نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

عوامل داخلي تغيير دهنده سطح زمين

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10010961.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي عوامل داخلي تغيير دهنده سطح زمين

عوامل داخلي تغيير دهنده سطح زمين

ديد کلي
پوسته جامد زمين در طي تاريخ زمين شناسي ثابت نبوده بلکه تحت تاثير عوامل داخلي و خارجي دائما و در حال تغيير شکل بوده و هست. گاهي در قله کوهي ، فسيل‌هايي مشاهده مي‌کنيم که اين فسيل‌ها زماني در اعماق دريا زندگي مي‌کردند. اين واقعيت بيانگر اين است که نيروهايي سبب شده‌اند که توده‌هاي عظيمي که در کف درياها تشکيل شده‌اند، به اين صورت تغيير مکان دهند.

از پيدايش زمين تا کنون دو دسته نيروهاي داخلي و خارجي در جهت عکس يکديگر مشعول فعاليت بوده‌اند و شکل فعلي زمين نتيجه‌اي از اعمال اين دو نيرو مي‌باشد.

نيروهاي خارجي سعي در صاف نمودن سطح زمين هستند و نيروهاي داخلي بيشتر باعث تشکيل ارتفاعات و پستي‌ها مي‌شوند. نيروهاي داخلي سطح زمين را به دو دسته حرکات خشکي‌زايي (Epirogenese) و حرکات کوهزايي (Orogenese) تقسيم مي‌نمايند.
حرکات خشکي‌زايي (Epirogenese)
حرکات خشکي‌زايي شامل حرکاتي از پوسته جامد است که در آن قسمتي از پوسته جامد زمين بطور آرام در مدت فوق‌العاده طولاني بطور قائم پايين يا بالا مي‌رود. در اثر اين حرکات ساختمان‌هاي زمين شناسي تقريبا ثابت مانده و ساختمان‌هاي جديدي توليد نمي‌گردد. بلکه اين حرکات موجب تغييرات عمده‌اي در نواحي رسوبگذاري شده و سواحل درياها را تغيير مي‌دهد.

وقتي در اثر حرکات خشکي‌زايي ناحيه‌اي با آهستگي نشست مي‌کند دريا به تدريج در آن پيشرفت نموده و آب دريا نواحي وسيعي از آن را مي‌پوشاند و در نتيجه ناحيه رسوبگذاري وسعت مي‌يابد. چنين پديده‌اي را پيشروي دريا مي‌نامند. اگر عکس حالت قبلي اتفاق بيافتد و ناحيه‌اي در اثر حرکات خشکي‌زايي به آهستگي صعود نمايد در اين ناحيه دريا به تدريج عقب‌نشيني مي‌کند. چنين پديده‌اي را پسروي دريا مي‌نامند.


حرکات کوهزايي (Orogenese)
به حرکاتي از پوسته جامد زمين که نواحي نسبتا محدودي را شامل شده ولي در اين نواحي در زمان نسبتا کوتاهي شديدا اثر کرده و ساختمان‌هاي زمين شناسي جديد توليد مي‌کند را حرکات کوهزايي مي‌نامند. اين حرکات سبب ايجاد کوهستان‌ها و پيدايش سلسله جبال‌ها مي‌شوند. از طرف ديگر اين نيروهاي داخلي فعاليت‌هاي ديگري نيز در زمين داشته و باعث بوجود امدن پديده‌هاي مختلفي از قبيل آتشفشان (Vulcanismus) ، چين (Fold) ، زمين لرزه (Earth quake) ، گسل (Fault) ، دگرشيبي (Uncinformity) و بالاخره درزه و شکاف (Joint) مي‌شود.
زمين لرزه
جابجايي و يا فروريختگي نقطه‌اي از قشر جامد زمين بخصوص در مناطق سست پوسته جامد زمين باعث ارتعاش‌هايي در سطح زمين مي‌شود که حرکت حاصل از اين ارتعاشان باعث بوجود آمدن زمين‌لرزه مي‌شود. زمين‌لرزه‌ها را مي‌توان از فاصله چندين هزار کيلومتري بوسيله لرزه نگارهاي دقيق ثبت کرد.


* عوامل پيدايش زلزله :
از عواملي که باعث پيدايش زمين لرزه مي‌شوند مي‌توان عوامل ساختماني و يا تکتونيکي بخصوص ايجاد گسل‌ها ، فوران‌هاي آتشفشاني و يا بطور مصنوعي انفجار بمب‌هاي اتمي را نام برد.

* علت بروز زلزله :
افزايش بيش از حد فشار داخل سنگ گسستگي ايجاد شود مي‌باشد. بدين ترتيب که انرژي مدت‌ها در سنگ ذخيره شده است و در اثر گسستگي بطور ناگهاني آزاد شده و سبب ايجاد امواج زلزله مي‌گردد.

