نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

نوسان ساز هاي سينوسي

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10007927.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي نوسان ساز هاي سينوسي

نوسان ساز هاي سينوسي

نوسان ساز هاي سينوسي کاربرد گسترده اي در الکترونيک دارند.اين نوسان سلز ها منبع حامل فرستنده ها را تامين مي کنندوبخشي از مبدل فرکانس را در گيرنده هاي سوپر هيترودين تشکيل مي دهند.نوسان ساز ها در پاک کردن وتوليد مغناطيسي در ضبط مغناطيسي و زمانبندي پالسهاي ساعت در کار هاي ديجيتال به کار مي روند.بسياري از وسايل اندازه گيري الکترونيکي مثل ظرفيت سنج ها نوسان ساز دارند.

نوسان ساز هاي سينوسي انواع مختلفي دارند اما همه آنها از دو بخش اساسي تشکيل مي شوند:

بخش تعيين کننده فرکانس که ممکن است يک مدار تشديد يا يک شبکه خازن مقاومتي باشد.مدار تشديد بسته به فرکانس لازم مي تواند ترکيبي از سلف و خازن فشرده طولي ازخط انتقال يا تشديد کننده حفره اي باشد.البته شبکه هاي خازن مقاومتي فرکانس طبيعي ندارندولي مي توان از جابه جايي فاز آنها براي تعيين فرکانس نوسان استفاده کرد.

دوم بخش نگهدارنده که انرژي رابه مدار تشديد تغذيه مي کند تا آن را در حالت نوسان نگه دارد.بخش نگه دارنده به يک تغذيه نياز دارد. در بسياري از نوسان ساز ها اين قسمت قطعه اي فعال مثل يک ترانزيستور است که پالسهاي منظمي را به مدار تشديد تغذيه مي کند.

شکل ديگري از بخش نگهدارنده تشديد نوسان ساز يک منبع با مقاومت منفي يعني قطعه يا مداري الکترونيکي است که افزايش ولتاز اعمال شده به آن سبب کاهش جريان آن مي شود. قطعات نيمه رسانا يا مدار هاي متعددي وجود دارند که داراي چنين مشخصه اي هستند.


سه دسته مشخص از نوسان ساز ها را مي توان دسته بندي کرد که در ادامه اين مقاله توضيح خواهم داد:

نوسان ساز هاي فيد بک مثبت

ابتدا بهتر مي دانم تا کمي در باره فيد بک توضيح بدهم

به طور کلي هر سيستم داراي ورودي و خروجي مي باشد حا لا اگر بنا به هر علتي مقداري از خرو جي را با ورودي ها ترکيب کرده و وارد يک سيستم کنيم به اين کار فيد بک گفته مي شود که کار برد هاي فراواني در دنياي تکنولوژي دارد براي نمونه از فيد بک براي کنترول فرايند يک سيستم استفاده مي شود مثلاَ در هنگام راه رفتن شما يک سيستم(خيلي مدرن) هستيد که اطلاعات را با چشم خود گرفته و به مغز مي فرستيد ودر آنجا پردازش شده تصميم مي گيريد که چه کار کنيد اما در مورد فيد بک مثبت با يد بگويم که دو نوع فيد بک را مي توان در نظر گرفت منفي و مثبت. در فيد بک مثبت که يک مثال جالب از آن را در بالا برايتان بيان کردم هدف اغلب کنترول يک فرايند است يک مثال ديگر فرض کنيد يک ظرف از مايعي که در حال جوشيدن است در تماس با يک منبع گرما مثل شعله گاز قرار دارد با گرم شدن بيش از حد مايع از ظرف بيرون مي ريزد وآتش را کم مي کند و دماي مايع را کاهش مي دهد وبا کاهش دماي ما يع آتش دوباره احيا مي شود ومايع دو باره گرم شده وسر ريز مي کند و دوباره ... اما در فيد بک مثبت خرو جي به ورودي اضافه مي شود واز فيد بک مثبت به همين دليل براي تشديد استفاده مي شود همان مثال قبل را در نظر بگيريد با يک مايع آتشزا اين بار با گرم شدن مايع و سر ريز آن آتش شدشدتر مي شود وهمين طور تا آخر.

