نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

طراحي و آناليز با نرم افزار ETABS

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10006799.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي طراحي و آناليز با نرم افزار ETABS

طراحي و آناليز با نرم افزار ETABS

در طراحي و آناليز با نرم افزار ETABS در ساختمان هاي بتني با قاب خمشي ويژه رعايت نکات زير ضروري است:

1- مطابق آيين نامه 2800 در ساختمان هاي داراي اهميت زياد (بناهاي ضروري) فقط بايد از سيستم هايي که ويژه هستند استفاده شود بند 2-4-7 آيين نامه 2800.

2- سيستم هاي باربر : دال دو طرفه از مناسب ترين سيستم هاي بار بر ثقلي به شمار مي رود.

3- ضخامت دال:
ضخامت دال بايد قبل از شروع عمليات مدل سازي به کمک روش دستي محاسبه شود.
بهترين و دقيق ترين روش براي اين کار استفاده از نرم افزار safe مي باشد. دال يک طبقه بايد مدل شود و کيفيت آن از لحاظ کنترل خيز و ميلگرد مورد نياز در اين برنامه کنترل شود.

در آيين نامه بتن ايران ضخامت دال:
براي دال هايي که 4 طرف آنها پيوسته ميباشد: T(min) =O/180
براي دال هايي که 4 طرف آنها آزاد باشد : T(min) = O/140
براي دو طرف آزاد ميانگين خواهيم گرفت .

4- بارگذاري :

براي برآورد بار ديوارهاي داخلي 10 سانتي متري ابتدا وزن کل پارتيشن هاي طبقه محاسبه شده سپس اين وزن روي سطح طبقه پخش مي شود. بار ديوارهاي جانبي نيز مستقيماً روي تيرهاي جانبي پخش مي شود.

5- بارگذاري جانبي زلزله:

مطابق آيين نامه 2800 ميتوان زمان تناوبي سازه را به ميزان حداکثر 25% افزايش داد مشروط به اينکه از زمان تناوبي محاسباتي (تئوري) بيشتر نشود.

(!) زمان تناوبي تجربي :T= 0. 07x (h) 0. 75 (بتني)

که منظور ضرب اين مقدار در عدد 1. 25 مي باشد.


6- در معرفي مشخصات مصالح

الف) مبناي برنامه براي تقسيم بار سقف فاصله مرکز تا مرکز مي باشد اما بار واقعي از بر تير تا بر تير قرار دارد .

ب) برنامه Etabs وزن تير ها و ستون ها را بر مبناي فاصله مرکز تا مرکز آنها محاسبه مي کند و وزن ناحيه فصل مشترک تير و ستون دو بار محاسبه مي شود که براي حل اين مشکل طبق زير عمل مي کنيم:

وزن دال به طور کامل محاسبه مي شود و در عوض وزن تير را به نسبت ناحيه مشترک آن با دال کاهش مي دهيم. در مورد ناحيه باقي مانده که بين تير و ستون مشترک است، فرض ميکنبم اين ناحيه جزء تير ميباشد و اثر کاهش آن روي ستون خواهيم ديد.

يک راه حل براي رفع اين مشکل اصلاح جرم واحد حجم و وزن واحد حجم تير ها و ستون ها مي باشد در واقع اين کار به معني تعريف چند نوع مصالح مي باشد.

W = (0. 60/0. 80) x 2400=A وزن واحد حجم اصلاح شده تير

W = [5. 00/(5. 80-0. 60)] x 2400= B kg/m 3وزن واحد حجم اصلاح شده ستون

و به همين ترتيب جرم اصلاح شده تير را حساب ميکنيم.

حال اين اين اعداد يعني ,.. A,B را در پنجره Material Property Data وارد ميکنيم. معمولاً مي توان از اثر اختلاف ارتفاع ستون چشم پوشي کرد ولي در مورد تير قابل اغماض نيست.

اين مشکل در سازه هاي بتني با مقاطع بزرگ به شدت در آناليز و طراحي دخيل ميباشد اما در سازه هايي با مقاطع کوچک و نيز سازه هاي فولادي چندان تأثيري ندارد.

7- معرفي مقاطع:

در جعبه Reinforcement Data اگر مقادير آرماتور در دو انتها تعيين شود طراحي دقيق تر خواهد شد در غير اين صورت Etabs خودش محاسبه ميکند.

8- معرفي مقطع دال :

در صفحه Wall/Slab section براي دال هاي مسطح ضخامت غشايي با ضخامت خمشي همواره برابر است(برابر ضخامت خود دال)

المان دال سه حالت ميتواند داشته باشد:

Shell : رفتار کامل صفحه، در اين حالت تمام درجه هاي آزادي فعال مي باشد.

Membrane : رفتار صرفاً غشايي در اين حالت درجات آزادي درون صفحه اي فقط آزادند يعني (سه درجه آزادي دارند).