چين
چين عبارت از پيچ و خم‌هاي موجي شکل که در اثر فشارهاي جانبي در سنگ‌هاي پوسته جامد زمين بوجود مي‌آيد. نيروهايي که باعث تشکيل يک چين مي‌شود در مدت زمان بسيار طولاني به سنگ هاوارد مي‌آيند و به همين خاطر باعث تغيير شکل سنگ‌ها به صورت پلاستيکي مي‌شوند و از گسيخته شدن سنگ‌ها جلوگيري مي‌کنند.

چين‌ها انواع مختلفي دارند که بر حسب شکل مي‌توان آنها را به سه دسته تاقديس ، ناوديس و چين‌هاي خوابيده تقسيم‌بندي کرد. البته چين‌ها را مي‌توان بر مبناهاي ديگري نيز تقسيم‌بندي کرد مثل طبقه‌بندي هندسي و ... .
گسل (Foult)
اگر نيروهاي وارد بر طبقات به نحوي وارد شوند که منجر به شکستگي و جابه‌جايي توده سنگ‌ها شود باعث بوجود آمدن گسل‌ها مي‌شود. در نتيجه گسل عبارت است از شگستگي‌هايي که در آن طبقات دو طرف شکاف نسبت به هم کم و بيش تغيير مکان داشته باشند. اين تغيير مکان ممکن است قائم ، مايل و يا افقي باشد. اگر شيب گسل با شيب طبقات در يک جهت باشد. گسل را همگرا و اگر شيب گسل با شيب طبقات در دو جهت مختلف باشد گسل واگرا مي‌باشد.

بر اساس نوع حرکت سنگ‌هاي کمربالا و کمرپايين گسل ، گسل‌ها را به گسل‌هاي نرمال ، معکوس ، رانده يا تر است. --روراند-- يا --اورتراست-- (overthrust) ، افقي ، --هورست-- (Horst) و --گرابن-- (graben) تقسيم‌بندي مي‌کنند.


ناپيوستگي (Uncomfermity)
اگر در سطح طبقات چين‌خورده يا فرسايش يافته رسوبات جديدي گذاشته شود. سطح فرسايشي يا سطحي که رسوبات جديدتر را از رسوبات قديمي جدا مي‌کند. سطح ناپيوستگي و اين انفصال و جداشدگي در رسوبگذاري را که در اثر تغيير در وضع ناحيه بوجود آمده است را ناپيوستگي مي‌نامند. طول زماني که رسوبگذاري انجام نگرفته است متفاوت بوده و در بعضي موارد ممکن است خيلي طولاني بوده و شامل يک يا چند دوره زمين شناسي باشد. در برخي حالات نيز ممکن است اين زمان بسيار کوتاه باشد.

ناپيوستگي‌ها را به چند دسته ناپيوستگي‌هاي موازي که خود به دو دسته ناپيوستگي موازي بدون فرسايشي (Para Conformity) و ناپيوستگي فرسايشي (Disconformity) ، ناپيوستگي دگرشيبي يا دگرشيبي زاويه‌اي (Angular Unconformity) ، ناپيوستگي غير هم جنس (آذرين پي) (Non conformity) تقسيم مي‌شوند.
درزه‌ها
درزه‌ها عبارتند از شکستگي هاي منظمي در سنگ‌ها ، بدون اينکه در امتداد آنها هيچگونه حرکت و جابجايي صورت نگرفته باشد. طول درزه‌ها از چند سانتيمتر تا چندين صد کيلومتر ممکن است تغيير کند ولي عرض آنها معمولا کم بوده و در حدود سانتي‌متر مي‌باشد. درزه‌ها غالبا به موازات هم قرار مي‌گيرند و بصورت سري يا دسته ظاهر مي‌شوند که به آن دسته درزه (Joint set) مي‌گويند. در يک سنگ ممکن است اين دسته درزها عرضي ، طولي يا مايل بوده و همچنين همديگر را قطع نمايند. در خيلي از موارد ممکن است درزه تشکيل شده بوسيله يک کاني ثانوي پر شود.