نکته مهم اين است که در دنياي مادي همه چيز روبه ميرايي و مردن ميرود (اي روزگار نا مراد)وچيز هايي مثل اصطکاک هميشه(بعضي موقع هاي بيشتر)مزاحم هستند در باره نوسان هم ميرايي باعث کاهش دامنه نوسان و از بين رفتن آن مي شود بنا براين از فيد بک مثبت براي جبران اين ميرايي استفاده مي کنيم.

انواع مختلفي از نوسان ساز ها که از فيد بک مثبت استفاده مي کنند وجود دارد.

نوسان ساز هارتلي

اين نوسان ساز نمونه اي از نوسان ساز هاي فرکانس پايين است که با استفاده از مدار فرکانس را تعيين مي کند ويک ترانزيستور نيز تامين کننده پالس هاي نگه دارنده است.مدار شکل زير يک تقويت کننده اميتر مشترک را نشان مي دهد که مدار بين کلکتور و بيس آن متصل شده است سر وسط سلف به طور موثر به اميتر متصل شده است (مقاومت منبع تغذيه برابر صفر فرض مي شود). تقويت کننده اميتر مشترک سيگنال ورودي خود را معکوس مي کند و سيگنال خروجي آن با سر وسط زمين شده سلف قبل از اعمال به بيس معکوس مي شود.در نتيجه در اين مدار ورودي را خود تقويت کننده تا مين مي کند. يعني فيد بک مثبت قابل تو جهي که وجود دارد باعث ايجاد نوسان مي شود و دامنه سيگنال (در فر کانس تشديد ) به سرعت افزايش مي يابد.پالسهاي ناشي از جريان بيس را پر مي کنند در نتيجه جهت ولتاژ تو ليد شده بيس را به طور منفي باياس مي کند با افزايش دامنه سيگنال ولتاز دو سر نيز زياد مي شود تا به حالت تعادل بر سد. حالت تعادل زماني روي مي دهد که اتلاف مدار ناشي از بار شدن خروجي مقاومت اهمي و جريان بيس با انرژي وارد شده از کلکتور به اين خازن برابرشود.در اين شرايط نهايي ترانزيستور مي تواند به خوبي در بيشتر قسمتهاي سيکل قطع باشد ودر هر قله مثبت بيس پالس ناگهاني به جريان بيس (وجريان کلکتو)اعمال شود.در فاصله زماني بين دو فله متوالي از طريق شروع به تخليه مي کند. اما اگر يک ثابت زماني در مقايسه با زمان تناوب نوسان بزرگ باشد مقدار کمي از ولتاژ دو سر در اين فاصله زماني از بين مي رود و مي توان را به عنوان يک منبع ثابت باياس منفي در نظر گرفت . در بسياري از نوسان ساز ها از اين روش باياس کردن استفاده مي شود. اين روش داراي مزيت جبران سازي براي هر گونه افت دامنه نوسان در اثر افزايش بار خروجي يا افت ولتاژ منبع تغذيه است.کاهش دامنه نوسان باعث کاهش باياس مي شود به طوري که ترانزيستور پالس هاي جريان بزرگتري براي ثابت نگه داشتن دامنه مي گيرد.نو سان ساز کلپيتس

نکته مهم در شکل بالانياز به وجود سه اتصال ميان مدار تنظيم شده و ترانزيستور براي ايجاد فيد بک مثبت است. اميتر به سر وسط سلف متصل مي شود ولي مي توان آن را به صورت معادل با استفاده از دو خازن برابر به طور سري مانند شکل بعد به شاخه خازني مدار متصل کرد.در اين نوسان ساز از يک فت اتصالي با مقاومت در مدار درين استفاده شده و مدار با خازن به در ين متصل شده است. بنا بر اين مدار بر خلاف تغذيه مستقيم شکل اول به طور موازي تغذيه مي شود.

خازن هاي تعيين کننده فرکانس و با خازن هاي ورودي و خروجي ترانزيستور موازي هستند و در نتيجه اين خازنها در تعيين فر کانس نوسان نيز تاثير دارند. با بزرگتر کردن و تا حد امکان تاثير اين خازنها به حد اقل مي رسد.از سوي ديگر اگربه نوساني با فر کانس بالا نياز باشد خازنهاي تنظيم بايد خيلي کوچک باشند. در اين موارد مي توان از خازنهاي ورودي و خروجي ترانزيستور به جايواستفاده کرد. يک خازن متغيير کوچک مانند شکل سوم براي تنظيم به دو سر سلف متصل مي شود. در اين مدار نيز که با پالسهاي جريان گيت شارژ و از طريق تخليه مي شود به طور خود کار باياس لازم را تامين مي کند. براي آنکه امکان زمين شدن سر متغيير خازن (و در نتيجه بيس ترانزيستور) وجود داشته باشد يک چوک با امپدانس زياد در فر کانس کار به مدار اميتر افزوده مي شود.

