نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

ديابت بارداري

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10004430.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي ديابت بارداري

ديابت بارداريديابت بارداري

ديابت مليتوس بارداري gestational diabetes mellitus را عموماً به عنوان عدم تحمل گلوکز تعريف مي کنند که ابتدا در دوره ي بارداري شناسايي مي شود. ولي بايد ديد عدم تحمل گلوکز چيست و در طول بارداري چگونه درمان مي شود؟ طي دو کارآزمايي تصادفي شده، پژوهشگران صورت هاي اين مساله راحل کردند.

در بررسي هيپرگليسمي و پيامدهاي خطرناک بارداري (HAPO) که در ۹ کشور انجام شد، محققان پيامدهاي بارداري را در بيش از ۲۳.۰۰۰ خانمي سنجيدند که تست تحمل گلوکز خوراکي آنها در حالت ناشتا از۷۵ به ۱۰۵ و بين هفته ۲۴ و ۳۲ بارداري بعد از ۲ساعت به بيش از ۲۰۰ ميلي گرم در دسي ليتر مي رسيد. وزن زمان تولد، ترازپپتيد C خون بندناف (نشانه ي انسولين جنين) و نرخ زايمان باسزارين و هيپرگليسمي نئوناتال به طور مستقيم و مداوم با افزايش تراز گلوکز مادر و بدون تراز آستانه ي آشکار افزايش مي يافت. در کارآزمايي متفورمين در ديابت بارداري که در استراليا و آسيا انجام شد، پژوهشگران به صورت تصادفي شده ۷۵۱ خانم دچار ديابت بارداري را که در هفته ي ۲۰ تا ۳۳ تشخيص داده شده بودند به صورت برچسب باز با متفورمين (و در صورت لزوم انسولين) يا انسولين تحت درمان قرار دادند. پيامد اوليه ي مجموعه اي از هيپوگليسمي نئوناتال، ديسترس تنفسي نئوناتال، نياز به فتوتراپي براي هيپوبيليروبينمي، تروماي تولد، امتياز آپگار کمتر از ۷ و زودرس بود. قريب نيمي از مصرف کنندگان متفورمين به انسولين مکمل نياز داشتند. نرخ پيامد اوليه در هر دو گروه ۳۲% بود. خانم هاي گروه متفورمين بيشتر از گروه انسولين از درمان تبعيت کردند (۷۷ در برابر ۲۷%).

● آلندرونيت و فيبريلاسيون

نتايج بررسي هاي اخير، در باب احتمال بروز فيبريلاسيون دهليزي (AF) در بيماراني که از بيس فسفونيت ها استفاده مي کنند متناقض بوده است. نتايج به دست آمده از يک بررسي، احتمال خطر «جدي» بروز AF در بيماراني گزارش شد که تحت درمان زولد رونيت داخل وريدي بودند حال آنکه در بيماران تحت درمان بابيسفوسفونيت هاي خوراکي، اين احتمال بيش تر از آنهايي نبود که هرگز از اين داروها استفاده نکرده بودند. براي کمک به حل اين موضوع، پژوهشگران يک بررسي شاهد مورد بسيار وسيع براساس جمعيت انجام داده اند. در اين بررسي ۷۱۹ خانم با فيبريلاسيون تصادفي دهليز و ۹۶۶ شاهد شرکت داده شدند و احتمال بروز AF در مصرف کنندگان و شاهدان مقايسه شد.

پس از تطبيق بيماران از نظر سن و وضع هيپرتانسيون و کنترل عوامل متعدد خطرساز از جمله تراز کلسترل HDL و ديابت، استفاده از آلندرونيت با نسبت بروز اتفاقي بيشتر AF همراه بود. احتمال بروز AF اتفاقي در مصرف کنندگان قديمي در بالاترين حد بود، حال آن که مصرف کنندگان فعلي نسبت به آنها که اصلاً از اين داروها استفاده نکرده بودند احتمال بالاتر قابل توجهي وجود نداشت.

▪ فراواني رو به کاهش هليکوباکترپيلوري در کودکان ممکن است با اپيدمي آسم و بيماري هاي مرتبط با آلرژي همراه باشد (به حق چيزهاي نشنيده.)

