نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

تاريخچه بمب اتم

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10006213.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي تاريخچه بمب اتم

تاريخچه بمب اتم

هانري بکرل نخستين کسي بود که متوجه پرتودهي عجيب سنگ معدن اورانيم گرديدبس ازان در سال ۱۹۰۹ ميلادي ارنست رادرفوردهسته اتم را کشف کردوي همچنين نشان دادکه پرتوهاي راديواکتيودر ميدان مغناطيسي به سه دسته تقيسيم مي شود( پرتوهاي الفا وبتا وگاما)بعدها دانشمندان دريافتند که منشاء اين پرتوها درون هسته اتم اورانيم مي باشد.

در سال ۱۹۳۸ با انجام ازمايشاتي توسط دو دانشمند ا لماني بنامهاي ا توها ن و فريتس شتراسمن فيزيک هسته اي پاي به مرحله تازه اي نهاد اين فيزيکدانان با بمباران هسته اتم اورانيم بوسيله نوترونها به عناصر راديواکتيوي دست يافتندکه جرم اتمي کوچکتري نسبت به اورانيم داشت او براي توصيف علت ايجاد اين عناصرليزه ميتنرو اتو فريش پديده شکافت هسته رادر اورانيم تو ضيح دادندودر اينجا بود که نا قوس شوم اختراع بمب اتمي به صدا در امد.

بعدها فيزيکدانان ديگري نيز در اين محدوده به تحقيق مي پرداختند يکي ازانان انريکو فرمي بود( ۱۹۵۴ - ۱۹۰۱) که بخاطر تحقيقاتش در سال ۱۹۳۸ موفق به دريافت جايزه نوبل گرديد.

در سال ۱۹۳۹ يعني قبل از شروع جنگ جهاني دوم در بين فيزيکدانان اين بيم وجود داشت که المانيهابه کمک فيزيکدانان نابغه اي مانند هايزنبرگ ودستيارانش بتوانند با استفاده از دانش شکافت هسته اي بمب اتمي بسازندبه همين دليل از البرت انيشتين خواستند که نامه اي به فرانکلين روزولت رئيس جمهوروقت امريکا بنويسددر ان نامه تاريخي از امکان ساخت بمبي صحبت شد که هر گز هايزنبرگ ان را نساخت.

چنين شدکه دولتمردان امريکا براي پيشدستي برالمان پروژه مانهتن را براه انداختندو از انريکو فرمي دعوت به عمل اوردند تا مقدمات ساخت بمب اتمي را فراهم سازد سه سال بعددر دوم دسامبر ۱۹۴۲ در ساعت ۳ بعد از ظهر نخستين راکتور اتمي دنيا در دانشگاه شيکاگو امريکا ساخته شد.

سپس در ۱۶ ژوئيه ۱۹۴۵ نخستين ازمايش بمب اتمي در صحراي الامو گرودو نيو مکزيکو انجام شد.

سه هفته بعد هيروشيمادرساعت ۸:۱۵ صبح در تاريخ ۶ اگوست ۱۹۴۵ بوسيله بمب اورانيمي بمباران گردييد و ناکازاکي در ۹ اگوست سال ۱۹۴۵ در ساعت حدود ۱۱:۱۵ بوسيله بمب پلوتونيمي بمباران شدند که طي ان بمبارانها صدها هزار نفر فورا جان باختند.

● ليزه ميتنر ( مادر انرژي اتمي)

ليزه در سال ۱۸۷۸ در يک خانواده هشت نفري بدنيا امد وي سومين فرزند خانواده بود باو جود تمامي مشکلاتي که بر سر راه وي بخاطر زن بودنش بود در سال ۱۹۰۱ وارد دانشگاه وين شد و تحت نظارت بولتزمن که يکي از فيزيکدانان بنام دنيا بود فيزيک را اموخت . ليزه توانست در سال ۱۹۰۷ به درجه دکتر نايل گردد و سپس راهي برلين گرديد تا در دانشگاهي که ماکس پلا نک رياست بخش فيزيک ان را بر عهده داشت به مطالعه و تحقيق بپردازد بيشتر کارهاي تحقيقاتي وي در همين دانشگاه بود وي هيچگونه علاقه اي به سياست نداشت و لي به علت دخالتهاي روزن افزون ارتش نازي مجبور به ترک برلين گرديد ودر سال ۱۹۳۸ به يک انستيتو در استکهلم رفت . ليزه ميتنر به همراه همکارش اتو فريش اولين کساني بودند که شکافت هسته را توضيح دادند انان در سال ۱۹۳۹ در مجله طبيعت مقاله معروف خود را در مورد شکافت هسته اي دادند وبدين ترتيب راه را براي استفاده از انرژي گشودند به همين دليل پس از جنگ جهاني دوم به ميتنر لقب مادر بمب اتمي داده شد ولي چون وي نمي خواست از کشفش بعنوان بمبي هولناک استفاده گردد بهتر است به ليزه لقب مادر انرژي اتمي داده شود.

