نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

پيش بيني عرضه داخلي نيروي انساني سازمانها با استفاده از مدل زنجيره مارکوف(مطالعه موردي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران)

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10008920.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي پيش بيني عرضه داخلي نيروي انساني سازمانها با استفاده از مدل زنجيره مارکوف(مطالعه موردي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران)

پيش بيني عرضه داخلي نيروي انساني سازمانها با استفاده از مدل زنجيره مارکوف(مطالعه موردي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران)

مقدمه
برنامه ريزي نيروي انساني در برگيرنده پيش بيني هاي منظمي در مورد ميزان منابع انساني مورد نياز در آينده و نحوه تأمين آن است؛ تا سازمان با توجه به پيش بيني هاي بعمل آمده، تعداد نيروي انساني مورد نياز خود را تخمين زده و در جهت پاسخگويي به تقاضا، افراد مورد نياز را از طريق عرضه داخلي يا خارجي تأمين نمايد و با استفاده بهينه از نيروهاي انساني موجود و انتخاب صحيح کارکنان آينده، شالوده بناي يک سازمان موفق را پي ريزي نمايد.
مسأله مطروحه در تحقيق اين است که عرضه خالص نيروي انساني در واحدها و پست هاي مختلف سازمان در جهت پاسخگويي به نيازمنديهاي نيروي انساني در يک برهه زماني مشخص، چگونه قابل پيش¬بيني است. زيرا سازمانها براي رفع تقاضاي نيروي انساني خود، خصوصاً در سطوح عالي، ابتدا عرضه داخلي خود را مورد ملاحظه قرار مي دهند؛ تا مشاهده کنند که نيروهاي داخلي به چه ميزان جوابگوي حرکت آتي سازمان هستند و چگونه مي توانند با تربيت و توزيع صحيح آنان برنامه هاي آينده را قرين موفقيت نمايند.
اهميت تحقيق از اين حيث مي باشد که سازمان را قادر مي سازد تا تعداد نيروي انساني مورد نياز خود را تخمين زده و به کمبودهاي نيروي انساني در هر يک از سطوح پي ببرد و به منظور جايگزيني و اتخاذ تدابير مناسب در جهت افزايش استفاده از منابع انساني در آينده اي قابل پيش بيني اقدامات مقتضي به عمل آورد.
ضرورت استفاده از مدل مارکوف به عنوان يکي از روشهاي پيش بيني عرضه داخلي که به بررسي وضعيت نقل و انتقالات پرسنلي و جابجائي داخلي درون سازمانها مي پردازد، در اينجا آشکار مي گردد چرا که تکنيکهاي علمي و معتبر آن راهنماي مناسبي براي حفظ تعادل سرمايه هاي انساني در حين تغيير و توسعه مي باشد. بنابراين تحقيق حاضر با هدف پيش بيني عرضه داخلي نيروي انساني، پيش بيني روند ورود و خروج نيرو در واحدهاي سازماني و در نهايت بررسي نحوه تخمين مازادها و کمبودها در سازمانها بر اساس مدل زنجيره مارکوف و در پاسخگويي به سؤالات ذيل انجام گرفته است
چگونه مي توان از مدل مارکوف جهت پيش بيني عرضه خالص نيروي انساني در واحدها و پستهاي مختلف سازمان براي يک دوره زماني مشخص پنج ساله استفاده کرد؟
چگونه وضعيت جذب و خروج نيروي انساني در واحدهاي مختلف سازمان از طريق مدل مارکوف قابل پيش بيني است؟
مازادها و کمبودهاي نيروي انساني در پست هاي سازماني با استفاده از خواص مارکوفي به چه صورت براي يک دوره زماني پنج ساله پيش بيني مي شوند؟
پيشينه تحقيق
در گذشته اکثر کشورهاي توسعه يافته، برنامه هاي توسعه اقتصادي را با اهداف ابتدايي سرعت بخشيدن به رشد توليداتشان و افزايش استانداردهاي زندگي تا حد امکان تنظيم کردند. بنابراين برنامه ها در چارچوب يک مجموعه کلي از فنون، براي تبديل اهداف کلي به برنامه¬هاي عملي، عيني و معقول ، مطرح گرديدند و انسان به عنوان يک عامل توليد، هر از چند گاهي در برنامه هاي توسعه، به شمار آورده مي شد.
برنامه ريزي پرسنلي مدرن از سال 1940 جهت اختصاص دادن فعاليت ها به کارمندان و توسعه ساختار شغلي، در شرايط بحراني کمبود نيرو و مهارتها مورد استفاده قرار گرفت و نخستين تعبير از برنامه¬ريزي نيروي انساني اين بود که تابعي است از برنامه¬ريزي مشارکتي با دو هدف تضمين استفاده مناسب از پرسنل جاري و تدارک نيازمنديهاي کارمندان آينده بر حسب توانايي ها، استعدادها، تعداد و سنشان ولي با توجه به تغيير و تحولات سريعي که به واسطه پيشرفت تکنولوژي در جهان ايجاد شد، نقش و جايگاه منابع انساني نيز دستخوش تغيير و تحولات سريعي شد . رويکرد مذکور به وسيله ادوارد در سال 1984 مورد انتقاد قرار گرفت. او معتقد بود که تحليل منابع انساني بايد استراتژي مشارکتي را تحت تأثير قرار دهد. بدين گونه نويسندگان مختلف از همان ابتدا برنامه¬ريزي نيروي انساني را طبق چارچوب هاي فلسفي و جهت گيريهاي خاص خودشان تعريف کردند. اين تعاريف در دوگروه با رويکرد فرايندمدار و استراتژي مدار قرار گرفتند.