▪ کلانژيت اسکلروزان اوليه ي مجراي کوچک نسبت به بيماري مجراي بزرگتر از پيش آگهي درازمدت بهتري برخوردار است.

▪ در بيماران دچار سنگ کوچک و متوسط بخش ديستال حالب، استفاده از درمان طبي اخراجي medical expulsive therapy بهتر است.

▪ بعد از ۵ روز درمان، از بين رفتن اسهال و فرو نشستن کلوستريديوم ديفيسيل تا حد غير قابل تشخيص با ونکومايسين بهتر از مترونيدازول بوده است.

▪ طي يک بررسي وسيع، تصادفي شده با دارونما و شاهد، استفاده از کاربوسيستئين که يک داروي موکوليتيک است سبب کاهش موارد تشديد COPD تا ۲۵% در طول مدت يک سال شده است.

▪ دوز منحصر به فرد دگزامتازون از ميزان رجعت ميگرن حاد ظرف ۷۲ ساعت پس از شروع تا ۲۶% در مقايسه با دارونما مي کاهد.

▪ استفاده از CPAP و NIPPV سبب بهبود نشانه ها مي شود ولي در مقايسه با اکسيژن درماني استاندارد در ميزان مرگ تفاوتي ديده نمي شود.

● اسيدفوليک و بيماري قلب

در بررسي هاي مشاهده اي، تراز هموسيستئين با خطر بيماري قلب و عروق همراه است. اما، نتايج کارآزمايي هاي باليني اين نتيجه را تائيد نکرده است که درمان کاهنده ي هموسيستئين (با اسيد فوليک و ويتامين B۶ و B۱۲) سبب کاهش خطر قلب و عروق مي شود. البته شايد علت آن بود که مدت انجام اين کارآزمايي براي ارزيابي اين پيامد بسيار کوتاه بود. افزون بر اين، تعداد خانم ها در اين کارآزمايي کمتر از حد متناسب بود. براي رفع اين کمبودهاي متودولوژيک، پژوهشگران يک کارآزمايي ۷ ساله ي تصادفي شده و شاهددار انجام داده اند که شامل ۵۴۴۲ خانم (سن بيش از ۴۰ سال، متوسط سن ۶۲ سال) مبتلا به بيماري شناخته شده ي قلب و عروق يا حداقل سه عامل اصلي خطرسازCVD بود.

افراد گروه مداخله اسيدفوليک (۵/۲ ميلي گرم)، ويتامين B۶ (۵۰ ميلي گرم) و ويتامين B۱۲ (۱ ميلي گرم) در روز دريافت داشتند. در طول متوسط ۷ سال پيگيري، حوادث خطرناک CVD (انفارکتوس ميوکارد، حمله، واسکولاريزاسيون مجدد کرونر يا مرگ قلب) در ۹/۱۴% از بيماران مداخله و ۳/۱۴% افراد شاهد بروز کرد که اختلاف قابل توجه نبود. افزون بر اين، اختلاف قابل توجهي در آناليز پيامدهاي خاص وجود نداشت. تراز متوسط هموسيستئين به مقدار حدود ۱۹% در گروه مداخله کاهش يافت.

● استاتين ها و حمله ايسکميک

در بسياري از کارآزمايي هاي باليني که استاتين ها را آزموده اند بيشتر بر پيشگيري از انفارکتوس ميوکارد متمرکز بوده است. پيشگيري از حمله ي ايسکميک، نقطه ي نهايي ثانوي بوده است و تعداد حوادث ايسکميک عروق مغز اندک بوده است. بنابراين، اطلاعات مربوط به پيشگيري از حمله توسط استاتين ها محدود است.