استفاده اصلي از انرژي هستهاي، توليد انرژي الکتريسته است. اين راهي ساده و کارآمد براي جوشاندن آب و ايجاد بخار براي راهاندازي توربينهاي مولد است. بدون راکتورهاي موجود در نيروگاههاي هستهاي، اين نيروگاهها شبيه ديگر نيروگاهها زغالسنگي و سوختي ميشود. انرژي هستهاي بهترين کاربرد براي توليد مقياس متوسط يا بزرگي از انرژي الکتريکي بهطور مداوم است. سوخت اينگونه ايستگاهها را اوانيوم تشکيل ميدهد.

چرخه سوخت هستهاي تعدادي عمليات صنعتي است که توليد الکتريسته را با اورانيوم در راکتورهاي هستهاي ممکن ميکند.

اورانيوم عنصري نسبتاً معمولي و عادي است که در تمام دنيا يافت ميشود. اين عنصر بهصورت معدني در بعضي از کشورها وجود دارد که حتماً بايد قبل از مصرف به صورت سوخت در راکتورهاي هستهاي، فرآوري شود.

الکتريسته با استفاده از گرماي توليد شده در راکتورهاي هستهاي و با ايجاد بخار براي بهکار انداختن توربينهايي که به مولد متصلاند توليد ميشود.

سوختي که از راکتور خارج شده، بعداز اين که به پايان عمر مفيد خود رسيد ميتواند به عنوان سوختي جديد استفاده شود.

فعاليتهاي مختلفي که با توليد الکتريسيته از واکنشهاي هستهاي همراهند مرتبط به چرخه سوخت هستهاي هستند. چرخه سوختي انرژي هستهاي با اورانيوم آغاز ميشود و با انهدام پسماندههاي هستهاي پايان مييابد. دوبار عملآوري سوختهاي خرج شده به مرحلههاي چرخه سوخت هستهاي شکلي صحيح ميدهد.

● اورانيوم

اورانيوم فلزي راديواکتيو و پرتوزاست که در سراسر پوسته سخت زمين موجود است. اين فلز حدوداً ۵۰۰ بار از طلا فراوانتر و به اندازه قوطي حلبي معمولي و عادي است. اورانيوم اکنون به اندازهاي در صخرهها و خاک و زمين وجود دارد که در آب رودخانهها، درياها و اقيانوسها موجود استچند منطقه در سراسر دنيا وجود دارد که غلظت اورانيوم موجود در آنها به قدر کافي است که استخراج آن براي استفاده از نظر اقتصادي به صرفه و امکانپذير است. اين نوع مواد غليظ، سنگ معدن يا کانه ناميده ميشوند.

● استخراج اورانيوم

هر دو نوع حفاري و تکنيکهاي موقعيتي براي کشف کردن اورانيوم به کار ميروند، حفاري ممکن است به صورت زيرزميني يا چالهاي باز و روي زمين انجام شود.

در کل، حفاريهاي روزميني در جاهايي استفاده ميشود که ذخيره معدني نزديک به سطح زمين و حفاريهاي زيرزميني براي ذخيرههاي معدني عميقتر به کار ميرود. بهطور نمونه براي حفاري روزميني بيشتر از ۱۲۰ متر عمق، نياز به گودالهاي بزرگي بر سطح زمين است؛ اندازه گودالها بايد بزرگتر از اندازه ذخيره معدني باشد تا زماني که ديوارههاي گودال محکم شوند تا مانع ريزش آنها شود. در نتيجه، تعداد موادي که بايد به بيرون از معدن انتقال داده شود تا به کانه دسترسي پيدا کند زياد است.

