نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

مواد سازنده عدسي عينک

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10004797.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي مواد سازنده عدسي عينک

مواد سازنده عدسي عينک

امروزه در بيشتر کشورهاي پيشرفته چيزي حدود ۹۵ در صد عدسيهاي عينک از مواد پلاستيکي ساخته مي شود پلاستيک بدليل سبکي و ايمني ذاتي آن بطور کلي جايگزين شيشه شده و عنوان نخستين انتخاب براي مواد عدسيهاي عينک را بخود اختصاص داده است مقدار اندکي استفاده از شيشه بطور کلي مربوط به شيشه هاي داراي ضريب انکساري بالا (بالاتر از ۱.۸)و همچنين عدسيهاي فتوکروميک با ويژگيهاي خاص مانند شيشه هاي CPF شرکت corning مي گردد
اطلاعاتي که بطور معمول در مورد مواد عدسيهاي عينک منتشر مي شود عبارتند از :
۱-ضريب انکسار
۲- دانسيته
۳-عدد Abbe
۴- UV cut off point
اگر ضريب انکسار ماده اي مشخص باشد دو مورد ديگر از ويژگيهاي مواد سازنده عينک مانند عامل تغيير انحناء( CVF) و انعکاس از سطح آن ماده را که با ρ نشان داده مي شود را مي توان بدست آورد
ضريب انکساري : ضريب انکساري نسبت سرعت يک طول موج مشخص نور در هوا به سرعت همان طول موج نور در محيط منکسر کننده نور مي باشد.

در حال حاضر در بريتانيا و آمريکا ضريب انکساري بر اساس طول موج خط d هليم ( با طول موج nm۵۸۷.۵۶)اندازه گيري مي شود در حاليکه در قاره اروپا بر اساس خط eجيوه (با طول موج nm۵۴۶.۰۷)اندازه گيري مي شود
توجه کنيد که ميزان ضريب انکساري با خط e جيوه بيشتر از d هليم مي باشد بنابراين وقتي که ميزان ضريب انکسارماده اي بر حسب خط e جيوه داده مي شود بنظر مي رسد که آن ماده ضريب انکساري بيشتري دارد.

ممكن است گاهي وقتها لازم باشد تا بدانيم چه ميزان تغيير در حجم و ضخامت يك عدسي خاص وقتي كه به جاي شيشه استاندارد كرون از ماده ديگري استفاده شود روي خواهد داد اين اطلاعات را از CVF مي توان بدست آورد CVFامكان مقايسه مستقيم ضخامت عدسيهاي ساخته شده از مواد مختلف با شيشه استاندارد كرون را فراهم مي آوردبراي مثال ماده اي با ضريب انكسار ۱.۷۰ داراي CVF=۰.۷۵ مي باشد كه اين بدين مفهوم مي باشد كه در صورت جايگزيني اين ماده بجاي شيشه كرون كاهشي معادل ۲۵%در ضخامت عدسي روي خواهد داد.
يكي از استفاده هاي مهم CVF تبديل قدرت عدسي كه قرار است ساخته شود به معادل آن از جنس كرون است و اين كار بسادگي با ضرب قدرت عدسي در CVFآن ماده امكان پذير مي باشد براي مثال فرض كنيد ما مي خواهيم يك عدسي ۱۰.۰۰-ديوپتر را از ماده اي به ضريب انكسار ۱.۷۰ داشته باشيم معادل همين عدسي از جنس شيشه كرون ازضرب ۱۰.۰۰ × ۰.۷۵ كه مساوي ۷.۵۰-مي شود بدست مي آيد به عبارت ديگر استفاده از ماده اي به ضريب شكست ۱.۷۰ عدسي اي به قدرت ۱۰.۰۰-ايجاد مي كند كه از نظر ساير مشخصات شبيه يك عدسي به قدرت ۷.۵۰- از جنس كرون مي باشد.
ماده اي به ضريب شكست ۱.۶۰ داراي CVF=۰.۸۷ مي باشد . بنابراين ما انتظار داريم كه در صورت ساختن عدسي اي از اين ماده ۱۳ %كاهش در ضخامت داشته باشيم و يك عدسي ۱۰.۰۰- ديوپتر از اين ماده مشابه يك عدسي به قدرت ۸.۷۵-از شيشه كرون مي باشد CVFيك ماده در واقع نسبت انكسار شيشه كرون به انكسار توسط آن ماده خاص مي باشد ( n-۱ ) /۰.۵۲۳ و در واقع انحناءبدست آمده براي آن قدرت خاص از جنس شيشه كرون را با انحناءشيشه همان قدرت وقتي كه از جنس ماده مورد نظر ساخته شود را با هم مقايسه مي كند
عدسيهاي ساخته شده از مواد پلاستيكي با CR۳۹ مقايسه مي گردند
يك استفاده عملي ديگر CVF تعيين ميزان تقريبي ضريب انكساري يك عدسي ناشناخته است كه بعدا در باره آن بحث خواهيم كرد.

