نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

ساختمان و کنش دستگاه شنوائي

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10003627.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي ساختمان و کنش دستگاه شنوائي

ساختمان و کنش دستگاه شنوائي

براي اينکه صوتي شنيده شود بايد جريانهاي عصبي را به راه بيندازد و بايد اين جريانها به مغز برسند بنابراين روانشناسي به ساختمان شنوائي توجه دارد آنچه بخوصوص مورد توجه روانشناس است اساس فيزيولوژيک ارتفاع و شدت صوت است. تئوريهاي شنوائي که سه تا از مهم ترين آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت مي کوشند تا رابطه بين تجربه شنوائي و ساختمان و کنش دستگاه شنوائي را بيان کنند.

● مکانيزم شنوائي

امواج صوت از راه سوراخ گوش به پرده صماخ يا پرده گوش مي رسند. ارتعاش اين پرده چکش را که به آن بسته است به حرکت مي آورد و آن سندان و رکاب را حرکت مي دهد. به چکش عضله اي بسته است که عضله چکشي خوانده مي شود. اين عضله چکش و پرده صماخ را براي درجات مختلف شدت صوت ميزان مي کند به صورتي که مانع آسيب ديدن پرده صماخ شود. رکاب که به آن نيز عضله اي بسته شده است (در عکس ديده نمي شود) به دريچه بيضي فشار مي آورد در اثر فشار آن پرده دريچه بيضي به داخل يا خارج متمايل مي شود حرکات دريچه بيضي موجب مي شود که امواج در مجراي دهليزي به حرکت آيند و وارد مجراي صماخي حلزون شوند . هر دو مجرا از مايعي پر شده است وقتي رکاب فشار مي آورد پنجره گرد که در انتهاي مجراي صماخي قرار دارد به بيرون ميل مي کند.

آنچه در اين جا هست در حقيقت يک مجراي دراز است که بالا مي رود و بر مي گردد ومحلي که در آنجا مجرا جهت خود را تغيير مي دهد هليکوترما خوانده مي شود و در راس حلزون قرار دارد شکل اين ساختمان مارپيچ است و دو دور و نيم به دور خود چرخيده است.

آنچه بين دو مجراي حلزون حائل است ديواره اي ساخته از استخوان و بافته هاي ديگر است و دو ديواره نازک دارد که در درون آن مجراي کوچکي قرار گرفته است که مجراي حلزوني خوانده مي شود. گيرندگان شنوائي در داخل اين دالان قرار دارند.

مقطعي از حلزون باز شده در اينجا رابطه سه کانال با يکديگر ديده مي شود. غشاء رايس نر حائل بين مجراي حلزوني و مجراي دهليزي است . فاصل بين مجراي حلزوني و صماخي غشاء پايه اي است. روي غشاء پايه اي عضو کرتي قرار دارد و از آن سلولهاي مژکي بيرون آمده اند. اين سلولها با بافتهاي عصبي که در سراسر مرکز حلزون هستند مربوط مي شوند و غشاء پوشاننده بالاي آنها قرار گرفته است.

غشاء پايه اي هر وقت که حرکتي در مجراهاي بالا رونده (دهليزي) و پايين آينده (صماخي) روي دهد. به حرکت مي آيد. حرکت غشاء پايه اي حرکت موجي يا تورمي است ظاهراً هر قسمت اين غشاء نسبت به يک دسته از فراوانيها حساسيت دارد و بنابراين هر وقت فراواني از نوع معين گوش را تحريک کند قسمت مربوط غشاء تورم پيدا مي کند.

غشاء پايه اي ساختماني شبيه به چنگ است و از بافته هاي کوچک و بلند مرکب است. بافته ها در پايه آن کوتاهند و در نوک آن درازتر مي شوند.وقتي فراواني زياد به آن برخورد مي کند ناحيه اي که بافته هاي کوتاه دارد ورم مي کند و ناحيه اي که بافته هاي دراز دارد در برخورد با فراواني هاي کم ورم مي کند.فعاليت غشاء پايه اي عضو کرتي را به حرکت در مي آورد و موجب مي شودکه سلولهاي مژکي آن خم شود خم شدن سلولهاي مژکي اعصابي را که به آنها متصلند تحريک مي کند.

