نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

آشنايي با بانک هاي خازني

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10010070.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي آشنايي با بانک هاي خازني

آشنايي با بانک هاي خازني

مي دانيم در شبکه هاي جريان متناوب توان ظاهري که از مولدها دريافت مي شود به دو بخش توان مفيد و غير مفيد تقسيم مي شود . نحوه اين تقسيم به شرايط مدار بستگي دارد به اين معني که هر قدر ضريب توان CosΦ به يك نزديکتر باشد سهم توان مفيد بيشتراست . اين اتفاق در مدارتي رخ مي دهد که مصارف اهمي آن بيشتر است .مانند سيستمهاي روشنايي يا توليد گرما توسط انرژي برق . اما مي دانيم که سهم عمده مصارف شبکه ها را مصرف کننده هاي (اهمي – سلفي ) دريافت مي کنند . مانند الکتروموتورها – ترانسفورماتورهاي توزيع – چوکها و .... که درآنها سيم پيچ يا سلف نقش اصلي را ايفا مي کند . در سيمپيچها به علت خاصيت ذخيره سازي انرژي الکتريکي بصورت ميدان مغناطيسي توان همواره بين شبکه و سلف رد و بدل مي شود . سلف در يک چهارم زمان تناوب توان دريافت مي کند و در يک چهارم بعدي زمان ، توان را به شبکه پس مي دهد .

مي دانيم در شبکه هاي جريان متناوب توان ظاهري که از مولدها دريافت مي شود به دو بخش توان مفيد و غير مفيد تقسيم مي شود . نحوه اين تقسيم به شرايط مدار بستگي دارد به اين معني که هر قدر ضريب توان CosΦ به يك نزديکتر باشد سهم توان مفيد بيشتراست . اين اتفاق در مدارتي رخ مي دهد که مصارف اهمي آن بيشتر است .مانند سيستمهاي روشنايي يا توليد گرما توسط انرژي برق . اما مي دانيم که سهم عمده مصارف شبکه ها را مصرف کننده هاي (اهمي – سلفي ) دريافت مي کنند . مانند الکتروموتورها – ترانسفورماتورهاي توزيع – چوکها و .... که درآنها سيم پيچ يا سلف نقش اصلي را ايفا مي کند . در سيمپيچها به علت خاصيت ذخيره سازي انرژي الکتريکي بصورت ميدان مغناطيسي توان همواره بين شبکه و سلف رد و بدل مي شود . سلف در يک چهارم زمان تناوب توان دريافت مي کند و در يک چهارم بعدي زمان ، توان را به شبکه پس مي دهد .

درست است که نتيجه رياضي اين عمل يعني عدم مصرف انرژي زيرا توان داده شده به سلف با توان دريافت شده از ان برابر است اما در عمل اين اتفاق رخ نمي دهد زيرا توان پس داده شده به شبکه امکان استفاده را براي مولد ايجاد نمي کند و اين توان در هر حالتي از مولد دريافت شده است . و براي رسيدن به مصرف کننده اهمي – سلفي از شبکه توزيع شامل : سيمها – کابلها و ... عبور کرده است. نتيجه اينکه سلف تواني را از مولد دريافت مي کند اما اين توان را به شبکه پس مي دهد . اين توان قابل استفاده نيست و در مسير عبور تلف مي شود . پس مقدار از توان تلف مي شود . مصرف کننده هاي فوق براي انجام اينکار به توان مذکور نياز دارند اما اين توان براي شبکه مضر است و زيانهاي زير را در پي دارد :اضافه شدن جريان مولد و درنتيجه نياز به مولدهايي با توانهاي بيشتر

- چون جريان شبکه زياد مي شود به سيمها و کابلهايي با سطح مقطع بالاتر براي کاهش افت ولتاژ نياز است که اين موضوع هزينه اوليه شبکه را افزايش مي دهد .

- اتلاف توان در شبکه هاي توزيع بصورت حرارت روي مي دهد در نتيجه هر کاري کنيد نمي توانيد از اين اتلاف جلوگيري کنيد . نتيجه اين اتلاف توان ،کاهش ولتاژ مصرف کننده مي باشد که اين موضع راندمان مصرف کننده را پايين مي آورد .

- نمي توان اين توان را به مصرف کننده هاي اهمي سلفي تحويل نداد زيرا کار آنها مختل مي شود .