معتقدان به رويکرد استراتژي مدار برنامه¬ريزي را به عنوان يک استراتژي براي اکتساب، به کارگيري، بهبود و نگهداري منابع انساني تعريف مي کنند. به عنوان مثال استاينر اهداف برنامه ريزي نيروي انساني را تداوم بخشيدن و بهبود بخشيدن به توانائيهاي سازمان براي دستيابي به اهداف مشارکتي از طريق توسعه استراتژيها، براي افزايش تشريک مساعي پرسنل در آينده اي نزديک ، تعريف کرد ولي معتقدان به ديدگاه فرايند مدار برنامه ريزي را فرايند تجزيه و تحليل نيازهاي انسان و سازمانها، تحت شرايط متغير و انجام فعاليت هاي ضروري براي ارضاي اين نيازها تعريف کرده اند. اسميت برنامه ريزي را شامل سه گام اصلي مي داند: پيش¬بيني تقاضا، تحليل عرضه و برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا به طوري که مهارتها و تخصص¬ها براي دستيابي به سود بيشتر به کار گرفته شوند. ماکالير و شانون در مقاله اي برنامه¬ريزي نيروي انساني را فرايند هموار کردن رشد و توسعه، تعيين تعداد کارمندان،کارمنديابي، جايگزيني، چرخش شغلي، آموزش، طراحي و اجرا و مديريت برنامه هاي حمايتي مثل جبران و اعطاء سود و مزايا تعريف کرده اند .
با توجه به تفاوت در تأکيد بر استراتژي و فرايند، هر دو به يک مقصد مشترک مي رسند. هر دو مي خواهند از طريق بکارگيري مؤثر منابع انساني به اهداف مشارکتي سازمان برسند و چشم انداز ذيل را دنبال مي کنند:
برنامه ريزي نيازمنديهاي پرسنل
برنامه ريزي پيشرفت شغلي
جابجايي کارکنان
برآورد پستهاي خالي
ارتقاء و برنامه هاي جانشيني
کارمنديابي و آموزش .
در واقع برنامه، نوعي تعهد به انجام فعاليت هاي معين براي تحقق هدف به شمار مي آيد و برنامه ريزي نيروي انساني نيز وسيله¬اي براي کسب مقصود است که در اين مورد مقصود عبارت است از حصول اطمينان از تأمين نيروي انساني که قادر باشد تمام فعاليت هاي مورد نياز براي رسيدن به اهداف سازمان را بر عهده گيرد . ارتباط مثبت بين برنامه ريزي نيروي انساني و عملکرد مطلوب سازمانها در اکثر تحقيقات انجام شده
به اثبات رسيده است و محققان بسياري از جمله فرانکو و داياز ، اوگاندريند ،ريچارد ، تاپيسا ، تومبلين از مدلهاي مختلف برنامه ريزي جهت طراحي الگوي مناسب منابع انساني در سازمانها استفاده کرده¬اند.
برنامه ريزي نيروي انساني بسته به نوع پيش بيني (عرضه و تقاضا) با استفاده از روشها و فنون مختلفي انجام مي گيرد. روشهاي پيش بيني تقاضا به دو دسته روشهاي عيني و ذهني تقسيم مي شوند و روشهاي پيش بيني عرضه در دو دسته تجزيه و تحليل ترک خدمت کارکنان از سازمان و تجزيه و تحليل جابجائي داخلي قرار مي گيرند . از آنجائي که در اين تحقيق بررسي عرضه داخلي سازمان مطرح است؛ روش تجزيه و تحليل جابجائي داخلي مورد استفاده قرار گرفت و مدل پيشنهادي بر يک ماتريس، که اصول بنيادي و شيوه آن برگرفته از تئوري زنجيره مارکوف مي باشد، بنا شده است که اين امکان را فراهم مي آورد تا عرضه داخلي آينده را با بکار بردن حالتهاي احتمالي و ماتريس نقل و انتقالات پيش بيني کنيم . اين تئوري اولين بار توسط يک رياضي دان بنام مارکف (1922-1856) عنوان گرديد . زنجيره مارکوف يک سلسله از متغيرهاي تصادفي (1,X2,X3,….Xn X)با خواص مارکوفي است که در حالت کلي احتمال اينکهnامين متغير تصادفي يعني Xn مقداري برابر با xn را اختيار کند وابسته به کليه مقادير متغيرهاي تصادفي قبل از آن است.P(Xn=xn|X1=x1,…,X n-1= xn-1)= P (Xn=xn|Xn-1= xn-1 )
بر اساس اين مدل از طريق فرايندهاي احتمالي آينده قابل پيش بيني است و وضعيت کنوني متأثر از شرايط گذشته است . در زنجيرة مارکوف براي برنامه ريزي منابع انساني يک ماتريس انتقال وجود دارد که آن را ماتريس انتقال منابع انساني مي نامند. در اين ماتريس حالتها و سمتهايي را سراغ داريم که هر فردي ممکن است در زمانهاي مختلف در يکي از اين حالتها يا سمتها باشد. در ماتريس مذکور افزون بر سمتها بايد براي وروديها و خروجيها نيز حالتهاي جداگانه اي در نظر گرفت چون از ماتريسها نيرو خارج نمي شود و سرانجام به حالت نهايي که همان خروجي است منتقل مي‌شود. در ماتريس انتقال منابع انساني Pij بيانگر احتمال انتقال يک فرد از سمت i به سمت j است.
1 2 … j mP= 1 P11 P12 … P1j P1m
2 P21 P22 … P2j P2m
… … … … … …
i Pi1 Pi2 … Pij Pim
m Pm1 Pm2 … Pmj Pmm

