نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

کشت بافت و کاربرد آن در داودي

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10007025.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي کشت بافت و کاربرد آن در داودي

کشت بافت و کاربرد آن در داودي

1- تکثير از طريق کشت بافت

1-1- محيط کشت و ريزنمونه

براي تهيه ريز نمونه در داودي از برگهاي جوان نيمه باز با رنگ سبز روشن به طول 5-2 سانتي متر استفاده شده است. ضد عفوني کردن برگهاي رشد يافته در شرايط گلخانه با هيپوکلريت سديم 5% حجمي/ حجمي به مدت 5 تا 10 دقيقه و ضد عفوني کردن برگهاي گياهان رشد کرده در شرايط مزرعه با هيپوکلريت سديم 10% حجمي/ حجمي انجام گرديد.
ريز نمونه هايي به اندازه 2/1-1 سانتي متر مربع از قطعات برگي يا تک گره تهيه مي شوند. محيط کشت پايه استفاده شده شامل MS پايه (Murashige and Skoog, 1962) با نمکهاي پايه به اضافه 30 گرم در ليتر ساکارز، 1 گرم در ليتر ميوانيوسيتول، 5 ميلي گرم در ليتر تيامين HCl و همراه با 8 گرم در ليتر آگار و 7/5=pHمي باشد محيط کشت استريل شده در پتري هاي 15 * 60
ميلي متري توزيع مي شود. تنظيم کننده هاي رشد با توجه به هدف آزمايش تهيه و در محيط کشت اضافه مي شود.
باززايي شاخساره هاي نابجا از کالوس هاي حاصل از ريز نمونه هاي برگ و ساقه دو رقم تجاري داودي به نامهاي Chrysanthemum morifolium cv. Brietner (بنفش چوب بستي) و Chrysanthemum morifolium cv. Marion (کرم) در دو نوع محيط رشد مورد مطالعه قرار گرفت. محيط رشد باززايي هر دو رقم، محيط پايه MS به همراه هورمون NAA (1/0 تا 25/0 ميلي گرم در ليتر) و BA (2 ميلي گرم در ليتر) در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد در بيشتر موارد درصد باززايي ريز نمونه ساقه نسبت به برگ (در هر دو رقم) بيشتر بوده است. رشد و ريشه دهي گياهچه هاي حاصل از باززايي هر دو رقم بطور همزمان در محيط MS انجام گرفت. بيشترين ميزان توليد کالوس از ريزنمونه هاي برگ به طول 5/1 – 2 سانتيمتر روي محيط MS حاوي 5 ميلي گرم BAP و 5/0 ميلي گرم در ليتر کينتين بدست آمد. در محيط MS حاوي 2/0 ميلي گرم در ليتر IBA ريشه زايي به ميزان 100% صورت گرفت.
باززايي شاخساره از قطعات گره (Nodal segment) و نوک شاخساره (Shoot tip ) به ترتيب در محيط MS حاوي 0/1 ميلي گرم در ليترBAP و ريشه زايي در محيط MS حاوي 2/0 ميليگرم در ليتر IBA به ميزان 95% و 91% موفقيت آميز بوده است.
از نوک شاخساره و قطعات تک جوانه نيز براي تکثير سريع داودي استفاده شده است. بيشترين ميزان تکثير در محيط MS حاوي 30 گرم در ليتر ساکارز و 0/1 ميلي گرم در ليتر BAP، 2/0 ميليگرم در ليتر NAA و 10 ميلي گرم در ليتر اسيد جيبرليک حاصل شده است. ريشه زايي در زمان کوتاهي ( حدود 5 روز) روي محيط MS حاوي 0/1 ميليگرم در ليتر IAA صورت مي گيرد.
همچنينازدياد داودي از طريق کشت مريستم انتهايي نيز بر روي محيط MS حاوي Kin (2-0 ميلي گرم در ليتر)، NAA (2-0 ميلي گرم در ليتر) به تنهايي يا در ترکيب با يکديگر مورد بررسي قرار گرفت و نتايج اين بررسي نشان داد که بيشترين وزن تر کالوس (2096 ميلي گرم در هر لوله آزمايش) در غلظت 1 ميلي گرم در ليتر NAA به همراه 5/0 ميلي گرم در ليتر Kin حاصل مي شود، در حالي که در کشتهاي فاقد هورمون وزن تر کالوس 20 ميلي گرم ارزيابي گرديد. اگر چه تمايز ريشه و شاخساره در محيطهاي حاوي NAA و يا Kin وجود دارد. ولي با اين حال در محيطهاي حاوي هورمون NAA تمايز ريشه و در محيطهاي حاوي Kin سرعت رشد شاخساره بهترمي باشد. آزمايشات نشان داده که ريز نمونه هاي ساقه و برگ داودي نسبت به هورمون NAA در مقايسه با هورمون BAP حساسيت و واکنش بيشتري نشان مي دهند. بالاترين درصد باززايي شاخساره از گلچه هاي داودي، در ترکيب هورموني NAA با BAP و IAA با BAP گزارش شده است. در اين بررسي ترکيب هورموني IAA با Kin، تاثير معني داري در باززايي شاخساره نداشته است.