خازن ناجي شبکه هاي توليد و توزيع

توان هم در خازنها بصورت توان غير مفيد است درست مانند سلفها در يک چهارم پريود موج متناوب ،توان دريافت مي کنند و در يک چهارم بعدي توان را تحويل مي دهند پس خازنها هم مانند سلفها باعث افرايش توان راکيتو ( غير مفيد ) شبکه مي شوند اما اتفاق بامزه زماني روي مي دهد که خازن و سلف با هم در شبکه قرار گيرند .

اين دو برعکس هم عمل مي کنند . يعني زماني که سلف توان مي گيرد خازن توان مي دهد و زماني که سلف توان مي دهد خازن توان مي گيرد . پس توانهاي غير مفيد اين دو فقط يکبار از شبکه دريافت مي شود و در زمانهاي بعد بين آنها تبادل مي شود بدون اينکه مولد اين توان را تحمل کند . پس مصرف کننده هاي اهمي سلفي توان راکتيو خود را دريافت مي کنند و مولد و شبکه توزيع آنرا توليد و پخش نمي کنند زيرا اين کار را خازن انجام مي دهد . اين خازنها از حالا به بعد ، خازنهاي اصلاح ضريب توان نام مي گيرند و وظيفه آنها تامين توان راکتيو مورد نياز مصرف کننده هاي اهمي سلفي است .

اتصال خازن به شبکه

خازنهاي اصلاح ضريب توان بايد در شبکه بصورت موازي قرار گيرند . براي اينکار در شبکه هاي تکفاز بايد به فاز و نول وصل شوند و در شبکه هاي سه فاز پس از اتصال بصورت ستاره يا مثلث آنگاه به سه فاز متصل مي شوند . اين خازنها بايد از انواعي انتخاب شوند که بتوانند دايمي در مدار قرار گيرند پس بايد بتوانند ولتاژ شبکه را تحمل کنند در محاسبه خازن از انواعي استفاده مي شود که ولتاژ مجاز آنها 15% بيشتر از ولتاژ شبکه باشد .

محاسبه خازن

نقش خازن در شبکه کاهش توان راکتيو مصرف کنند هاي اهمي – سلفي از ديد مولدها است . با اين اتفاق ضريب توان مفيد به يک نزديک مي شود . پس با کنترل ضريب توان امکان کنترل توان راکتيو وجود دارد . اين کار بکمک يک کسينوس في متر صورت مي گيرد . يعني بکمک کسينوس في متر مي توان دريافت که ضريب توان و در نتيجه توان راکتيو در چه وضعيتي قرار دارد .

خازن مذکور بايد برابر نياز شبکه باشد در غير اينصورت خود توان راکتيو از مولد دريافت مي کند و همچنين سبب افزايش ولتاژ آن مي شود . پس بايد خازن مطابق نياز شبکه محاسبه شود . پرسش : شبکه به چه مقدار خازن نياز دارد ؟

پاسخ : مقداري که ضريب توان را به يک نزديک کند . اين مقدار خازن خود توان راکتيوي ايجاد مي کند که توان راکتيو مصرف کننده اهمي – سلفي را جبران مي کند . پس مقدار خازن به مقدار توان راکتيو مدار بستگي دارد . هر قدر اين توان قبل از خازن گذاري بيشتر باشد ، اندازه خازن نيز بزرگتر خواهد بود .

با توجه به مطالب گفته شده بايد براي محاسبه خازن دو مقدار مشخص شود :

يک – مقدار ضريب توان شبکه قبل از خازن گذاري

دو – مقدار ضريب توان شبکه بعد از خازن گذاري که انتظار داريم شبکه به آن برسد

سه - اندازه توان اکتيو

پس از تعيين اين مقاديرمراحل زير را پي مي گيريم . براي مقدار ضريب توان مطلوب مثلا عدد 9/0 مقدار خوبي است . حال دو مقدار ضريب توان داريم يکي ضريب توان شبکه قبل از خازن گذاري و ديگري ضريب توان مطلوب که مي خواهيم با گذاردن خازن به آن برسيم . بکمک رابطه زير مقدار توان راکتيو مورد نظر را که با آمدن خازن تامين مي شود محاسبه مي کنيم . ( توجه : در خريد خازنهاي اصلاح ضريب توان بجاي فارد براي تعيين ظرفيت خازن از ميزان توان راکتيو آن خازن سخن گفته مي شود.)