● اثر وور بري

فراواني هائي که گوش را تحريک مي کند در حلزون مجدداً تکرار مي شوند. اين امر را اثر وور بري خوانند و اين پديده را اول در گربه ها مشاهده کردند. الکترود هائي که بر روي عصب شنوائي گربه بيهوش شده اي قرار داده بودند با دستگاه بلند کن راديويي در اتاق آرامي متصل شده و آن نيز به گوشي تلفوني وصل شده بود. فراوانيهاي مختلف که به گوش گربه مي خورد عيناً شنيده مي شد. يک آزماينده در گوش گربه صحبت کرد و ديگري که در اطاق بي صدا بود آنچه او گفت شنيد.

آزمايشهاي بعدي نشان داده اند که اثر وور بري در حقيقت دو اثر مختلف است. يکي از اينها که پاسخ حلزوني ناميده شده است شامل پديده هاي الکتريکي است که در سلولهاي حلزوني وقتي از ارتعاشات خارجي متاثر شوند به وجود مي آيد ديگري که پتانسيل عصبي خوانده شده است صرفاً پاسخ عصبي است هر چند ظاهراً معلول همان پديده ايست که پاسخ حلزون را موجب مي شود. در حدودي پاسخ حلزوني و پتانسيل عصبي يا فراواني محرک همبستگي دارند .

● پاسخ حلزوني

امواج صوت که به گوش مي رسند شايد از راه فعاليت سلولهاي مژکي در حلزون جريانهاي الکتريکي ايجاد مي کنند. اين پاسخ الکتريکي را مي توان با گذا شتن الکترود روي حلزون ثبت کرد.

با گذاشتن الکترود در جاهاي مختلف غشاء پرده مي توان پيدا کرد کدام قسمت به فراواني بخوصوصي پاسخ بيشتر مي دهد بدين ترتيب پيدا کرده اند که بافته هاي کوتاه حداکثر پاسخ را به فراوانيهاي زياد و و بافته هاي دراز حداکثر پاسخ را به فراوانيهاي کوتاه مي دهند. فراوانيهايي که پاسخ حلزوني را موجب مي شوند بين ۲۰ و ۲۰،۰۰۰ سيکل در ثانيه هستند اصوات خالص وقتي شدت زياد دارند پاسخ پيچيده اي را در حلزون موجب مي شوند اين امر در خود حلزون وجود هارمونيک ها را نشان مي دهد. اين هارمونيک ها را هارمونيک هاي شنوائي گويند.

● پتانسيل عصبي شنوائي

با اتصال الکترود هاي عايق شده به عصب شنوائي ممکنست پاسخ عصبي را دريافت کرد. در اين وضع فراوانيهائي که تا پنج هزار سيکل در ثانيه هستند همان فراواني را در عصب شنوائي ايجاد مي کنند.

قابل توجه است که با وجود آن يک تار عصبي کمتر از هزار ارتعاش در ثانيه حمل مي کند عصب شنوائي پنج هزار ارتعاش را در ثانيه حمل مي کند. اين امر چنانکه خواهيم ديد براي نظريه هاي شنوائي مهم است نيز قابل توجه است که عصب شنوائي ظاهراً فراوانيهاي بيش از پنج هزار در ثانيه را منتقل نمي کند اين امر حکايت از اين مي کند که عامل ديگري جز فراواني جريان عصبي مسئول شنيده شدن فراوانيهاي بيشتر از اين است.


منابع :
----------------------
شبکه اطلاع رسانی رشد
aftab.ir
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
دستگاه شنوائی-کنش دستگاه شنوائی-مکانیزم شنوائی-اثر وور بری-پاسخ حلزونی- پتانسیل عصبی شنوائی-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 2919 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

پياده سازي نظام آراستگي (5S) در محيط کار ...