حفاريهاي زيرزميني داراي خرابي و اخلالهاي کمتري در سطح زمين هستند و تعداد موادي که بايد براي دسترسي به سنگ معدن يا کانه به بيرون از معدن انتقال داده شوند بهطور قابل ملاحظهاي کمتر از حفاري نوع روزميني است.

مقدار زيادي از اورانيوم جهاني از (ISL) (In Sitaleding) ميآيد. جايي که آبهاي اکسيژنه زيرزميني در معدنهاي کانهاي پرمنفذ به گردش ميافتند تا اورانيوم موجود در معدن را در خود حل کنند و آن را به سطح زمين آورند. (ISL) شايد با اسيد رقيق يا با محلولهاي قليايي همراه باشد تا اورانيوم را محلول نگهدارد، سپس اورانيوم در کارخانههاي آسيابسازي اورانيوم، از محلول خود جدا ميشود.

در نتيجه انتخاب روش حفاري براي تهنشين کردن اورانيوم بستگي به جنس ديواره معدن کانه سنگ، امنيت و ملاحظات اقتصادي دارد.

در غالب معدنهاي زيرزميني اورانيوم، پيشگيريهاي مخصوصي که شامل افزايش تهويه هوا ميشود، لازم است تا از پرتوافشاني جلوگيري شود.

● آسياب کردن اورانيوم

محل آسياب کردن معمولاً به معدن استخراج اورانيوم نزديک است. بيشتر امکانات استخراجي شامل يک آسياب ميشود. هرچه جايي که معدنها قرار دارند به هم نزديکتر باشند يک آسياب ميتواند عمل آسيابسازي چند معدن را انجام دهد. عمل آسيابسازي اکسيد اورانيوم غليظي توليد ميکند که از آسياب حمل ميشود. گاهي اوقات به اين اکسيدها کيک زرد ميگويند که شامل ۸۰ درصد اورانيوم ميباشد. سنگ معدن اصل شايد داراي چيزي در حدود ۱/۰ درصد اورانيوم باشد.

در يک آسياب، اورانيوم با عمل سنگشويي از سنگهاي معدني خرد شده جدا ميشود که يا با اسيد قوي و يا با محلول قليايي قوي حل ميشود و به صورت محلول در ميآيد. سپس اورانيوم با تهنشين کردن از محلول جدا ميشود و بعداز خشک کردن و معمولاً حرارت دادن به صورت اشباع شده و غليظ در استوانههاي ۲۰۰ ليتري بستهبندي ميشود.

باقيمانده سنگ معدن که بيشتر شامل مواد پرتوزا و سنگ معدن ميشود در محلي معين به دور از محيط معدن در امکانات مهندسي نگهداري ميشود. (معمولاً در گودالهايي روي زمين).

پسماندههاي داراي مواد راديواکتيو عمري طولاني دارند و غلظت آنها کم خاصيتي سمي دارند. هرچند مقدار کلي عناصر پرتوزا کمتر از سنگ معدن اصلي است و نيمه عمر آنها کوتاه خواهد بود اما اين مواد بايد از محيط زيست دور بمانند.

● تبديل و تغيير

محلول آسياب شده اورانيوم مستقيماً قابل استفاده بهعنوان سوخت در راکتورهاي هستهاي نيست. پردازش اضافي به غنيسازي اورانيوم مربوط است که براي تمام راکتورها لازم است.

اين عمل اورانيوم را به نوع گازي تبديل ميکند و راه بهدست آوردن آن تبديل کردن به هگزا فلوريد (Hexa Fluoride) است که در دماي نسبتاً پايين گاز است.

در وسيلهاي تبديلگر، اورانيوم به اورانيوم دياکسيد تبديل ميشود که در راکتورهايي که نياز به اورانيوم غني شده ندارند استفاده ميشود.

بيشتر آنها بعداز آن که به هگزافلوريد تبديل شدند براي غنيسازي در کارخانه آماده هستند و در کانتينرهايي که از جنس فلز مقاوم و محکم است حمل ميشوند. خطر اصلي اين طبقه از چرخه سوختي اثر هيدروژن فلوريد (Hydrogen Fluoride) است.