1-2- مرحلة فيزيولوژيکي گياه و زمان کشت

ريزنمونه هاي جوان ساقه داودي (تهيه شده از گياه 9 هفته اي) در مقايسه با ريز نمونه هاي مسن تر (تهيه شده از گياه 19 هفته اي) توليد شاخساره بيشتري در محيط کشت نشان ميدهند. علاوه بر اين باززايي شاخساره ريزنمونه هاي تهيه شده در فصل زمستان در مقايسه با بهار و تابستان بيشتر مي باشد.
براي بررسي زمان کشت، مريستم انتهايي داودي بطور ماهيانه، در فاصله بين مهر تا ارديبهشت در شرايط آزمايشگاهي مورد کشت قرار گرفت و مشاهده شد که استقرار ريز نمونه هاي تهيه شده بعد از مهر ماه کاهش نشان مي دهد بطوريکه در دي ماه به کمترين ميزان خود مي رسد. استقرار ريز نمونه هاي تهيه شده در فاصله بين فروردين تا ارديبهشت عموماً‌ 100 درصد مي باشد. همچنين در سرعت رشد ريز نمونه هاي تهيه شده در فصل بهار يک افزايش تدريجي مشاهده مي شود. باززايي آن دسته از ريز نمونه هاي انتهايي ساقه داودي که در فاصله بين فروردين تا ارديبهشت ماه تهيه و کشت شده بودند، فاقد مرحله کالزايي نشان داده شد، در حالي که ريز نمونه هاي تهيه شده در زمانهاي ديگر، اغلب مرحله کالزايي نيز نشان مي دادند.

1-3- اثر نور و دما

در مورد کشت بافت داودي، همواره استفاده از نور لامپ فلورسنت سفيد در يک تيمار نوري 16 ساعت روشنايي به همراه 8 ساعت تاريکي توصيه شده اشت. البته در بعضي موارد گزارشاتي مبني بر استفاده از 15 ساعت روشنايي به همراه 9 ساعت تاريکي نيز وجود دارد. شدت نور مورد استفاده نيز بين 3000 تا 4000 لوکس گزارش شده است.
در اغلب گزارشات، دماي مورد نياز براي رشد و نمو ريزنمونه ها ي در داودي، 22 تا 26 درجه سانتيگراد ذکر شده است.

2- کشت مريستم و توليد گياه عاري از ويروس
اعمال تيمار گرمايي 38-35 درجه سانتيگراد بر روي گياهان داودي در شرايط گلخانه اي به مدت 4 الي 37 هفته و سپس کشت مريستم منجر به توليد داودي هاي عاري از ويروسهاي virusB, vein mottle, greenflower aspermy, stunt شده است. مقايسه توليد گياهچه هاي عاري از بيماري از ريزنمونه هاي مريستم در دو حالت پيش تيمار گرمايي (37 درجة سانتيگراد به مدت 8 هفته) و بدون پيش تيمار گرمايي از جوانه هاي جانبي
(lateral shoot) با طول 4/0- 5/0 ميلي متر و روي محيط MS تغيير يافته صورت گرفت و مشاهده شد که مريستم هاي حاصل از تيمار گرمايي رشد سريعتر و بقاء بهتري نشان مي دهند. 93% از مريستم هايي که تيمار گرمايي ديده بودند شروع به پر آوري کردند در حالي که اين ميزان در مريستم هاي تيمار نشده 6/83% بود. همچنين ريشه زايي در شاخساره هاي حاصل از گياهان تيمار شده خيلي زودتر شروع گرديد. گياهچه هاي ريشه دار شده به گلدانهاي حاوي پيت موس و پرلايت منتقل شدند.

3- جنين زايي سوماتيکي
توليد جنين هاي سوماتيکي داودي در ريزنمونه هاي برگ 12 رقم از مجموع 23 رقم مورد بررسي روي محيط MS حاوي 2,4-D و BA مشاهده گرديد اما فقط باززايي 5 رقم موفقيت آميز بود.
همچنين جنين زايي سوماتيکي از ريزنمونه هاي گلبرگهاي شعاعي Dendranthema grandiflorum kitamura روي محيط MS حاوي غلظتهاي بالاي IAA و Kinetin صورت گرفت. در اين آزمايش استفاده از NAA منجر به جنين زايي گرديد اما استفاده ازIBA و 2,4-D بر روي جنين زايي تاثيري نداشت. سيتوکنين هاي BAP و Thidiazuron نيز در ايجاد جنين زايي مؤثر نبودند. همچنين در غلظتهاي پايين IAAهمراه با Kinetin و غلظتهاي مختلف BAP جنين زايي صورت نگرفت. البته در غلظتهاي بالاي BAP تعداد زيادي شاخساره نابجا توليد گرديد. در ريزنمونة برگ، هيچ کدام از ترکيبات تنظيم کننده هاي رشد مورد استفاده، منجر به جنين زايي نگرديد.
جنين زايي سوماتيکي ريز نمونه هاي برگ داودي تحت تاثير دو فاکتور نور و ساکارز، بر روي محيط اصلاح شده موراشيگ و اسکوگ (MSB) حاوي 1 ميلي گرم بر ليتر 2,4-D به همراه 2/0 ميلي گرم بر ليتر BA، مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد ريز نمونه هايي که بر روي محيط حاوي 9 تا 18 درصد ساکارز، در شرايط 28 روز تاريکي در ابتدا و به دنبال آن 10 روز روشنايي و برگشت دوباره آن به 14 روز تاريکي قرار مي گيرند جنين زايي نشان مي دهند. بيشترين ميزان جنين زايي، در غلظتهاي 12 تا 15 درصد ساکارز مشاهده مي شود و غلظتهاي کمتر ساکارز عمدتاً بر روي نمو ريشه و شاخساره ها موثر مي باشند.