Plate : صرفآ خمشي در اين حالت تنها درجات آزادي برون صفحه اي فعال هستند و بقيه غير فعال .

9- معرفي حالات بار استاتيکي:

بنابر آيين نامه 2800 در ساختمان با اهميت زياد بايد اثر پيچش تصادفي لحاظ شود .

10- حالت بار ويژه (WALL) براي معادل سازي جرم و بار نيز بايد معرفي شود (توضيح در زير)

11- اگر زمان تناوبي سازه از 0. 70 بيشتر باشد بايد اثر نيروي شلاقي لحاظ شود .

12- امکان معرفي ضريب زلزله به سازه وجود دارد اما در صورت معرفي ضريب زلزله (بدون استفاده از آيين نامه هاي موجود ) اثر نيروي شلاقي لحاظ نمي شو د گزينه توزيع نيروي زلزله با معرفي ضريب زلزله User Coefficient مي باشد، يکي از راه هاي رفع اين مشکل اين است که توزيع نيروي زلزله به صورت دستي محاسبه و به برنامه معرفي شود.

راه حل ديگر که مناسب تر به نظر مي رسد استفاده از آيين نامه UBC 94 مي باشد، به راحتي مي توان پارامتر هاي آيين نامه 2800 را با آيين نامه UBC94 معادل کرد :

به تشريح چگونگي اين موضوع مي پردازيم:

اگر ضريب بازتاب را در دو آيين نامه فوق با هم معادل کنيم تمامي ضرايب حذف شده و به رابطه زير مي رسيم :

S = T0 0. 66

که ضريب T0 براي ما آشنا است (2800) حال اگر ضريب بازتاب از 2. 5 کوچکتر باشد بدون هيچ مشکلي از UBC94 استفاده مي کنيم اما در غير اين صورت ضريب را در نسبت 2. 5 به C ي محاسبه شده توسط آيين نامه UBC، ضرب کرد.

13- در Define menu>Static load cases>1994 UBC seismic Loading

اگر در تعريف و قرار دادن "S" به مشکل برخورديم يعني اگر عدد به دست آمده داراي بيش از دو رقم اعشار باشد،مي توانيد به دليل خطي بودن رابطه ضريب اهميت (ا) با "S" جاي اين دو را عوض کنيد.

14- در پنجره Define static load case names ضريب Self Weight Multiplier که ضريب لحاظ کردن وزن اسکلت سازه مي باشد تنها براي بار مرده 1 است و براي ديگر حالات بار صفر ميباشد.

15- در جعبه define mass source تعريف حالت بار WALL در واقع بار نيست و براي در نظر گرفته شدن نصف ديوار زير طبقه بام معرفي مي شود.

بار نصف ديوار زير طبقه بام صرفا جهت محاسبه جرم معرفي ميشود. اين قسمت از ديوارهاي بام، بار نيست ولي جرم است و بايد در محاسبات جرم دخالت داده شود، يادمان باشد که در مورد ديوارهاي پارتيشن هم بايد اين موضوع را رعايت کنيم يعني ديوار پارتيشن جزء بار مرده طبقه بام نيست اما نصف بار پارتيشن بايد در جرم آن لحاظ شود .

16- يادمان باشد که opening سقفي است که سختي ندارد اما ميتواند بار سطحي تحمل کند .

17- در اختصاص نواحي صلب انتهايي در جعبه Frame End Length Offsets توصيه مي شود به جاي کل ناحيه صلب تنها نصف آن از طول انعطاف پذير کسر شود (Rigid-zone factor =0. 50) .

18- مطابق آيين نامه ACI بايد ترک خوردگي مقاطع بتني در طراحي در نظر گرفته شود.

تحليل ∆ P- در سازه هاي بتني بايد با لحاظ کردن اثرات ترک خوردگي مقاطع انجام شود.

"مطابق آيين نامه ACI ممان اينرسي ستون ها در سازه هاي بتني بايد در 0. 70 و در تير ها در 0. 35 ضرب شود تا اثر ترک خوردگي در محاسبات لحاظ شود" .

19- معرفي ديافراگم صلب درجات آزادي را کاهش مي دهد. در صورت معرفي ديافراگم براي يک طبقه آن طبقه سه درجه آزادي خواهد داشت.

20- طراحي مدل:

وقتي سازه بر اساس ضوابط شکل پذيري ويژه (ACI) طراحي مي شود موارد زير کنترل توسط ETABS کنترل خواهد شد :

کنترل ميلگرد طولي تير ها

کنترل مفايت ظرفيت مقطع ستون ها

کنترل جاموت مورد نياز در تيرها و ستون ها

کنترل ظرفيت اتصال تير به ستون ها

کنترل ضابطه ستون قوي- تير ضعيف

اما ضوابط و معيارهاي اجرايي کنترل نخواهد شد به عنوان مثال برنامه موارد زير را کنترل نخواهد نمود:

جاشدن ميلگرد در عرض تير ها

همپوشاني ميلگرد در ستون ها

طول مهاري در تير ها و ستون ها

21- يادمان باشد پيش فرض برنامه براي طراحي بر اساس شکل پذيري ويژه Special مي باشد.