طي يک متاآناليز با حمايت مالي سازنده ي دارو، مصنفان ۴۲ کارآزمايي باليني تصادفي شده را مورد بررسي قرار داده اند. در اين کارآزمايي ها استاتين در برابر دارونما يا بدون درمان در ۱۲۱.۰۰۰نفر مبتلا به انواع بيماري هاي ايسکميک عروقي آزموده شده بود. اطلاعات حاصل از ۱۱ کارآزمايي، شامل ۵۸۶۰۴ نفر نشان داد که استاتين احتمال حوادث ايسکميک عروق مغز را کم مي کند اطلاعات حاصل از ۱۱ کارآزمايي ديگر شامل ۵۴۳۳۴ نفر نشان داد استاتين ها به طور قابل توجه سبب افزايش کثرت حملات خونروي دهنده نمي شوند ولي فاصله ي مطمئن اين داروها وسيع است. استاتين ها تاثيري بر مرگ و مير ناشي از حمله ندارند ولي از مرگ و مير به هر علت مي کاهند.

● طبقه بندي مقبول

در مورد چگونگي طبقه بندي و درمان بيماراني که دچار ضعف عضلاني بوده و در آنها حدس ميوزيت انکلوزيون بادي inclusion body myositis يا IBM به وجود مي آيد ولي يافته هاي بيوپسي شان نشاني از پلي ميوزيت (PM) دارد توافق آرا موجود نيست. براي روشن شدن اين موضوع، مصنفان همراهي خاصه هاي باليني، يافته هاي بيوپسي ماهيچه و عکس العمل هاي درماني را به صورت گذشته نگر در همنوايي شامل ۱۰۷ بيمار آزموده اند که بيوپسي ماهيچه در آنها حاکي از PM يا IBM بود. در تمامي ۶۴ بيمار مبتلا به IBM ضعف انتخابي فلکسور انگشت دست يا چهار سر وجود داشت (در بسياري موارد هر دو). از ۴۳ بيماري که داراي يافته هاي بيوپسي مشخصPM بودند، مصنفان ۱۶ مورد را شناسايي کردند که داراي توزيع ضعف IBM بودند و به اين جهت بيماري شان PM/IBM طبقه بندي شد.

مهم ترين يافته، توزيع ضعف بود که عکس العمل درمان را در ۴۳ بيمار با بيوپسي PM پيشگوئي مي کرد. يعني، در ميان ۱۴ بيمار دچار PM/IBM که ايمونوتراپي شده بودند، هيچ يک به بهبودي مشخص نرسيدند و ۲۹% ثبات يافتند، حال آنکه ايمونوتراپي در هر ۲۴ بيمار داراي بيوپسي تشخيصي PM و بدون ضعف عضلاني شبيه IBM سبب بهبودي و ثبات شد. ساير يافته ها شامل نادر نبودن PM و تهاجم شايع تر سلول هاي تک هسته اي در تارهاي غير نکروتيک در IBM نسبت به PM بود.

● مکمل ويتامين D و ديابت

يافته هاي يک متاآناليز حاکي از آن است که استفاده از مکمل ويتامينD در شيرخواري از احتمال ايجاد ديابت نوع ۱ مي کاهد.

مصرف مکمل ويتامين D سبب حفاظت در برابر ديابت مليتوس نوع ۱ مي شود. محققان با بازبيني طبقه بندي شده و متاآناليز (براساس يک بررسي همنوا و ۴ بررسي مورد شاهد شامل ۱۴۲۹ مورد و ۵۰۲۶ شاهد سالم) که طي آن احتمال بروز ديابت نوع ۱ در افرادي که در طول شيرخواري از مکمل ويتامين D استفاده کرده و يا نکرده بودند، اين مساله را بررسي کردند. کيفيت روش شناسيک هر ۵ بررسي گذشته نگر، داراي امتياز متوسط بود.

در متاآناليز، شيرخواراني که مکمل ويتامين D دريافت داشته بودند به طور قابل توجه کمتر از سايرين در سن ۱۵ تا ۳۰ سالگي به ديابت دچار شدند. وقتي منبع ويتامين D از روغن کبدکاد بود، اين احتمال بيشتر مي شد. دفعات مصرف ساير انواع مکمل ويتامين D اثر قابل اغماضي بر احتمال داشت. در بررسي همنوا، دوزهاي منظم ويتامينD (۲۰۰۰ واحد بين المللي) با احتمال قابل توجه کمتر ديابت نسبت به دوزهاي کمتر همراه بود. طي يک بررسي، زمان بندي تجويز مکمل ارزيابي شد، شيرخواراني که مصرف مکمل را بين سن ۷ و ۱۲ ماهگي آغاز کرده بودند، از احتمال ابتلا به ديابت کمتري نسبت به آنهايي برخوردار بودند که پيش از سن ۶ ماهگي آغاز کرده بودند. سرانجام، در يک بررسي، مدت تجويز مکمل براي کمتر يا بيشتر از يک سال به همين مقدار به کاهش احتمال انجاميد.