هر سه نوسان ساز بالا که شرح دادم در کلاس براي دامنه هاي نوسان بزرگ عمل مي کنند. براي به دست آوردن شکل موج سينوسي خروجي را بايد از مدار گرفت. مثلا با سيم پيچي که مانند شکل اول و دوم به طور القايي به مدار متصل مي شود.اگر خروجي از خود ترانزيستور گرفته شود مثلا از مقاومتي در مدار اميتر يا سورس قطار پالسي با فر کانس تکراري برابر با فرکانس تشديد به دست مي آيد.

نوسان ساز راينارتز

اين نوسان ساز چون زياد در گيرنده هاي ترانزيستوري استفاده مي شود بايد حتما در بارش مي نوشتم.در اين مدار فيد بک مثبت با اتصال مدار کلکتور به مدار اميتر با القاي متقابل وتامين مي شود. و هر دوبه مدار تعيين کننده فرکانسنيز متصل هستند. اين نوسان ساز به روش تقسيم ولتاژ پايدار مي شود ولي همانطور که نشان داده شده است اثر بازوي پاييني مقسم ولتاژ بايد با خازن کم مقاومتي خنثي شود تا سيگنال توليد شده در دوسرمستقيما بين بيس و اميتر اعمال شود . در نگاه اول به نظر مي رسد که بخش تعيين کننده فرکانس در نوسان ساز راينرتز چهار اتصال دارد ولي اتصال مثبت و منفي منبع تغذيه در واقع مشترک هستند زيرا امپدانس منبع در فرکانس نوسان ناچيز است يا بهتر است که چنين باشد.نوسان ساز کنترل شده کريستالي

و اما از همه مهمتر که حتما بايد در باره ا ش بدانيد اين مورد است چون در بعضي کاربرد ها لازم که نوسان ساز پايداري فرکانسي زيادي داشته باشد يعني يک فر کانس ثابت را بدون وابستگي به عوامل ديگر توليد کند مثل منبع موج حامل در فرستنده ها اگر کنترل تلويزيون را ديده باشيد احتمالا يک قطعه مکعبي زرد رنگ(کريستال) را در آن ديده ايد يا مدار تلويزيون يا بعضي راديو ها واز ديگر جاهايي که اين نوسان ساز به کار مي رود منابع توليد کننده پالسهاي ساعت در کامپيوتر ها و سيستم هاي ديجيتال است . روش رايج براي به دست آوردن پايداري فرکانسي لازم استفاده از کريستال پيزوالکتريک براي کنترل فرکانس نوسان است .چنينکريستالهايي(بسته به ابعاد و شکلشان)داراي فرکانس تشديد طبيعي هستنددر عمل کريستال بين دو صفحه فلزي نصب مي شود که اتصال الکتريکي با کريستال را ايجاد مي کند . را ه هاي متعددي بزاي اتصال کريستال به مدار نوسان ساز وجود دارد.که يک نمونه از آن در شکل بعدي آمده است در اين شکل کريستال بين کلکتور و بيس ترانزيستور وصل شده تا نوسان ساز کلپيتس را تشکيل دهد . خازنهاي داخلي کلکتور بيس و بيس اميتر فيد بک مثبت را تاميين مي کنند. مدار کلکتور نيازي به تنظيم ندارد سيم پيچ ثانويه ترانسفور ماتور نقطه ي خروجي را ايجاد مي کند.نوسان سازهاي مقاومت منفي

همان طور که گفتم اگريک مدار تشديد به منبعي با مقاومت منفي مناسب متصل شود نوسان خواهد کرد. که تفاوت آن با نوسان ساز هايي که قبلا گفتم اين است که تنها به دو اتصال به بخش تعيين کننده فرکانس نياز دارد.منظور از مقاومت منفي قطعه اي است که مشخصه انقالي آن(نمودار ولتاژ _جريان) حد اقل در يک محدوده ي کو چک شيب منفي داشته باشد يعني با افزايش ولتاژ لا اقل در بعضي از ناحيه هاي ولتاژي جريان آن کاهش يابدويا با افزايش جريان ولتاژ آن کاهش يابد.اين عنصر مي تواند يک قطعه خواص يا يک مدار باشد که يکي با کلي فکر طراحي کرده.

