ايليت و اسکمتيت) دارد، ولي لايه هاي بروسيت (Mg _ O/OH) بين آنها قرار دارند. فاصله بنيادي ۱۴ آنگستروم است.

● منشا کانيهاي رسي در رسوبات يا سنگهاي رسوبي

رسهاي موروثي يا وراثتي :

اين رسها از انواع آواري هستند.

ـ رسهاي تازه تشکيل شده (Neoformation) :

اين رسها به صورت برجا و در اثر ته نشيني مستقيم از محلول يا از مواد سيليکاته آمورف و يا حاصل جانشيني هستند.

ـ رسهاي تبديلي (Transformation) :

رسهاي موروثي از طريق تبادل يوني يا تغيير منظم کاتيونها ، به رسهاي تبديلي ، تبديل مي شوند.

● فرايندهاي تشکيل دهنده انواع رسها

▪ محيط هوازدگي و تشکيل خاک :

اصلي ترين محيط تشکيل رسها مخصوصا رسهاي موروثي يا وراثتي است.

▪ محيط رسوبگذاري :

رسها از آب حوضه يا آبهاي حفره اي ته نشين مي شوند (مخصوصا رسهاي تازه تشکيل شده).

▪ دياژنز و دگرگوني درجه پايين :

در طول اين فرآيند انواعي از رسها (مخصوصا رسهاي تبديلي) حاصل مي گردند.

● دياژنز کانيهاي رسي

کانيهاي رسي در طول دياژنز اوليه و دياژنز نهايي و همچنين در طول دگرگوني تغيير يافته و حتي دگرسان مي شود. اصلي ترين فرايند فيزيکي که رسها را تحت تاثير قرار مي دهد، فشردگي (Compaction) است که باعث خروج آب و کاهش ضخامت آنها تا ۰،۱ ضخامت اوليه مي شود.


منابع :
----------------------
aftab.ir
سازمان آموزش و پرورش استان خراسان
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
خاک تاثیر آب و هوا بر خاک رس--خاک رس-منشا تشکیل دهنده رسها-کانیهای رسی-گیبسیت-بروسیت-کاندیت-منشا کانیهای رسی-انواع رسها-دیاژنز کانیهای رسی-رسهای تبدیلی-رسهای موروثی-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 9427 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

فناوري زيست پالايي براي حذف آلودگي هاي ن ...

فرآورده هاي نفتي از پرمصرف ترين مواد شيميايي در دنياي مدرن امروز محسوب مي شوند. با توجه به حجم عظيم سوختي که براي توليد نيرو در اتومبيل ها و ايجاد حرارت در خانه ها نياز است و فراواني دفعاتي که يک بشکه نفت م ... ادامه ...

بررسي شوري خاک در سيستم هاي مختلف آبياري

در مقالة حاضر، طرحي ارائه شده است که شوري خاک را در مزارعِ تحت آبياري تخمين زده و راهکارهاي مديريتي ارائه مي دهد. اين تحقيق بر اساس بررسي مدلهاي آبياري منطقة Manicoba (= منطقه اي واقع در شمال شرقي برزيل) انجام شده است. د ... ادامه ...

کيفيت خاک مراتع - فرسايش آبي

● فرسايش آبي چيست؟ فرسايش آبي عبارتست از جداسازي، جابجايي و از بين رفتن مواد خاک توسط آب. اين فرآيند ممکن است به شکل طبيعي انجام گيرد و يا اينکه توسط فعاليتهاي انسان تشديد گردد. شدت فرسايش ممکن است از خيلي آهسته تا خي ... ادامه ...

شوري و سديمي بودن خاک ها و تغذيه گياه

● شوري و سديمي بودن خاک شوري و سديمي بودن خاک يکي از مشکلات مهم خاک هاي مناطق خشک و نيمه خشک است. در اين مناطق بدليل کمبود بارندگي و اقليم خشک، املاح در خاک تجمع پيدا مي کنند و در نتيجه خاکهاي شور حاصل مي شود. اين خاک ... ادامه ...

ناسوتي نخستين در تأمين خاک پيت قارچ کارا ...

قارچ هاي خوراکي به لحاظ غني بودن مواد معدني و ويتامين ها، پروتئين گياهي قابل جذب و بوي مطبوع آن در اکثر نقاط جهان طرفداران زيادي دارد. قارچ هاي خوراکي جاوي مقدار زيادي اسيدفوليک و همچنين حاوي موادي هستند که کلسترول خو ... ادامه ...

کشت بدون خاک (کشاورزي هيدروژونيک)

کشت بدون خاک شامل انواعي از روشهاي غير متعارف کاشت گياهان است . مانند کشت آبي و کشت در ماسه و کشت در سنگريزه و کشت هوايي و کشت داخل لوله و ... کلمه هيدروپونيک براي اولين بار در آمريکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خ ... ادامه ...

تعريف خاک و عوامل فرسايش خاکها (1)

خاک ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي باشند که از تجزيه و تخريب سنگ ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي آيند که البته نوع و ترکيب خاک ها در مناطق مختلف بر حسب شرايط ناحيه فرق مي کند. مقدار آبي که خاک ها مي توانند بخود جذب کنند. ... ادامه ...

تعريف خاک و عوامل فرسايش خاکها (2)

●نيم رخ عمومي خاک ها نيم رخ خاک ها معمولا از ۳ افق A,B,C تشکيل شده است. افق A : که به نام خاک بالايي ناميده مي شود، فوقاتي ترين منطقه خاک است و اين همان افقي است که رشد و نمو گياهان در آن نفوذ مي کنند. اين افق از م ... ادامه ...

نقش رنگ بر دل خاک در قلب خليج هميشه فارس

وقتي که آرام آرام برف بر دوش درختان سنگيني مي کند، وقتي که دل کوه هاي البرز و زاگرس سرد مي شود از هجمه سرما و وقتي که آرام آرام تمام سنگيني برف بر شانه هاي کوه مي نشيند، وقتي که ديگر لباس عرياني بر قامت عاشقانه بيد?مجنون ... ادامه ...

فرسايش خاک

هدر رفتن مايعي آب از خاک به دو صورت کلي انجام ميشود: نفوذ نزولي آب در داخل خاک که از طريق آن آب زايد لايههاي سطحي خاک دفع ميگردد. هرزروي آب که در سطح خارجي خاک روان ميگردد. نفوذ نزولي آب ، سبب شسته شدن عناصر محل ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.08seconds