● کلنيزاسيون MRSA

ايجاد کلني يا پرگنه Colonization توسط MRSA در زهار و منطقه ي پري آنال به طور قابل توجه در افرادي که سوند ماندگار دارند بيش از ساير افراد است.

اعتقاد بر اين است که منخرين قدامي مخزن اوليه ي استافيلوکوک اورئوس شامل استاف اورئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA) است. اما، نتايج بررسي هاي اخير حاکي از آن است که کلنيزاسيون خارج از بيني ممکن است بيش از آنچه تصور مي رود شايع باشد. از اطلاعات اندکي که در مورد کلنيزاسيون استافيلوکوک اورئوس در ساکنان خانه هاي سالمندان در دست است حدس زده مي شود که اين وسايل ماندگار سبب افزايش احتمال کلنيزاسيون استافيلوکوک اورئوس در بيني مي شوند.

براي بررسي بيشتر نقش دستگاه هاي ماندگار در کلنيزاسيون استافيلوکوک در بيني و خارج از بيني، پژوهشگران از منخرين، اوروفارنکس، محل ورود لوله ي تغذيه، زهار، منطقه ي مياندوراه و زخم هاي ۱۰۵ نفر ساکنان ۱۴ خانه ي نگاهداري سالمندان کشت تهيه کردند. تمامي اين افراد سوند ادرار، لوله ي گاستروستومي پرکوتانه يا کاتتر وريد مرکزي داشتند. ۱۰۸نفر ديگر که دستگاه ماندگار نداشتند به صورت تصادفي از همان خانه ها و به همان ترتيب کشت تهيه شد.

در ۵۵ نفر از ساکنان (۵۲%) داراي وسايل ماندگار در بيش از يک محل کلنيزاسيون MRSA ديده شد و در ساکنان شاهد در ۳۱ مورد (۲۹%) ديده شد. کلنيزاسيون MRSA در زهار و مياندوراه در گروه وسيله ي ماندگار شايع تر بود ولي اين مطلب در مورد کلنيزاسيون بيني صدق نمي کرد. از ۳۹ ساکن داراي کلني MRSA در يک محل، تنها در ۱۵ مورد کلني در منخرين ايجاد شده يود.

ژل الکتروفورز ميدان نبض دار ايزولاي MRSA آشکار ساخت که ۷۳ مورد از ۸۶ مورد (۸۵%) از سويه هاي Sccmec II هستند که به طور مشخص در بيمارستان ديده مي شود حال آنکه ۸ مورد (۹%) سويه هاي Sccmec IV بودند که ناشي از جامعه مي باشند.

● اومپرازول و درمان ضدپلاکت

براي پيشگيري از عوارض معده و روده در بيماراني که داروهاي ضدپلاکتي مانند آسپيرين و کلوپيدوگرل استفاده مي کنند، غالبا مهارکننده هاي پمپ پروتون (PPI) تجويز مي شود. اما، اين داروها داراي آثار متابوليک بر سيستم سيتوکروم P۴۵۰ مي باشند که ممکن است از فعال شدن کلوپيدوگرل جلوگيري کند. اين مشاهده سبب طرح اين مساله شده است که آيا PPI سبب اختلال در آثار ضدپلاکتي کلوپيدوگرل مي شود؟

طي يک کارآزمايي شاهددار، ۱۴۰ بيماري که استنت گذاري کرونر شده بودند تحت درمان با آسپيرين يا کلوپيدوگرل قرار گرفتند و سپس به صورت تصادفي شده اومپرازول (۲۰ميلي گرم در روز) يا دارونما دريافت داشتند. واکنش پذيري پلاکتي (PR) که کلوپيدوگرل آن را مهار مي کند با سنجش فلوسيتومتري در روز ۱ و ۷ پس از استنت گذاري اندازه گيري مي شد. در روز اول، PR در دو گروه اختلافي نداشت ولي در روز هفتم، شاخص PR به طور قابل توجه در گروه دارونما پائين تر از اومپرازول بود.