منابع :
----------------------
www.ir-agri.com
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
تکثیر از طریق کشت بافت-مرحلة فیزیولوژیکی گیاه-محیط کشت و ریزنمونه-جنین زایی سوماتیکی
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 2780 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

فن آوري هسته اي و دامنه کاربرد آن

تهيه غذاي سالم تر ، پيشرفت کيفيت ابزار و وسائل، استانداردهاي اندازه گيري و ماشين ها از جمله اين موارد هستند. در تشخيص ناهنجاري هاي متابوليسمي و درمان سرطان ها نيز سودمند است. کاربردهاي فضائي را تقويت مي کند ، و در تولي ... ادامه ...

تکنيک هاي تهيه و توليد کشت آگار

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده هاي خود به مناطق ديگر از باد کمک مي گيرند. در صورت عدم رعايت نکات بهد ... ادامه ...

زئوليت و کاربرد آن در آبزي پروري

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن راندمان و بهره دهي واحدهاي توليدي مد نظر قرار گرفته است . براي دس ... ادامه ...

آشنايي و کاربرد راديواکتيويته

● ديدکلي: مواد راديواکتيو از اتم هاي ناپايداري تشکيل مي شوند که تجزيه مي شوند و انرژي سطح بالايي به نام تابش راديواکتيو را آزاد مي کنند اين اتمها نهايتا عناصر جديدي را تشکيل مي دهند. سه نوع تابش راديواکتيو وجود دارد ک ... ادامه ...

فهرستي از ۲۰ حلال مختلف ، کاربرد و اثرات ...

حلال جزء مهمي از محلول است. حلال ها مواد شيميايي هستند که مواد ديگر را در خود حل مي کنند. حلال ها به طور کلي به دو دسته حلال هاي قطبي و حلال هاي غير قطبي تقسيم مي شوند. در حلال قطبي، ذرات تشکيل دهنده حلال قطبي بوده و يکد ... ادامه ...

هورمون هاي گياهي و کاربرد آن در گياه و ب ...

واژه هورمون به موادمعيني اطلاق مي شود که در بخشي از موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثرات فيزيولوژيکي محسوسي در ديگر قسمتهاي آن به جا مي گذارد و در تراکم هاي بسيار کم فعالند.اين تصور کلي در اصل در قلمرو فيزيولوژيکي ح ... ادامه ...

آشنايي با الياف پلي استر توخالي و کاربرد ...

توليد و مصرف فيلامنت هاي مصنوعي (سنتيتيک) از ۱۹۴۰ تجاري شد و امروزه سهم قابل توجهي از الياف مصرفي را شامل مي شود. اين الياف، داراي اختلافاتي با الياف طبيعي هستند، اما به دليل امکان آميزه کاري و اختلاط دو يا چند پليمر، عل ... ادامه ...

پوشش هاي نانومتري و کاربرد آنها در موتور ...

کاهش ذخائر سوختي فسيلي، رقابت هاي اقتصادي و مسائل زيست محيطي، ما را به سمت ساخت موتورهايي با کارايي بالاتر مي برد. روش هاي مختلفي براي رسيدن به اين هدف وجود دارد. با افزايش دماي کاري داخل موتور و خنک نگه داشتن جدار بير ... ادامه ...

طيف سنجي مادون قرمز و کاربرد آن در شناسا ...

طيف سنجي مادون قرمز يکي از روش هاي خوب و متداولي است که از سال ها پيش براي تجزيه و شناسايي پليمرها و برخي افزودني هاي آنها، مورد استفاده قرار گرفته است. پليمرها در زندگي روزمره به وفور يافت مي شوند. از لفاف و پوشش ه ... ادامه ...

توصيه هاي فني کاربرد خرمنکوب هاي تيلري

خرمنکوب هاي نوع تيلري از جمله ماشين هاي کشاورزي متداول در شمال کشور است که بيشتر کشاورزان که سطح زير کشت کمي دارند براي عمليات خرمنکوبي شالي از آن استفاده مي کنند. اين نوع خرمنکوب ها ساختمان بسيار ساده اي دارند. اما در ص ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.10seconds