کلمات کليدي :
----------------------
بمب اتم -تاریخچه بمب اتم -لیزه میتنر- مادر انرژی اتمی- اورانیوم- استخراج اورانیوم- آسیاب کردن اورانیوم-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 1310 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

شتر و تاريخچه اين جانور مفيد

شتر بيشتر از هفت هزار سال پيش اهلي گرديد و از دو هزار سال پيش تاکنون هيچ گونه شتر يک کوهانه وحشي در دنيا ديده نشده است. شتر دو کوهانه تا پيش از ۵۰۰۰ سال پيش اهلي نشده بود و هنوز نوع وحشي آن در صحراي گبي در ... ادامه ...

تعريف و تاريخچه هيدروليک

هيدروليک از کلمه يوناني " هيدرو " مشتق گرديده است و اين کلمه به معناي جريان حرکات مايعات مي باشد. در قرون گذشته مقصود از هيدروليک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هيدروليک مفهوم بيشتري بخود گرفت و معني ... ادامه ...

تعريف و تاريخچه هيدروليک

هيدروليک از کلمه يوناني " هيدرو " مشتق گرديده است و اين کلمه بمعناي جريان حرکات مايعات مي باشد. در قرون گذشته مقصود از هيدروليک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هيدروليک مفهوم بيشتري بخود گرفت و معني ومفهوم آ ... ادامه ...

از سنگ اورانيوم تا بمب اتم

● استخراج اورانيوم از معدن اورانيوم که ماده خام اصلي مورد نياز براي توليد انرژي در برنامه هاي صلح آميز يا نظامي هسته اي است، از طريق استخراج از معادن زيرزميني يا سر باز بدست مي آيد. اگر چه اين عنصر بطور طبيعي در سرتاس ... ادامه ...

مروري بر تاريخچه و بيماريزايي ويروس آنفل ...

منظور از پاندمي ، يک واگيري جهاني آنفولانزا مي باشد که توسط يک سويه جديد در جمعيت انساني ايجاد مي گردد و باعث ايجاد يک بيماري جدي و بدنبال آن انتقال آسان و گسترده بيماري از فردي به فرد ديگر مي شود . سويه هاي پاندمي در نت ... ادامه ...

نانوتکنولوژي يعني فناوري در سطح اتم

نانو از يک کلمه يوناني (به معناي چيزي کوچک تر از اندازه معمولي) گرفته شده است. واژه «نانوتکنولوژي» به معني استفاده کردن از چيزهايي در گستره ابعادي بين يک الي ۱۰۰ نانومتر است. اين فناوري هم مانند بسياري ديگر ا ... ادامه ...

آشنايي با رشته بسكتبال ( تاريخچه - قواني ...

بنام خدا بسکتبال مسابقه بسکتبال بَسکِتبال يک ورزش گروهي و با کمک يک توپ است. هدف هر تيم از انجام بازي کسب امتياز از طريق انداختن توپ در داخل حلقه تيم مقابل مي‌باشد، لذا تاکيد فراواني بر تقويت مهارت‌هاي پر ... ادامه ...

از سنگ اورانيم تا بمب اتم

● استخراج اورانيوم از معدن اورانيوم كه ماده خام اصلي مورد نياز براي توليد انرژي در برنامه هاي صلح آميز يا نظامي هسته اي است، از طريق استخراج از معادن زيرزميني يا سر باز بدست مي آيد. اگر چه اين عنصر بطور طبيعي در سرتاس ... ادامه ...

مطالبي در مورد بمب هسته اي

بمب هاي اتمي شامل نيروهاي قوي و ضعيفي اند كه اين نيروها هسته يك اتم را به ويژه اتم هايي كه هسته هاي ناپايداري دارند، در جاي خود نگه مي دارند. ▪ اساسا دو شيوه بنيادي براي آزادسازي انرژي از يك اتم وجود دارد: ۱) شكافت ... ادامه ...

مروري بر تاريخچه ليزر

در ۱۹۶۶ Theodore Maiman، اولين مخترع سيستم ليزر کريستالي ياقوتي، کاربردهاي احتمالي اين تکنولوژي جديد و هيجان انگيز را بيان کرد. مطبوعات معروف از اختراع او به گرمي استقبال کردند و ليزر را به عنوان درمان کامل کانسر و ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.10seconds