درزه‌ها را بر حسب وضعيت صفحه آنها و يا بر اساس عوامل تشکيل آنها تقسيم مي‌کنند. در تقسيم‌بندي درزه‌ها بر اساس وضعيت صفحه ، بسته به وضعيت صفحه درزه‌ها را به انواع قائم ، افقي و يا مايل تقسيم مي‌کنند. در اين حالت امتداد و شيب درزه‌ها مهم مي‌باشد. بر اساس عوامل تشکيل درزه‌ها را به 3 نوع دسته درزه‌هاي کششي (tensionJoints) که معمولا عمود بر لايه‌ها بوجود مي‌آيند، درزه‌هاي برشي (Shear Joints) که در اثر نيروهاي تشکيل دهنده گسل‌ها بوجود مي‌آيند و درزه‌هاي صفحه‌اي (Sheetjoints) که به موازات سطح خارجي توده‌هاي نفوذي مخصوصا گرانيت ديده مي‌شوند، تقسيم کرد.


منابع :
----------------------
http://daneshnameh.roshd.ir
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
حرکات خشکی‌زایی-حرکات کوهزایی -زمین لرزه-درزه‌ها-رسوبگذاری -
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 990 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

قسمتهاي الکتريکي ماشين هاي صنعتي و نحوه ...

موتور هاي چند فاز موتورهاي چند فازه موتورهاي متناوبي هستند که به صورت دو يا سه فاز کار مي کنند . هر دو از لحاظ ساختماني مشابه بوده و فقط اتصال داخلي کلافهايشان متفاوت است . براي کاربردهايي نيازمند به توان بالاتر ، از مو ... ادامه ...

تميز کردن چهره زمين از مواد راديواکتيو

از اين پس دانشمندان مي توانند با استفاده از مکعب هاي توخالي نوعي سوخت هسته اي جديد، اورانيوم راديواکتيو را جذب و پاک کرده و به اين ترتيب سوخت اتمي تميز و سازگار با محيط زيستي را براي نيروگاه هاي اتمي، زيردر ... ادامه ...

تميز کردن چهره زمين از مواد راديواکتيو

از اين پس دانشمندان مي توانند با استفاده از مکعب هاي توخالي نوعي سوخت هسته اي جديد، اورانيوم راديواکتيو را جذب و پاک کرده و به اين ترتيب سوخت اتمي تميز و سازگار با محيط زيستي را براي نيروگاه هاي اتمي، زيردر ... ادامه ...

اسلوبي از زمين تا آسمان

نگاهي به روش هاي تعيين فاصله ستارگان . . . تماشاي تک تک ستارگان در شب ما را ترغيب مي کند که بدانيم اين ستاره هاي غول پيکر که به سبب فاصله زيادشان، از روي زمين آنها را همچون نقطه هايي درخشان مي بينيم واقعاً ... ادامه ...

مباني زمين شناسي ساختماني (Strructural G ...

● ريشه لغوي زمين شناسي ساختماني از واژه Structral به معني ساختاري يا ساختماني و Geologg به معني زمين شناسي گرفته شده است. ● ديد کلي هر کسي که با زمين شناسي سر و کار داشته باشد، تشخيص مي دهد که پوست ... ادامه ...

انرژي زمين گرمايي

۱) انرژي زمين گرمايي چيست؟ ۲) استفاده از انواع انرژيهاي نو چه مزيتهايي را در بر خواهد داشت؟ ۳) کاربردهاي انرژي زمين گرمايي را نام ببريد؟ ۴) تا ريخچه استفاده از انرژي زمين گرمايي در دنيا چگونه است؟ ... ادامه ...

موج زمين لرزه

زمين لرزه يکي از وحشتناک ترين پديده هاي طبيعت محسوب مي شود. اغلب زميني را که روي آن ايستاده ايم، به صورت تخته سنگ هاي صلب و محکمي تصور مي کنيم که از استحکام زيادي برخوردار است. هنگامي که زمين لرزه اي روي مي ... ادامه ...

شتاب دهنده Cern چيست؟

Cernيک لابراتورار اروپايي براي ذرات فيزيک است. در اين لابراتوار بزرگترين وعميق ترين آزمايشات و تحقيقات از سال ۱۹۵۴ برروي ذرات فيزيکي انجام مي گرفته است. اين لابراتوار در بيست کشور دنيا عضو داشته و لابراتوار اصلي ... ادامه ...

پژوهشي در عوامل گرم شدن زمين

بشر همواره به دنبال حل مشکلاتي است که خود به وجود آورده است. يکي از اين مشکلات مهم که امروزه بيشتر محققان را به تفکر واداشته است، گرم شدن کره زمين مي باشد که تا به امروز وجود گازهاي گلخانه اي را ناشي از استفاده از سوخت ه ... ادامه ...

نجات زمين از برخوردهاي فضايي

اخترشناسان با استفاده از رصدخانه اي واقع در آريزوناي آمريکا برخورد شبانه ۳ TC دو هزار و هشت با زمين را رصد کردند. آنها گرچه معتقدند شهاب سنگ هايي از اين دست و با ابعاد خرد خطري براي زمين و ساکنان آن در برن ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.12seconds