براي استفاده از يک مقاومت منفي در يک نوسان ساز از اين نوع بايد مقدار مقاومت منفي برابر مقدار مقاومت مثبت مدار تشديد متصل به آن باشد.

چون اصولا چيزي که باعث ميرايي دامنه نوسان مي شود مقاومت مثبت است(اي عنصر مزاحم)و تمام اين قصه ها که گفتيم خلا صه اش اين بود که چه طور اين ميرايي را جبران کنيم حا لا يک عنصر مطلوب مثل مقا ومت منفي را داريم که اثر ميرايي مقاومت مثبت را از بين مي برد.

ديود تونل

يکي ازقطعات نيمه رسانا که مشخصه اش يک مقاومت منفي را نشان مي دهد ديود تونل است . اين قطعه يک ديود است که غلظت ناخالصي درآن بسيار زياد وپيوند آن بسيارنازک است. شکست در ديود تونل در مقاذير باياس معکوس خيلي پايين اتفاق مي افتد و در نتيجه ناحيه ي مقاومت معکوس زياد وجود ندارد.شيب منفي در باياس مستقيم کم معمولا بين0.1 تا 0.3 ولت ايجاد مي شود.(از اين جا به بعد چند خط حرف بيخود...)_اين مشخصه جالب و عجيب ومفيدو..به دليل نفوذ در سد پتانسيل در پيوند با الکترونهايي که انرژي کافي براي عبور از اين سد ندارند به وجود مي آيد. اين اثر معروف به اثر تونل در فيزيک کلاسيک غير قابل توجيه است ولي با مکانيک کوانتومي قابل توضيح است . ديود هاي تونل را مي توان باظرفيت خيلي کمي توليد کرد و نوسان ساز هايي که با آن کار مي کنند در فرکانسهاي چند مگا هرتزي قابل ساخت هستند براي به دست آوردن بيشترين مقدار خروجي (يا همان به قول دانشجويان متعال برق ماکزيمم سويينگ متقارن) بايد نقطه کار در وسط ناحيه مقاومت منفي قرار داده شود واضح است که دامنه خروجي کمتر از يک ولت مي باشد.

نوسان ساز پوش_ پول

مشخصه مقاومت منفي را مي توان از يک مدار دو ترانزيستوري نيز به دست آورد. نمونه اين مدار در شکل زير نشان داده شده است که اساس آن از يک ملتي ويبراتور استابل تشکيل مي شود.اگر ترکيب وجود نداشته باشد شکل موج مربعي خروجي در هر دو کلکتور توليد خواهد کرد و ترانزيستورهابه طور متناوب بين قطع و اشباع تغيير وضعيت خواهند داد. وجود مدار تنظيم شده اين عملکرد را اصلاح مي کند زيرا سلف در فرکانس هاي پايين مسيري با امپدانس کم ميان کلکتور ها ايجاد مي کند در حالي که خازنها اين کار را در فرکانس هاي بالا انجام مي دهند که هر دو عملکرد معمولي مولتي ويبراتور را تحت تاثير قرار خواهد داد عملکرد مدار منطبق بر فرکانس تشديد مدار تنظيم شده است که در آن مدار تنظيم شده بيشترين امپدانس را دارد و در نتيجه خروجي مدار سينوسي است در اين فرکانس مقاومت موثر ميان کلکتورها تقريبا برابر است که قابليت هدايت متقابل ترانزيستور هاو تضعيف مدار هاي تزويج ميان ترانزيستور هاست . يکي از اين مدار هاي تزويج است ولي با خازن ورودي موازي است و اين امر مي تواند در تضعيف مدار تاثير بگذارد . براي ايجاد نوسان بايد مقاومت ديناميکي مدار بيشتر از باشد.