شرکت بازرگاني پيشتاز عرضه دستگاه هاي نظافت صنعتي ساخت شرکت IPC ايتاليا / کفشوي / کفشو / سوييپر شرکت بازرگاني پيشتاز عرضه کننده محصولات يکي از بهترين برنده هاي توليد کننده دستگاه ها ي اسکرابر (کفشوي) و سوييپر (جاروي محوط ... ادامه ...

ساختار دستگاه گوارش

دستگاه گوارش انسان در واقع يک اندام لوله اي شکل بلند است که از دهان تا مقعد ادامه داشته و در هر قسمت اعمال و وظايف خاصي را انجام مي دهد. دهان، مري، معده، روده کوچک و روده بزرگ بخش هايي از اين لوله بلند هستند که غذا از ... ادامه ...

تقسيم بندي دستگاه اعصاب خودکار ( محيطي )

●اعصاب سمپاتيک ( انشعاب هاي پشتي – کمري ) دستگاه اعصاب سمپاتيک ، اندامهاي موثر سرتاسر بدن را عصب مي دهد . بدين ترتيب که رشته هاي عصبي به طور گسترده اي منشعب مي شوند و يک سلول پيش عقده اي ممکن است مسافتهاي بسي ... ادامه ...

نانولولهٔ کربني مي تواند صنعت ساختمان را ...

علي رغم رشد سريع تحقيقات نظري و عملي علوم و فنون نانو در کليه زمينه ها، توجه کمي به کاربردهاي اين پديده در صنعت ساختمان معطوف شده است. اخيراً استفاده از تقويت کننده ها و استحکام دهنده هاي نانويي مانند نانولولهٔ کربني در ... ادامه ...

پيدايش ترک در ساختمان

افت پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي خاک و عملکردهاي آن پيش مي آيد . همچنين نوع مصالح مصرفي و اجراي غيرفني ، سبب نشستهاي پي مي شود . در مجموع ، بر اثر حرکات زمين ، اسکلت بنا حرکت مي کند ... ادامه ...

حفظ سلامت دستگاه گوارش در گاوهاي شيري

امروزه (HBS ) يا سندرم خونريزي روده در گاوهاي شيري بيش از پيش متداول شده است . HBS با مرگ ناگهاني حيواناتي عارض مي شود که اغلب نشانه اي از بيماري ندارند. در اين بيماري کالبد گشايي حيوانات علائمي از خونريزي سخت در روده با ... ادامه ...

طغيان دستگاه گوارش

استفراغ بيرون رانده شدن پرفشار محتويات معده و بخش ابتدايي روده است. شمار زيادي از بيماري ها که بسياري از آنها بيماري هاي اوليه دستگاه گوارش نيستند، ممکن است با استفراغ بروز کنند. بدون توجه به اينکه علت استفراغ چه باشد، ا ... ادامه ...

عفونت هاي دستگاه ادراري

پيشابراه ، مثانه ، کليه ها و پروستات ، همگي مستعد ابتلا به عفونت هستند . اغلب عفونت هاي دستگاه ادراري ( UTI ) سبب ايجاد علائم موضعي مي شوند اما تظاهرات باليني هميشه با دقت محل عفونت را مشخـــص نمي کنند . ● اورتريت : ... ادامه ...

زخم در دستگاه گوارش

در يک فرد سالم، طي عمل هضم، غذا از مري به معده مي رود. معده براي هضم غذا، اسيد و آنزيم پپسين را توليد مي کند. بعد از معده، غذا وارد ابتداي روده کوچک (دئودنوم) مي شود. در آنجا عمل هضم و جذب مواد غذايي کامل ... ادامه ...

بررسي ساختمان فريم عينک

● وزن(Weight) دسته ها و قاب هاي پلاستيکي را مي توان به وسيله­ي وزن و بر اساس ضخامت (يا پهناي) پلاستيک و همچنين به وسيله ي مواد به­کار رفته در آنها طبقه بندي نمود ● وضعيت دسته (Temple Position) امروزه، نق ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.15seconds