منابع :
----------------------
http://www.ewa.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=561&mode=thread&order=0&thold=0
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
بانک های خازنی-خازن ناجی-اتصال خازن به شبکه-محاسبه خازن-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 6722 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

نسخه اي براي آشنايي با گياهان دارويي

دانه، برگ، ريشه، عصاره و پوست درختان و انواع گياهان موجود در طبيعت، اولين ترکيباتي بود که آدمي از بدو تولد به جاي قرص و ديگر داروهاي شيميايي از آن براي درمان بيماري ها بهره گرفته است. اين ترکيبات اگرچه جنبه ... ادامه ...

آشنايي با مباني چاه نگاري ـ نگار هاي ال ...

● واژگان ▪ مقاومت ويژه الکتريکي: ميزان مقاومت مواد در برابر جريان الکتريسيته (حرکت الکترون) در درون آن است. با بدست آوردن مقاومت ويژه مي توان برخي از اين خواص را شناسايي کرد. مقاومت ويژه الکتريکي مبناي محاسبه ميزان ... ادامه ...

آشنايي با مباني چاه نگاري ـ نگار هاي ال ...

▪ چاه نگاري هسته اي در چارچوب چاه نگاري هسته اي مي توان از اندازه گيري هاي زير نام برد: الف) نگار اندازه گيري پرتو زايي گاماي طبيعي (چاه نگاري GR (پرتوي گاما)) بعضي مواد و سازند ها داراي پرتوزايي طبيعي هستند. ... ادامه ...

معرفي بانک ژن BT بيوتکنولوژي کشاورزي

بر اساس گزارشات سازمان ملل ، حدود ۸۰۰ مليون نفر از جمعيت جهان ( ۱۴ در صد ) دچار نفر فقر غذايي هستند که تا سال ۲۰۲۰ به يک ميليارد نفر خواهد رسيد. از سوي ديگر ، بشر با استفاده نسبتا کامل از منابع و امکانات موجود ، امروزه ب ... ادامه ...

تعريف نانوتكنولوژي و آشنايي با آن 1

نانوتكنولوژي، فناوري جديد است كه تمام دنيا را فرا گرفته است و به تعبير دقيق تر «نانو تكنولوژي بخشي از آينده نيست بلكه همه آينده است» . در اين نوشتار سايتnano بعد از تعريف نانوتكنولوژي و بيان كاربردهاي آن دلاي ... ادامه ...

تعريف نانوتكنولوژي و آشنايي با آن 2

● با استفاده از اين فرم هاي بسيار كوچك چه وسايلي مي توانيم ايجاد كنيم؟ Feynman در ذهن خود يك» دكتر مولكولي «تصور كرد كه صدها بار از يك سلول منحصربفرد كوچك تر است و مي تواند به بدن انسان تزريق شود و درون بد ... ادامه ...

Free Lossless Audio Codec آشنايي با کدک ...

تعريف FLAC : FLAC در واقع بيانگر Free Lossless Audio Codec مي باشد. اين کدک فرمت و قالبي براي فايلهاي صوتي شبيه به ام پي 3 است با اين تفاوت که Lossless است به اين معني که صوت پس از فشرده شدن در FLAC هيچ گونه Loss يا از ... ادامه ...

اهميت حفاظت ديناميکي ژرم پلاسم گندم در ب ...

حفاظت از تنوع ژنتيکي گياهي گونه هاي زراعي با ذخيره سازي بذر و ديگر اندامهاي قابل تکثير در بانکهاي ژن انجام مي شود. در حال حاضر سيستم حاکم برمديريت اکثر بانکهاي ژن، سيستم حفاظتي ايستا يا استاتيک است. با اين سيستم تنوع ژن ... ادامه ...

با آندوسكوپي چقدر آشنايي داريد؟

بدن از بخش‌هاي مختلفي تشكيل شده است كه بسياري از آنها از بيرون قابل مشاهده نيستند اما حتي اين بخش‌هاي غيرقابل مشاهده هم مثل اعضاي سطحي بدن، دچار بيماري‌هاي مختلف مي‌شوند و در اين مواقع بايد به دقت مور ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.09seconds