در بازنگري خروجي ها بک نکته اساسي اين است که اگر در نمايش نسبت نيروي موجود به ظرفيت ستون عدد نمايش شده بزرکتر از 0/1 باشد، بايد مقطع بزرگتر شود.


منابع :
----------------------
سایت شخصی مرتضی آمری نیا - americivil.com
www.parsidoc.com
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
نرم افزار ETABS-طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS-ضخامت دال-معرفی حالات بار استاتیکی-المان دال-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 3637 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

نرم افزار جامع مديريت واحد هاي مرغداري(م ...

نرم افزار جامع مديريت واحد هاي مرغداري(مادر-گوشتي-تخمگذار) اين نرم افزار جهت مديريت مزارع مرغ در كليه سطوح گوشتي و تخمگذار و کنترل فعاليتهايي که در مزارع انجام مي شود، طراحي و در فارم هاي متعدد با موفقيت راه اندازي ... ادامه ...

معرفي نرم افزار Matlab

مطلب ( MATLAB ) يکي از زبانهاي برنامه نويسي سطح بالا با تمرکز بر روي تکنيکهاي محاسباتي است. اين نرم افزار محيطي مناسب براي انجام عملياتهاي رياضي، ايجاد محيطهاي ويژوال و برنامه نويسي آسان را همزمان فراهم ک ... ادامه ...

ضرورت طراحي و نصب سيستم هيدروليک براي

● مقدمه : در حال حاضر جهت راه اندازي کوره ها با دور کم از يک الکترموتور ELIN و يک گيربکس FELENDER استفاده مي شود که بنا به دلايل فني و مشکلاتي که ممکن است در اثر اختلالات برقي بوجود آيد ، احتمال عدم توانايي در راه اند ... ادامه ...

انواع آشکارساز آناليز براي ميکروسکوپ الک ...

آشکارسازهاي آناليز که در ميکروسکوپ هاي الکتروني استفاده مي گردد، انواع مختلفي دارند. در اين مقاله سعي شده است به صورت اجمالي مزاياي نسبي آشکارسازهاي موجود، مورد بررسي قرار گيرد. اين آشکارسازها عبارتند از: EDAX) EDS،(WDX) ... ادامه ...

اصول و مفاهيم آناليز روغن در سيستم هاي ه ...

طي سالهاي اخير، توسعه و بسط روشهاي پايش وضعيت (CM) در »نگهداري پيش بينانه« (PM) در صنايع نظامي و راه آهن، منجر به راههايي براي تشخيص عيوب ماشين آلات قبل از وقوع توقف و تخريب دستگاهها شده است که از جمله اين رو ... ادامه ...

فرکانس در آناليز مودال

آناليز مودال : شناسايي خواص ديناميكي سازه مي باشد. ● خواص ديناميكي : فركانس هاي طبيعي، شكل مودها و ميرايي هرموداست در ارتعاشات هر سيستم يك تركيب خطي از شكل مودهاي آن است مانند سري فوريه كه هر تابعي را مي تو ... ادامه ...

بررسي آناليز روغن (1)

وجود يک سيستم مناسب براي تعمير و نگهداري دستگاهها، عامل بسيار موثري در عملکرد مناسب سيستم و کاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري است. تعميرات مبتني بر وضعيت دستگاه که در حقيقت کارآمدترين روش تعمير و نگهداري است با روشهاي مختلف ... ادامه ...

بررسي آناليز روغن (2)

● دوده سوخت اندازه گيري مقدار دوده سوخت در روغن موتورهاي ديزل يک روش بسيار خوب براي تعيين بازدهي احتراق در موتور است. آزمايش دوده سوخت در مشخص کردن نسبت صحيح سوخت به هوا و يا ناهنجاري هاي ديگر موتور کمک مي کند. مقد ... ادامه ...

مراقبت از ماشين آلات با آناليز روغن

آناليز روغن يکي از مهمترين و موثرترين مباحث در مراقبت وضعيت ماشين آلات است. با توسعه تکنولوژي، کنترل تجهيزات ماشين آلات و روانکارها به يک برنامه مدرن آناليز روغن تبديل شده که نتيجه آن مراقبت و نگهداري بهينه تجهيزات، صرفه ... ادامه ...

آشنايي با طراحي الگوريتم ها

تلاش بي پايان ذهن انسان هاي كنجكاو براي كشف ناشناخته ها و حل مسائل جالب يكي از جنبه هاي زيباي زندگي است. تاريخ علم نشان مي دهد كه دانشمندان و رياضيدانان متعددي عمر طولاني خود را وقف حل معماهاي مختلف و شناسايي اسرارطبيعت ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.08seconds