تجزيه و تحليل با تشکيل ماتريس انتقال شروع مي شود که در آن ماتريس، هر خانه درصد متوسط گذشته کارکنان را که بين طبقات شغلي از يک زمان به زمان ديگر مثل يک سال آينده منتقل شده اند را معرفي مي¬کندکه هر يک از انتقالات گذشته، احتمال انتقال آينده را معرفي مي¬کند. براي مثال اگر در يک شرکت حسابداري هر سال به طور متوسط80% شرکا در شرکت مي¬مانند و به طور متوسط 20 % شرکت را ترک مي¬کنند و 65% از حسابدارن غير ارشد هر سال در طبقه خود باقي مي مانند. 15% به طبقه حسابداران ارشد ارتقاء مي يابند و 20% شرکت را ترک مي کنند. با بکاربردن اين داده هاي قبلي که نمايانگر احتمال انتقال در هر طبقه است، عرضه شغلي در آينده طرح ريزي مي¬شود. افزايش سطح نيرو در هر طبقه در شروع زمان برنامه¬ريزي با احتمالات انتقال درون هر ستون و مجموع هر ستون عرضه خالص آينده نيروي کار را در سازمان تأئيد مي¬کند. طرح ريزي يک ساله براي شرکت حسابداري در جدول ذيل قسمت ب نشان داده است. در سال آينده همانند گذشته در شرکت مي¬توانند پيش¬بيني کنند که به همان تعداد شريک خواهند داشت(40 نفر)و به همان تعداد(120 نفر) حسابدار ارشد، اما 18 مدير و 50 نفر حسابدار غير ارشد کمتر خواهند داشت .
احتمالات انتقال
ترک خدمت J S M P الف
20% 80% P شرکا
20% 70% 10% M مدير
10% 5% 80% 5% S حسابدار ارشد
20% 65% 15% J حسابدار غيرارشد