دانسيته:
دانسيته يك ماده مشخص كننده ميزان سنگيني آن ماده مي باشد و مقايسه دانسيته موادمختلف مي تواند تغييرات احتمالي را كه ممكن است در اثر استفاده از يك ماده خاص در ساخت عدسي مورد نظر ما روي دهد را بيان مي كند دانسيته معمولا بر حسب گرم وزن يك سانتي متر مكعب از هر ماده بيان مي گردد دانسيته عدسيهايي كه از مواد داراي ضريب انكساري بالا ساخته مي شوند بيشتر از دانسيته شيشه كرون است اما براي مقايسه وزن عدسيهاي ساخته شده از مواد مختلف لازم است تا حجم را نيز در نظر بگيريم براي مثال اگر دانسيته ماده اي ۳.۰ ذكر شود اين بدين مفهوم است كه اين ماده ۲۰%سنگين تر از شيشه كرون است
بطور كلي در صورتي كه كاهش ايجاد شده در حجم (كه از رويCVF مشخص مي گردد)بيشتر از افزايش دانسيته باشد عدسي نهايي ساخته شده از شيشه كرون سنگين تر نخواهد بود براي مثال يك شيشه CVFباضريب شكست ۱.۸۰۲ حدود ۰.۶۳ است كه نشاندهنده اين است كه ۳۵%كاهش حجم در مقايسه با شيشه كرون وجود خواهد داشت اما دانسيته اين ماده ۳.۷ است كه به مفهوم اين است كه اين ماده ۴۸%سنگين تر از شيشه كرون در واحد حجم مي باشد ما مي توانيم پيش بيني كنيم كه شيشه داراي ضريب انكسار ۱.۸۰۲ چيزي حدود ۱۵% سنگين تر از معادل آن كه از شيشه كرون ساخته شده است مي باشد.


کلمات کليدي :
----------------------
عدسی عینک -مواد سازنده عدسی عینک -دانسیته-ضریب انکسار-عدد Abbe-UV cut off point-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 2648 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

تعويض قطعات و مواد فرسوده و معيوب

در هر حال نگهداري و تعميرات (نت) نمي تواند باعث افزايش طول عمر طراحي شده شود ، ولي نگهداري و تعميرات مي تواند عملكرد تجهيزات را براي كارخانه شما حفظ نمايد . جهت حفظ اين عملكرد عملياتي همانند بازسازي و تعميرات اساسي تجهيز ... ادامه ...

تميز کردن چهره زمين از مواد راديواکتيو

از اين پس دانشمندان مي توانند با استفاده از مکعب هاي توخالي نوعي سوخت هسته اي جديد، اورانيوم راديواکتيو را جذب و پاک کرده و به اين ترتيب سوخت اتمي تميز و سازگار با محيط زيستي را براي نيروگاه هاي اتمي، زيردر ... ادامه ...

تميز کردن چهره زمين از مواد راديواکتيو

از اين پس دانشمندان مي توانند با استفاده از مکعب هاي توخالي نوعي سوخت هسته اي جديد، اورانيوم راديواکتيو را جذب و پاک کرده و به اين ترتيب سوخت اتمي تميز و سازگار با محيط زيستي را براي نيروگاه هاي اتمي، زيردر ... ادامه ...

طبقه بندي مواد شيميايي

مواد شيميايي بطور عمده به دو گروه بزرگ مواد معدني و مواد آلي تقسيم بندي مي شوند. هر يک از اين دو گروه ، در دو مبحث شيمي آلي و شيمي معدني بررسي مي شوند. در اين مطالعه ، خواص فيزيکي و شيميايي مواد آلي و معدني ، من ... ادامه ...

آب بندي اجزاي کمپرسور و توربين با استفاد ...

آب بندي در توربو ماشينها در فصل مشترک قطعات ثابت و متحرک به منظور کنترل جريانات نشتي و خنک کننده لازم و ضروري است. کنترل لقي موجود در بين قطعات متحرک و ثابت باعث بهبود عملکرد توربو ماشين و عمر قطعات مي شود. يکي از مواد م ... ادامه ...

مشخصه يابي مواد نانو

● ميکروسکوپ هاي الکتروني(TEM و SEM) ۱) ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM) ۱-۱) مقدمه ميکروسکوپ الکتروني عبوري از جمله ميکروسکوپ هاي الکتروني است که در آن از پرتو الکتروني متمرکز شده براي به دست آوردن تصاوير استفاد ... ادامه ...

شيمي و مواد مخدر (از ترياک تا کراک)

● انواع مواد ▪ ترياک و مشتقات آن و نيز داروهاي مخدر صناعي مانند پتي دين و بعضي چسبهاي صنعتي. ▪ مواد محرک مانند کوکائين که محرک قشر مغز مي باشد و آمفتامين. ▪ مواد توهم زا که فعاليت رواني را مختل و ايجاد توهم مي ک ... ادامه ...

شناسايي مواد الي ( تست هاي شناسايي )

● شناسايي کربن و هيدروژن طبيعت ارگانيک مواد به وسيله حرارت دادن آنها بر روي چيني، پلاتين و يا هر فلز بي اثر ديگري ثابت مي ماند. ماده آلي با شعله کم و بيش دود کننده سوخته و ذغال ميشود و پس مانده سياه رنگي بر جاي ميگذار ... ادامه ...

پلاسما، حالت ۹۹ درصد مواد طبيعت

کلمه پلاسما از يک لغت يوناني آمده است که هر چيز به قالب ريخته شده يا ساخته شده را مي گويند. مي دانيم براي ماده سه حالت در نظر گرفته مي شود؛ مايع ، جامد و گاز، اما در مباحث علمي معمولاً يک حالت چهارم نيز معرفي و براي م ... ادامه ...

کروماتوگرافي، روشي براي شناسايي مواد

کروماتوگرافي راهي است براي تشخيص اجزا در ابعاد نانومتري، با دقتي در حد و اندازة مولکولي و مدتها پيش از شکلگيري فناوري نانو، براي شناسايي مواد به کار ميرفت. اگر چند مولکول با هم داشته باشيم، کروماتوگرافي تشخيص ميدهد غ ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.08seconds