منابع :
----------------------
www.electricalbank.com
electronicamateur88.persianblog.com
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
نوسان ساز های سینوسی-نوسان ساز هارتلی - نو سان ساز کلپیتس - نوسان ساز راینارتز-نوسان ساز کنترل شده کریستالی-نوسان سازهای مقاومت منفی-دیود تونل- نوسان ساز پوش_ پول-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 2108 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

عوامل زمينه ساز ايجاد سنگ هاي صفراوي

اختلالات گوارشي از شايع ترين اختلالات در بسياري از جوامع از جمله جامعه ايران است. اصولا انسان از همان آغازين روزهاي زندگي با مشکلات گوارشي نظير کوليک (قولنج نوزادان) رو به رو مي شود و اين اختلالات نخستين عوارضي هستند که ... ادامه ...

تنظيم سوخت و ساز بدن و اشتها با مصرف آب ...

آب يکي از ارکان حياتي براي بدن است و بدون آب ادامه حيات انسان امکان پذير نيست. به طور متوسط ۶۰ درصد از وزن بدن از آب تشکيل شده و بسياري از فعاليت هاي طبيعي و عملکرد بدن به آب وابسته است. دکتر حميدرضا فرشچي، متخصص تغذيه د ... ادامه ...

پارامترهاي اساسي در طراحي ضربان ساز قلبي

در اين مقاله، حداقل آزمون هائي را که در آن يک مولد پالس ضربان ساز قلبي کاشتني بايد بتواند تنش ها و شرايط عملي محيط استفاده را تحمل کند، مورد بررسي قرار گرفته است. اين آزمون ها در واقع عملکرد و ايمني پايه يک ضربا ... ادامه ...

فعاليتهاي زيست محيطي شرکتهاي قطعه ساز دن ...

شرکت­هاي پيشرو در زمينه تأمين و قطعه­سازي برنامه­هاي ويژه­اي در زمينه محيطزيست دارند. بررسي اهم فعاليت­هاي اين شرکت­ها مي­تواند الگويي بسيار مناسب براي صنعتخودرو و قطعهسازي ما باشد. در اين نوش ... ادامه ...

سيستم هاي مه ساز (مه پاش) در گلخانه

سيستم هاي مه ساز (مه پاش) در گلخانه سيستم مه پاش يک ابزار بسيار موثر و کارا جهت خنک سازي و تامين رطوبت فضاهاي بزرگ يکپارچه نظير گلخانه هاي پرورش گل و گياه و قارچ، سالن هاي پرورش دام و طيور، سوله ها و فضاهاي باز يا بسته ... ادامه ...

نوسان ساز هاي سينوسي

نوسان ساز هاي سينوسي نوسان ساز هاي سينوسي کاربرد گسترده اي در الکترونيک دارند.اين نوسان سلز ها منبع حامل فرستنده ها را تامين مي کنندوبخشي از مبدل فرکانس را در گيرنده هاي سوپر هيترودين تشکيل مي دهند.نوسان ساز ها در پاک ... ادامه ...

۷ روش براي تسريع در سوخت و ساز بدن

بعضي افراد خوش شانس هستند! مثل اينکه آن ها بطور ذاتي با سوخت و ساز (متابوليسم) بالاي بدن متولد شده اند، اندام متناسبي داشته و فقط نياز به کمي ورزش دارند تا مقدار کالري بدن خود را حفظ کنند. مادر من، چنين فردي است ... ادامه ...

نوسان ساز هاي سينوسي

نوسان ساز هاي سينوسي کاربرد گسترده اي در الکترونيک دارند.اين نوسان سلز ها منبع حامل فرستنده ها را تامين مي کنندوبخشي از مبدل فرکانس را در گيرنده هاي سوپر هيترودين تشکيل مي دهند.نوسان ساز ها در پاک کردن وتوليد مغناطيسي در ... ادامه ...

کاهش سريع وزن زمينه ساز ابتلا به سنگ کيس ...

● اختلالات گوارش سلامت بدن را به خطر مي اندازد خطر شيوع بيماري هاي غيرواگير در کشور موضوعي است که بارها کارشناسان و متوليان امر سلامت کشور در خصوص آن هشدار داده اند. چندي پيش نيز رئيس دانشگاه علوم پزشکي ... ادامه ...

کشت و پرورش صدف هاي مرواريد ساز

شت و پرورش صدفهاى مرواريد ساز چندين قرن است که در کشورهاى مجاور دريا منبع معيشت و اقتصاد مى باشد. مشهورترين و باارزش ترين مرواريدهاى جهان از صدفهاى مرواريد ساز خليج فارس بدست مى آمده به طورى که سابقه صيد در خليج فا ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.09seconds