ترک خدمت J S M P تعداد در سال پايه ب
8 32 40 P
16 56 8 80 M
12 6 94 6 120 S
32 104 24 160 J
68 110 120 62 40
کُوت، مدل مارکوف را براي انتشار کتابهاي علوم اجتماعي و ادبيات در يک کتابخانه عمومي جهت قضاوت در مورد ارزش کتابها به کار برد. نتايج تحقيق نشان داد که اگر يادگيري کتابي طي پنج سال رايج نشد آن کتاب هيچ گاه در گردش نخواهد بود و در اين پژوهش ميزان انبارش کتابهايي که مورد استفاده قرار نمي گيرند و به ترتيب کنار گذاشته مي شوند مشخص شد. گودانگ در مقاله اي به منظور افزايش صحت توليد و کيفيت محصولات به وسيله پيش بيني زمان کنترل هاي جبراني، مدل مارکوف را به کار برد. طبق نتايج به دست آمده ديدگاهي در مورد پيش بيني زمان اقدامات اصلاحي حاصل شد که مزيت زيادي از قابليت پيشگويي مدل به دست آمد .کاسيو زنجيره مارکوف را در پيش بيني عرضه داخلي نيروي انساني در سازمانها به کار برد . قهرماني نيز با استفاده از زنجيره مارکوف ، الگوي مناسب منابع انساني را براي پنج سال آينده شرکت توانير طراحي کرد و خزائي در تحقيقي ديگر زنجيره مارکوف را جهت طراحي الگوي مناسب منابع انساني و بررسي وضعيت جذب و خروج نيرو، در شرکت مهندسي آب و فاضلاب شهر تهران به کار برد . همچنين صارمي در طراحي مدل دو متغيره برنامه ريزي نيروي انساني با استفاده از مدل مارکوف و برنامه ريزي خطي ثابت کرد که با استفاده از زنجيره هاي مارکوفي مي توان ماتريس احتمالات انتقال را براي سالهاي آينده پيدا کرد لذا امکان برنامه ريزي براي يک دوره زماني معين فراهم مي¬شود . تحقيق حاضر نيز با استفاده از خواص مارکوفي به پيش¬بيني عرضه خالص نيروي انساني در هر يک از واحدها و پستهاي سازماني همچنين بررسي مازادها و کمبودهاي پرسنلي در هر يک از پستها مي پردازد.
روش شناسي تحقيق:
تحقيق حاضر از نظر هدف، تحقيقي کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، تحقيقي توصيفي و در دسته تحقيقات پيمايشي است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق، پرسشنامه¬هاي محقق ساخته¬اي بودند که توسط واحد آمار شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تکميل گرديدند. پرسشنامه ها حاوي جداولي بودند که اطلاعات مربوط به تعداد وروديها و خروجيهاي نيروي انساني به هر يک از واحدهاي مديريتي و بلافصل به تفکيک سالهاي 1384 – 1380، تعداد شاغلين هر واحد به تفکيک سالهاي1380-1384 و اطلاعات مربوط به سير ارتقاء کارکنان در آن گنجانده شده بود .
جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه کارکنان در پست هاي مديريت ستادي( دفتر مدير عامل، مديريت امورمالي، بازرگاني، برنامه ريزي ، عمليات، امور اداري، مهندسي و طرحها و تأمين و توزيع) و ادارات ستادي ( امور حقوقي، بازرسي فني، پژوهش و توسعه، حراست، روابط عمومي) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي شهر تهران مي باشد. از آنجائي که در اين تحقيق از روش زمينه يابي استفاده شده است؛حجم نمونه در بر گيرنده کليه کارکنان در واحدهاي مديريت ستادي و ادارات ستادي مي باشد. از اين رو کليه افراد جامعه سرشماري شده اند که تعداد آنها 823 نفر مي¬باشد.
با توجه به اينکه پژوهش به دنبال پيش بيني عرضه نيروي انساني با استفاده ازمدل مارکوف مي باشد از فرمولهاي خاصي که جهت پيش بيني عرضه، به کار مي رود استفاده گرديده؛ که در ذيل آورده شده است....
...