● راديو توکسيستيه و ملکول تازه

درمان با اشعه براي سرطان به بافت سالم به ويژه در سيستم هماتوپوئيتيک و روده از طريق القاي آپوپتوز به سلول هاي سالم آسيب وارد مي سازد. با استفاده از دانش سيگنال هاي شيميايي که سبب القاي آپوپتوز مي شوند و سيگنال هائي که آپوپتوز را فرو مي نشانند، يک گروه پژوهشي ملکولي موسوم به CBLB۵۰۲ را شناسايي کرده است که مي تواند در سلول هاي روده از آپوپتوز جلوگيري کند به شرطي که درست پيش از شروع درمان پرتوتابي تجويز شود.

در ميمون هاي رزوس، درمان قبلي با CBLB۵۰۲ پيش از پرتوتابي تمام بدن سبب کاهش نرخ ۴۰ روزه ي مرگ و مير از ۷۵ به حدود ۳۵% شده و آنها را در برابر آسيب هماتوپوئيتيک و نيز آسيب روده حفظ کرده است. در موشهاي مبتلا به سرطان، درمان سبب کاهش حساسيت به پرتو در تومورها نشد. نرخ ۲۰ روزه ي مرگ و مير پس از پرتوتابي خاص کشنده در موشهاي درمان شده برابر صفر و در موش هاي درمان نشده برابر ۱۰۰% بود. همين حفاظت پس از پرتوتابي فراکسيونه (۳ دوز رشته اي کاهش يافته) ديده شد. اين ملکول سبب بروز هيچ حادثه ي خطرناکي در موش ها يا ميمون ها نشد.

● پيامد DVT اندام فوقاني

از نظر تاريخي، تصور مي شد ترومبوز وريد عمقي (DVT) اندام انتهايي فوقاني نادر و خوش خيم است. با استفاده از پرونده ي ثبت شده ي بيماران با ثبت عيني و تائيد شده ي DVT حاد يا آمبولي ريه (PE) در چند کشور، پژوهشگران پيامدهاي باليني بيماراني را سنجيده اند که با DVT اندام انتهايي فوقاني مراجعه کرده بودند.

از تعداد ۱۱۰۰۰ بيمار ثبت شده، در ۵۱۲ نفر (۴/۴%)، DVT اندام انتهايي فوقاني ديده شد و ظاهراً تمامي بيماران ضدانعقاد دريافت داشتند. احتمال ابتلا به سرطان (۳۸ در برابر ۲۰%) در بيماران دچار DVT اندام انتهايي فوقاني بيشتر بود، ضمن آنکه نسبت به بيماران دچار DVT اندام تحتاني احتمال PE آشکار کمتر بود (۹ در برابر ۲۹%). ۴۵% بيماران دچار DVT اندام انتهايي فوقاني دچار DVT در ارتباط با کاتتر بودند. بعد از ۳ ماه، ميزان شيوع خونروي اساسي، DVT راجعه يا PE راجعه (نقطه ي پاياني مرکب) در بيماران دو گروه مشابه بود. اما، در بيماران دچار DVT اندام انتهايي فوقاني، ميزان شيوع نقطه ي پاياني مرکب در بيماران سرطاني در بالاترين ميزان بود (۷/۹%) در صورتي که در بيماران بدون سرطان و بدون کاتتر ميزان شيوع در پائين ترين حد خود بود. (۵/۰%).