جدول شماره(11) مازادها و کمبودهاي نيرو انساني شرکت ملي پخش فرآوردهاي نفتي درسال1385
سال پست سازماني

1385 کارگر کارمند کارشناس کارشناس ارشد رئيس معاون مدير
15- 25- 41- 0 8- 3- 1-

همانگونه که مشاهده مي گردد به جز در دو مورد (کارگر و کارمند) در بقيه پستها پيش بيني هاي به عمل آمده صحيح مي باشد.
نتيجه گيري و پيشنهادات
همانگونه که ذکر شد مديران سازمانها جهت برنامه ريزي و برآورد ميزان منابع انساني مورد نيازشان در سالهاي آينده ابتدا بايد چشم انداز روشني از موجودي هاي منابع انساني خود به دست آورند تا آگاه شوند که پرسنل موجود به چه ميزان قادرند پاسخگوي تقاضاي آنان در راه دستيابي به اهدافشان باشند. در چنين شرايطي بکارگيري فنوني که عرضه داخلي نيروي انساني را برآورد مي کنند؛ کمک شاياني به آنان خواهدکرد تا اطلاعات منسجمي از عرضه داخلي سازمان خود به دست آورند. از اين رو، اين تحقيق سعي بر آن داشت تا با بررسي روند مدل زنجيره مارکوف که با تجزيه و تحليل جابجائي داخلي کارکنان ، تغييرات احتمالي عرضه را پيش بيني مي کند، مديران را در برنامه¬ريزي پرسنلي سازمانها مساعدت نمايد. همانگونه که در نتايج تحقيق مشهود است قابليت مدل در ارئه پيش بيني ميزان موجودهاي نيروي انساني در واحدها و پست هاي مختلف سازماني به اثبات رسيد و روند ورود و خروج نيرو در واحدها به خوبي نشان داده شد همچنين مشاهده گرديد که ميزان مازادها و کمبودهاي پرسنلي در کليه سمت هاي سازماني با استفاده از خواص مارکوفي قابل پيشگويي هستند. اين يافته¬ها همچنين نتايج تحقيقات قبلي مبني توانايي مدل مذکور در پيشي بيني عرضه داخلي را تأئيد کرد. بنابراين مي توان اين الگو را در شرکتهاي گسترده تر با فعاليت هاي پيچيده تر و حجم نيروي انساني بيشتر استفاده کرد و حتي الامکان با يک روش پيش بيني تقاضا که نقش مکمل را داشته باشد، ترکيب گردد. تنها محدوديت استفاده از اين مدل، اين مي باشد که نتايج آن تا هنگام عدم تغيير در اهداف و استراتژي هاي سازمان اعتبار دارد و چنانچه تغييرات عمده در خط مشيها و سياستهاي سازماني رخ دهد جريان عرضه نيروي انساني به گونه اي ديگر خواهد بود.
منابع:
آريانژاد، ميربهادرقلي و سجادي، سيدجعفر(1386).«تحقيق در عمليات 2»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
جوادين، رضا(1378).« برنامه ريزي نيروي انساني»، انتشارات دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
خزائي، فاطمه(1383).«طراحي الگوي مناسب برنامه ريزي نيروي انساني »، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي.
رضائيان، علي(1380). «مباني سازمان و مديريت»، انتشارات سمت.
صارمي، محمود( 1374). « طراحي مدل هاي دو متغيره برنامه ريزي نيروي انساني با استفاده از زنجيرهاي مارکوفي و برنامه ريزي آرماني خطي و غير خطي»، پايان نامه دکتراي دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس.
قهرماني، جعفر(1376).« طراحي الگوي مناسب برنامه ريزي نيروي انساني با استفاده از روش زنجيره مارکوف»، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي.
نوري، فيروز(1384).«طراحي الگوي مناسب برنامه ريزي نيروي انساني براي شرکت قطارهاي مسافربري رجاء»، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي.


منابع :
----------------------
فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی؛ شماره 4
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com
مولف/ان: رضوان صحرائی - عباس عباس پور
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
برنامه ریزی نیروی انسانی- زنجیره مارکوف- پست سازمانی- عرضه داخلی
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 3538 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

RFID و زنجيره عرضه

فن آوري RFID بر اساس مفهوم ساده اي پديد آمده است. اين فن آوري از دو عنصر تشکيل شده که از طريق انتقال راديويي با يکديگر در تماسند: يک برچسب و يک reader برچسب (Tag) ، يک چيپ (تراشه) و يک آنتن است که بر روي هر ... ادامه ...

کدام آتشفشان هاي ايران فعالند

بررسي آتشفشان ها در ايران نشان مي دهد ايران داراي پنج آتشفشان دماوند ، سبلان ، تفتان ، بزمان و سهند است که از اين تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماوند جز آتشفشانهاي فعال فعال محسوب مي شوند. زمين در ابت ... ادامه ...

زالو جانوري با نيروي مافوق الطبيعه

بدليل اثر ضد انعقادي هيرودين (Hirudin) بزاق زالو، امروزه در تحقيقات جديد ثابت شده است که پس از عمل جراحي آنژيوپلاستي قلب و بطور کلي در بيماري هاي کرونري قلب، زالو مي تواند نقش مؤثري ايفا کند و Risk جراحي و Sid ... ادامه ...

روانكارهاي مورد استفاده در نيروگاه هاي ه ...

نيروگاه اتمي بررسي شده در اين مقاله داراي ۲ رآكتور است كه ضخامت جداره فولادي هريك۲۰ سانتيمتر، قطر۴/۸ و ارتفاع آنها۱۲/۸ متر است. اين راكتورها درون سيلوهايي به ارتفاع۵۸ متر از بتون مسلح به قطر۱/۸ متر قرار دار ... ادامه ...

رصدخانه هاي مهم ايران و جهان

● رصدخانه هاي مهم جهان الف) رصدخانه پولکوفو روسيه. يکي از معروفترين و قديمي ترين رصد خانه هاي دنيا است و در گذشته، اغلب آن را «پايتخت ستاره شناسي دنيا» مي ناميدند. هنگامي که در سال ۱۸۳۹ م. رص ... ادامه ...

فناوري زيست پالايي براي حذف آلودگي هاي ن ...

فرآورده هاي نفتي از پرمصرف ترين مواد شيميايي در دنياي مدرن امروز محسوب مي شوند. با توجه به حجم عظيم سوختي که براي توليد نيرو در اتومبيل ها و ايجاد حرارت در خانه ها نياز است و فراواني دفعاتي که يک بشکه نفت م ... ادامه ...

علل افتادگي بيني بعد از جراحي زيبايي

گاهي شما ميليون ها تومان خرج مي کنيد تا بيني تان سربالا شود ولي بعد از مدتي، مي بينيد که بيني تان دچار افتادگي شده و وقتي به جراح تان هم گله مي کنيد، جواب مي شنويد که: «تقصير خودتان است؛ چون خودتان نسبت به مراقبت ه ... ادامه ...

۷ پيش شرط صندل

فصل تابستان و بهار، فصلي است که بسياري از بانوان و آقايان به فکر پوشيدن صندل مي افتند ولي پاهايي با ناخن هاي بلند و نامرتب و پاشنه هاي کبره بسته در صندل چندان زيبا نخواهد بود.... اگر قصد داريد سري به جا کفشي تان بزن ... ادامه ...

اين چسب که بر بيني او مي بيني...

حتما شما هم کساني را توي کوچه و خيابان ديده ايد که روي بيني شان چسب زده اند. شايد توي تلويزيون، موقع تماشاي مسابقات ورزشي هم چشم شان به اين چسب ها روي بيني برخي ورزشکاران افتاده باشد. احتمالا بعضي از آنها تازه بيني شان ... ادامه ...

بررسي مخازن نفتي و گازي

انجام يک عمليات نمودارگيري موفق به چندين فاکتور مهم بستگي دارد. مهمترين آنها نمونه گرفته شده از سيال سازند، بدون هيچ آلودگي و مخلوط شدگي با مواد ديگر، و آزمايش آن در آزمايشگاه و در شرايط مخزني است. ۱) قسمت ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.17seconds