منابع :
----------------------
هفته نامه پزشکی امروز
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
دیابت ملیتوس بارداری - آلندرونیت - فیبریلاسیون - اسیدفولیک و بیماری قلب - حمله ایسکمیک -
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 3223 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

خبر بارداري را کي و چگونه بدهيم؟

سيکل ماهانه شما عقب افتاده و براي مطلع شدن از اين موضوع که باردار هستيد يا خير آزمايش خون داده ايد؟! اجازه بدهيد حدس بزنم: اگر شما به آزمايشگاه برويد و ببينيد که جواب آزمايش مثبت است فوق العاده خوشحال مي شويد، ضربان ... ادامه ...

دوران بارداري گاو

● دوره خشکي : در ماههاي آخر آبستني به دليل رشد جنين و با خاطر اينکه بدن مادر بتواند هم نياز منديهاي غذايي جنين درحال رشد را تأمين کند و هم لطمه اي به توليد شير در دورة بعدي دام وارد نشود ، اقدام به قطع شير دوشي گاو مي ... ادامه ...

فرزندتان ديابت دارد؟

نگار ۱۵ ساله با تشخيص ديابت از ۴ سال قبل به علت افسردگي و عدم پذيرش بيماري به روان پزشک کودک و نوجوان ارجاع شده است. او از وضعيت و شرايط خود ناراحت است. خانواده به او اميدهاي زيادي در مورد پيوند و استفاده از سلول هاي بني ... ادامه ...

تغييراتي که بايد هنگام اقدام براي باردار ...

● رژيم غذايي خود را بهبود ببخشيد. هرچه زودتر "بهتر غذا خوردن" را آغاز کنيد، احتمال حامله شدن شما افزايش پيدا مي کند. در مردان و زنان (هر دو)، باروري و غذا به هم مرتبط است. شما بايد به استفاده از يک رژيم غذاي ... ادامه ...

با تهوع بارداري چه کارکنيم؟

زنان در بارداري معمولا ويار را به ۳ شکل تجربه مي کنند. اکثريت زنان باردار، از تهوع صبحگاهي مختصري شکايت دارند و تعداد کمي از استفراغ هاي شديد.... سه چهارم زنان باردار در ۳ماهه اول بارداري ممکن است از تهوع (و بعضي اوقا ... ادامه ...

نکاتي مهم درباره تاثير ديابت بر پاها!؟

کساني که بيماري ديابت دارند، افزايش قند خون آنان به مدت طولاني، باعث ايجاد مشکلات و عوارضي مي شود که يکي از عوارض، تاثير آن بر پاهاي شخص است. بيشترين موارد تاثير گذار سيستم عصبي و محيطي بدن شخص است. ● آسيب عصبي ... ادامه ...

درمان ديابت نوع ۲؛ قرص يا انسولين

امروزه شاهديم بسياري از ديابتي ها چندين عدد قرص از يک نوع و يا انواع مختلف قرص هاي کاهش دهنده قند خون مصرف مي کنند، (اکثرا بيش از سه قرص) به عنوان مثال گلي بنکلاميد، بدون اين که به کنترل مطلوب يعني قند خون در حد طبيعي ... ادامه ...

ختم بارداري و ...

طبق آمارهاي جهاني، ساليانه ۱۷۵ ميليون بارداري در سراسر دنيا ثبت مي شود که در حدود ۷۵ ميليون مورد آن ناخواسته است. ۴۵ ميليون مورد از اين بارداري هاي ناخواسته به سقط جنين مي انجامد. در حدود نيمي از موارد بارداري ها ... ادامه ...

پيشگيري از بيماريهاي قلبي : چربي خون ديا ...

● چربي خون (hyperlipidemia) چربي خون از مهمترين عوامل خطرساز براي ايجاد بيمار عروق قلبي و ايجاد سکته هاي قلبي است. چربي خون بالا در فرد مبتلا علامت و نشانه خاصي ايجاد نمي کند(مگر در موارد بسيار شديد). رسوب آهست ... ادامه ...

دوران بارداري گاو

● دوره خشکي : در ماههاي آخر آبستني به دليل رشد جنين و با خاطر اينکه بدن مادر بتواند هم نياز منديهاي غذايي جنين درحال رشد را تأمين کند و هم لطمه اي به توليد شير در دورة بعدي دام وارد نشود ، اقدام به قطع شير دوشي گاو مي ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.13seconds